Helhetlige tjenestetilbud med basis i bolig

Forfattar:
G. V. Hansen
Publisert av:
Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 10 · Nr. 2 · 2013
Utgivingsår:
2013

Kort om publikasjonen

Dei siste åra er det blitt etablert ei rekke tilrettelagte bustadtilbod til menneske med psykiske lidingar og med behov for omfattande tenester. Mange av desse brukarane har i tillegg til si psykiske liding også eit omfattande rusmisbruk. I denne artikkelen blir det sett på kva moglegheiter den tette kontakten mellom dei som bur i slike bustader, og dei som er tilsett der, gir for å yte eit best mogleg heilskapleg tenestetilbod.

Data som blir nytta i denne artikkelen er samla inn i samband med prosjektet «Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester».

Oversikt over hovudfunn

  • Den unike innsikta tilsette har, burde vere sentrale element i eit felles datagrunnlag for å skape samordna og heilskaplege tenester.
  • Det er mangel på gode arenaer for utveksling og integrering av denne informasjonen.

Lenke til meir informasjon

Les heile artikkelen frå Tidsskrift for psykisk helsearbeid.