Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser

Forfattar:
V. Nordvik
Publisert av:
Notat
Utgivingsår:
2011
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NOVA

Kort om publikasjonen

Notatet er ein studie av fordelingsverknadene av bustøtta for grupper utan varige trygdeytingar, for eksempel barnefamiliar eller einslege. Bustøtteregisteret utgjer det empiriske grunnlaget for notatet.

Oversikt over hovudfunn

  • Bustøtta reduserer dei økonomiske forskjellane innanfor gruppa «personar utan varige trygdeytingar».
  • Vi manglar kunnskap om bustøtta sine fordelingsmessige verknader på grunn av svakheiter ved tilgjengelege data.
  • Vi treng registerdata også om barnefamiliar som ikkje er bustøttemottakarar, for å seie noko om korleis bustøtta påverkar fordelinga innanfor heile populasjonen av barnefamiliar.

Lenke til meir informasjon

Les heile studien frå NOVA.