Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler

Empiriske analyser

Forfattar:
K. C. Astrup, R. Barlindhaug og P. Medby
Utgivingsår:
2015
Oppdragsgivar:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere marknadsverknader og indirekte individeffektar av dei bustadsosiale verkemidla.

Rapporten belyser tre hovudproblemstillingar:

  1. Påverkar bruken av startlån, bustadtilskot til etablering og bustøtte prisnivået i bustadmarknaden?
  2. Vil det å skaffe kommunale utleigebustader ha fortrengande effekt på bustadmarknaden, forstått som at tilvekst i massen av kommunale utleigebustader ikkje gir full utteljing i størrelsen på den samla bustadmassen, men vil kunne fortrenge ein del av den private bustadbygginga?
  3. Kva effekt har dei bustadøkonomiske verkemidla på eigardelen?

Rapporten baserer seg på ei rekke regresjonsanalysar. Datagrunnlaget for analysane er henta frå Statistikkbanken i SSB og folke- og bustadteljingane frå 2001 og 2011, og i tillegg KOSTRA.

Oversikt over hovudfunn

  • Selektive verkemiddel fører til auka prisar; størrelsen på priseffekten vil vere sterkast i dei nedre segmenta.
  • Det er indikasjonar på at kommunalt disponerte bustader i større grad enn tidlegere blir allokerte til husstandar som ikkje elles hadde komme inn på marknaden.
  • Startlånet aukar eigardelen i kommunane, samtidig finn ikkje rapporten signifikant positivt estimat for verken bustadtilskotet eller bustøtta.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten frå NIBR.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon