Lån fra Husbanken

Fra 1. januar 2020 er Husbankens låneordninger blir samlet i én forskrift. Unntaket er lån til omsorgsboliger og sykehjem. Startlånsordningen, som har hatt en egen forskrift, er innlemmet i den generelle forskriften om lån fra Husbanken. 

Mer informasjon: Nytt regelverk for lån fra Husbanken fra 1. januar 2020

Forvalter av ordningen:
Husbanken
Ansvarlig enhet:
Regionkontorene i Husbanken

Formål

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet og studenter. Lån fra Husbanken skal også bidra til finansiering av boliger i distriktene og barnehager.

Målgruppe

Private, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, foretak og andre aktører.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Privatpersoner
 • Utbyggere
 • Andre

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Men for at saksbehandlingen skal gå så raskt og effektivt som mulig, må søknaden være komplett. Tegningene må vise at alle krav til universell utforming er oppfylt, og all nødvendig dokumentasjon må være vedlagt. Dersom søknaden har feil eller mangler vil saksbehandlingen settes på vent inntil all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Foretak, borettslag og kommuner må søke digitalt med elektronisk ID for å få søknaden behandlet.

Hva kan dekkes av ordningen?

 • kjøp og oppføring av utleieboliger til kommunalt disponerte utleieboliger
 • forsøksprosjekter
 • bygging av nye, nøkterne boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø
 • oppgradering av eksisterende boliger og ombygging av annen bygningsmasse til boliger
 • barnehager
 • studentboliger
 • omsorgsboliger og sykehjemsplasser (ennå ikke inkludert i ny forskrift)

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon