Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR)

Ringsaker kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Ringsaker kommune
Ansvarlig enhet:
Ungdomskontakten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR) er et samarbeidsmodell mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor. Tiltaket har som hovedmål å styrke arbeidet med avdekking, tidlig innsats og oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet. Kommunens og politiets virkemidler benyttes i en helhetlig tilnærming gjennom rask reaksjon, tverrfaglig samarbeid og individtilpassede tiltak. Tiltaket er forankret i SLT-modellen. Det er utviklet en egen metodehåndbok «Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR)».

Resultat

 • Avdekker ungdom med rusutfordringer tidlig
 • Setter inn individtilpassede tiltak
 • Arbeider tett tverrfaglig
 • Evaluering at TIUR i 2016 konkluderer med at TIUR motiverer ungdom til å ta bedre valg.

Bakgrunn

Lensmannen i Ringsaker har narkotikabekjempelse som et prioritert innsatsområde, og rapporterte i perioden 2008 - 2009 om en bekymringsfull økning i antall narkotikasaker i forhold til tidligere år. Økningen var spesielt bekymringsfull i forhold til ungdom. Barnevernet i Ringsaker informerte om at mottatte bekymringsmeldinger knyttet til rus i hovedsak kom fra politiet. NAV Ringsaker meldte om utviklingstrekk som underbygget politiets bekymring når det gjaldt russituasjonen blant ungdom.

Tidlig intervensjon er et prioritert satsingsområde i Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, jf St. prop. Nr 1 2007-2008.

Helsedirektoratet utga i 2009 en veileder på rusfeltet, ”Fra bekymring til handling”, hvor det blant annet står skrevet: ”Helse- og Omsorgsdepartementet har en strategi rettet mot ansatte i tjenesteapparatet med formål om å avdekke problemer og hjelpe personer med symptomer på mulig utvikling av rusmiddelproblemer på et tidligere tidspunkt enn i dag.”

Målsettinger

Hovedmål:

Forebygge at ungdom i alder opp mot 24 år, som har debutert med narkotika, opprettholder sitt bruk med fare for å utvikle avhengighet og varige problemer knyttet til rus og kriminalitet. Virkemidler skal blant annet bestå av tidlig intervensjon, tverrprofesjonelt samarbeid og individtilpassede tiltak.

Resultatmål:

 1. Avdekking av narkotikamisbruk blant ungdom i Ringsaker: Prosjektet skal bidra til at ulike etater i kommunen og politiet får økt har bevissthet og kunnskap rundt ungdom og narkotikaproblematikk, samt at det skal bidra til større fokus på avdekking av unge som bruker narkotika.
 2. Tettere oppfølging av ungdommer: Prosjektet skal årlig følge opp ungdommer i alder opp mot 24 år som har debutert med narkotika og gi disse tverrprofesjonelle, individtilpassede tiltak. Formålet skal være å hindre utvikling av videre ruskarriere og annen kriminalitet.

Effektmål:

Utvikle kompetanse og metoder for tverrfaglig samarbeid og oppfølging av ungdom med rusproblematikk.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
I begynnelsen hadde de ulike aktørene i kommunen – fra NAVs ungdomsteam til politi og barnevern ulike oppfatninger av omfanget av narkotikabruk blant unge i kommunen. Politiet mente det var et stort problem, mens barnevern og ungdomskontakt så lite rus. Generelt så man at den første kontakten med hjelpetjenestene gjerne kom først når narkotikabruken hadde utviklet seg til et problem.

Det er et faktum at det i størst grad er politiet som i størst grad avdekker narkotikabruk blant ungdom i kommunen. De øvrige tjenester blir i hovedsak først involvert på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra politiet og/eller når rusbruk har utviklet seg til et problem, ofte i sammenheng med andre hjelpebehov. I lys av denne situasjonsbeskrivelsen var det nødvendig å sikre gode rutiner og kvalitet i samarbeidet mellom politi og kommunale tjenester når det gjelder oppfølging av ungdom i risikosonen.

Trinn 2
Prosjektet startet opp høsten 2010 og varte til utgangen av 2013. Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR) var et prosjekt forankret i SLT-modellen i Ringsaker Kommune. SLT modellen er en forpliktende samarbeidsmodell mellom kommune, politi og andre offentlige etater. I tillegg er frivillige organisasjoner og næringsliv sentrale aktører. Målet er å sikre trygge oppvekstvilkår og lokalsamfunn. Målgruppe som blir tilbudt oppfølging gjennom TIUR er ungdom mellom 13-23 år som:

 • blir anmeldt for narkotikabruk av politiet
 • blir avdekket gjennom bekymring
 • på eget initiativ tar kontakt med hjelpeapparatet

Prosjektet var organisert med egen styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppa besto av kommunalsjef (prosjektansvarlig), ungdomsteamleder barnevern, avdelingsleder NAV, lensmann, fylkesmannens rusrådgiver, prosjektleder og SLT-koordinator. Prosjektgruppa besto av prosjektleder, prosjektmedarbeider og representanter for barnevern, ungdomskontakt, NAV og politi.

