«Derfor blir vi her» – innvandrere i Distrikts-Norge

Forfattar:
S. Søholt, Aa. Aasland, K. Onsager og G. M. Vestby .
Publisert av:
NIBR
Utgivingsår:
2012
Oppdragsgivar:
Kompetansesenteret for distriktsutvikling og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet.
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Formålet med studien er å skaffe meir kunnskap om kva innvandrarar sjølve legg vekt på når dei vel å bli buande i norske distriktskommunar. Prosjektet har hatt ambisjonar om å få fram dei gjensidige relasjonane mellom innvandraren og innvandraren sin familie på den eine sida, og staden, inkludert lokalbefolkning, næringsliv, myndigheiter og sivilsamfunn på den andre sida.

Undersøkinga er gjennomført i tre distriktskommunar: Vestvågøy, Tynset og Haram og omfattar kvalitative intervju med eit utval innvandrarar i dei tre kommunane, i tillegg til intervju med representantar for lokale myndigheiter, næringsliv og sivilsamfunn.

Oversikt over hovudfunn

  • Innvandringa til norske distriktskommunar blir påverka av politikken for busetting av flyktningar og av økonomiske konjunkturar og arbeidsmoglegheiter.
  • Innvandrarar si bulyst i Distrikts-Noreg blir dessutan påverka av kva slags haldningar og praksisar til innvandring og integrering som dominerer lokalt.
  • I tillegg til arbeid og bustad er hovudfunna: oppleving av tryggleik og gode oppvekstvilkår for barn, opplevde moglegheiter til å gjennomføre eige / familien sitt livsprosjekt og at ein blir sett som person og inngår i meiningsfulle sosiale relasjonar.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten "Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge"