Do immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of Oslo.

Forfattar:
S. Søholt og B. Lynnebakke
Publisert av:
Artikkel i Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Etnisk basert bustadsegregering blir ofte forklart med påstandar om at innvandrarar ikkje vil integrere seg og vil halde seg til sine eigne. Artikkelen stiller spørsmål ved to hypotesar;

  1. at dei fleste innvandrar helst vil bu i det same området som andre med den same etniske bakgrunnen, og
  2. at dei helst vil bu saman med andre med same etniske bakgrunn fordi dei ikkje vil integrere seg.

Artikkelen er basert på kvalitative studiar av bustadpreferansar, med intervju med 45 innvandrarar med tyrkisk, somalisk og polsk bakgrunn.

Oversikt over hovudfunn

  • Preferansane til dei som blei intervjua, var knytte til livsstilsmoglegheiter og forventningar om sosialisering gjennom nabolagskontakt.
  • Hypotesen om at blanda nabolag ville gi sosialt samvær mellom innvandrarar og nordmenn fann berre delvis støtte.
  • Ingen ville bu i nabolag med berre andre med same etniske bakgrunn.
  • Eit fåtal av valmoglegheiter har større betyding for bustadmønster enn frivillig segregering.
  • Beskriv eit stratifisert urbant område der ulike innvandrargrupper møter forskjellige moglegheiter knytt til bustader.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten Do immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of Oslo