Telling Others How You Live

Refining Goffman’s Stigma Theory through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation

Forfattar:
A. Vassenden og T. Lie
Publisert av:
Artikkel i Symbolic Interaction, Vol. 36, nr. 1, s. 78-98

Kort om publikasjonen

Artikkelen diskuterer Goffmans stigma-teori med utgangspunkt i bustadstudiar. Artikkelen er basert på kvalitative intervju med 27 personar som av ulike grunnar (rusmiddelavhengnad, psykisk sjukdom, flyktningbakgrunn, låg sosioøkonomisk status) er ekskluderte frå tilgang til bustadeigarmarknaden. Dei må derfor skaffe seg ein stad å bu på andre måtar – privat utleige eller sosialbustader.

Oversikt over hovudfunn

  • For mange blir busituasjonen eit stigma i Goffmans forstand – det han kallar «uønsket annerledeshet».
  • Sosialbustader ber eit stigma i Noreg.
  • Dei som har bustad gjennom den private leigemarknaden, utøver informasjonskontroll i samband med busituasjonen sin.
  • Forfattarane foreslår at «multiple stigmas» må bli eit nøkkelomgrep i studiar av stigma.

Lenke til meir informasjon

Les artikkelen Telling Others How You Live