Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring

Forfattar:
V. Nordvik og J. Sørvoll
Publisert av:
NOVA Rapport 9/2012
Utgivingsår:
2012
Oppdragsutførar:
NOVA

Kort om publikasjonen

I dette notatet blir det presentert hovudtrekk og resultat frå to studiar som har tatt for seg nokre spesielt utvalde aspekt knytte til den norske bustøtta. Notatet har to delar.

Den første delen behandlar spørsmålet: Påverkar utforminga av bustøtta mobiliteten, og er mobiliteten ut av dårlege buforhold spesielt påverka? Deretter blir det undersøkt empirisk korleis den subsidieringa av prisen på bustadkonsumet som er ein del av bustøtta, påverkar bustadvala til husstandane som faktisk flyttar. Dei konkrete empiriske analysane brukar trongbudd som indikator for dårlege buforhold.

Den andre hovuddelen av notatet handlar om bustøtta sin politiske økonomi. Her tar ein utgangspunkt i ei kort historisk beskriving av bustøtta i Noreg, men den tradisjonelle bustøttelitteraturen og det sosial politiske forskingsfeltet blir også diskutert.

Oversikt over hovudfunn

  • I både analysen av mobilitet og av val av bustad gitt flytting speler omgrepet marginalpris på bustadkonsum ei sentral rolle.
  • Bustøttemottakarar som bur trongt (mindre enn eit rom per familiemedlem eller i ein eittromsbustad) er meir tilbøyelege til å flytte enn andre.
  • Dei som har ein høg marginalpris, har 14 prosent større sjanse for å flytte frå ein trong bustad til ein annan trong bustad enn dei som har ein låg marginalpris.
  • Det sosiale investeringsperspektivet peikar mot at bustøtte ikkje berre er ei ordning som svekker arbeidsinsentiv, men at ho også kan styrke folk sine livsvilkår slik at arbeidsdeltaking blir lettare.

Lenke til meir informasjon

Last ned notatet Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring