Planlegging av gatestruktur i transformasjonsområder

Forfattar:
Ingvild Bodsberg Stræte
Publisert av:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for landskapsplanlegging
Utgivingsår:
2016

Kort om publikasjonen

Denne oppgaven handler om planlegging av gatestruktur og bebyggelsens orientering mot det offentlige rom i transformasjonsområder, det vil si områder som omdannes fra plasskrevende næring til urbane bydeler med boliger og mindre arealkrevende arbeidsplasser. Kommunen kan bruke ulike plantyper for å styre utviklingen i et transformasjonsområde, Oppgaven ser på to case: Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) på Ensjø i Oslo, og områdereguleringsplanen for Lilleby i Trondheim. For begge planene så Stræte både på om gatestrukturen som er planlagt legger til rette for den bymessige fortettingen som er ønsket for områdene, og hvordan de to overordnede planene fungerer som styringsverktøy for kommunen.

Oversikt over hovudfunn

  • I det store og hele fungerer VPOR-en nokså bra, selv om utbyggere har mulighet til å presse ned både kvalitet og størrelse på de offentlige rommene i forhandlinger, fordi VPOR-en er nokså generelt utformet uten juridisk bindende og klare grenser.
  • Områdeplanen har jo disse juridisk bindende grensene, men når en områdereguleringsplan er utarbeidet av en private aktører, blir det vanskeligere for kommunen å holde styring over planens innhold. Kommunen gir fra seg styringsmulighet. Dette svekker plantypen som et styringsverktøy for å sikre kommunens målsetninger og ønsker. Trondheim kommune har ikke ressurser til å lage områdeplaner selv, noe som gjør at de mister muligheten til å lage helhetlige og langsiktige planer for et større område. 
  • Studien viser at det i begge planene legges opp til en mer finmasket gatestruktur enn det som var i området fra før, og at det i begge områdene legges opp til mange bilfrie områder og god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Det kan likevel stilles spørsmål ved om de løsningene som er valgt i stor nok grad legger opp til en bymessig fortetting. Når det gjelder bebyggelsens
    orientering mot det offentlige rom kunne begge planene gitt tydeligere føringer for dette for å i større grad oppnå en bymessig karakter i transformasjonsområdene.

Lenke til meir informasjon

Her kan du lese masteroppgaven.