Den norske bostøtten

Effekter av en reform.

Forfattar:
V. Nordvik, I. L. S. Hansen, Ch. Koren og B. Lescher-Nuland
Publisert av:
NOVA Rapport 2/2011
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NOVA og Fafo

Kort om publikasjonen

En reformen de siste restene av finansieringskravet i bostøtten. Bostøtten krever ikke lenger at boligene skal ha påhvilende lån i Husbanken. I tillegg ble algoritmene for beregning av størrelsen på bostøtten endret. reformen i utformingen av bostøtten ble implementert sommeren 2009. En viktig komponent i reformen var at man tok bort skillet mellom inntektsarter.

I denne rapporten gis en første evaluering av hvordan reformen av bostøtten har påvirket både bolig- og fordelingspolitiske mål. Dette del gjort først og fremst ved å innhente kvalitative data og vurderinger fra et begrenset antall kommuner og ved å analysere registerdata over bostøttemottakere på to ulike tidspunkt: ett før reformen og ett etter reformen. Det gjennomføres også en simulering av det systemet som gjaldt forutfor reformen på dem som fikk bostøtte i 2010.

Oversikt over hovudfunn

  • De kommunale aktørene oppfatter den reformerte bostøtten som å være bedre enn bostøtten før reformen, men noen svakheter trekkes fram.
  • Informanter i kommunene rapporterer at det er en utfordring å integrere bostøtten i det boligsosiale arbeidet heller enn å la behandlingen av den statlige bostøtten bli en rutinemessig oppgave.
  • Utgiftene til sosialhjelp er redusert fordi en del som tidligere mottok supplerende sosialhjelp til boutgifter, etter de nye reglene som likebehandler arbeidsinntekt og trygd, kvalifiserer til å søke om bostøtte.
  • Totalt sett var det 125.142 hushold som mottok bostøtte i mai 2010.Dette er 15,1 prosent flere enn det var i mai 2009
  • Veksten i antall barnefamilier som får bostøtte er ikke imponerende høy.
  • Bostøtten løfter ikke hushold helt ut av fattigdom.
  • Empirien er ikke entydig på hva som har skjedd med de kommunale leieforholdene etter bostøttereformen.

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten Den norske bostøtten. Effekter av en reform