Det var knyttet to 100 % stillinger til prosjektet. Prosjektleder var ansatt i Ringsaker kommune med arbeidssted ved Ringsaker lensmannskontor. Prosjektmedarbeider var ansatt i Ungdomskontakten. Øvrige personalmessige ressurser tilknyttet prosjektet ble ansett som egeninnsats og ble finansiert gjennom det ordinære budsjettet i kommune og politi.

Prosjektet samarbeidet med spesialrådgiver fra Kompetansesenter – region øst, og som brukermedvirker deltok representant for RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon).

Trinn 3
Gjennom kartlegging og oppfølging av ungdommene prosjektgruppen har arbeidet med, har man erfart at det å tørre å stille de riktige spørsmålene og vite hva du skal gjøre med svaret, er sentralt i det forebyggende arbeidet. Med dette menes at medarbeidere som skal arbeide med rus må ha kompetanse på området både i forhold til å vite hva en skal spørre om og hvilke tiltak en bør tilby. Tverrfaglig samarbeid som er godt organisert gir god effekt i forhold til bedret systematisk oppfølging av ungdommene og gir en unik oversikt over miljøet. Skolen er en viktig samarbeidspartner i forhold til å plukke opp tidlige signaler.

Trinn 4 
Ringsaker kommune ble tildelt Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for 2013, for sitt gode arbeid med kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom flere år. I begrunnelsen sies det at «SLT-modellen i Ringsaker har ført til at kommune og politi er gode til å identifisere utfordringer på et tidlig tidspunkt og gjøre noe med det». I den sammenheng vises det blant annet til tiltak mot elevfrafall i videregående skole, rusproblematikk og kriminalitet.

Etter en treårig prosjektperiode, ble TIUR implementert i drift fra 2014. KoRus-Øst og Ringsaker kommune har utarbeidet en håndbok om «Tidlig intervensjon – unge og rus» (TIUR) som beskriver metoden.

Trinn 5
Etter at TIUR ble implementer i drift fortsatte prosjektgruppa som en arbeidsgruppe.  Miljøterapeut ved ungdomskontakten overtok ansvaret for å lede arbeidsgruppa og koordinere det rusforebyggende arbeidet i kommunen. Det gjennomføres ukentlige «Kontaktmøter» som er en suksessfaktor i forhold til det tverrfaglige samarbeidet og muligheten til å gjøre raske intervensjoner. Fra 2017 ble en fast representant fra psykisk helse og rustjenester med i arbeidsgruppa.

I perioden 2018-2019 har Ringsaker hatt et prosjekt for å videreutvikle tiltaksvifta i TIUR med CPU-cannabisprogram for ungdomsfamilier, et program hentet fra Sverige. Dette er implementert i kommunen som Familieprogrammet.   

Relevant lovverk

Taushetspikt og muligheter for samarbeid i hovedsak gjennom samtykke (Forvaltningsloven).

Sikre brukermedvirkning

 • Kontinuerlige tilbakemeldinger fra ungdommene.
 • Et evalueringsprosjekt av TIUR-modellen er igangsatt i 2016 som et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, KoRus- Øst og Ringsaker kommune.

Finansiering

De tre første årene ble prosjektet finansiert med støtte fra helsedirektoratet, gjennom fylkesmannen i Hedmark.

Fra 2014 blir det årlig søkt om midler til et årsverk med sosialfaglig kompetanse og et årsverk med helsefaglig kompetanse fra Helsedirektoratet i forhold til kommunalt rusarbeid i Ungdomskontakten og Helsestasjon for ungdom. Kompetansesenter rus-region øst har støttet prosjektet med midler til kompetanse- og metodeutvikling.

Suksessfaktorer

 • God forankring av mål, gjennomføring og tiltak i kommune og politi
 • Et godt tverrfaglig samarbeid for å realisereprosjektets mål
 • Kompetanseheving blant kommunalt ansatte i forhold til narkotika generelt og cannabis spesielt
 • Et sterkt tverretatlig fokus på å avdekke unge brukere og misbrukere av narkotika, samt god person- og miljøkunnskap
 • Ukentlige kontaktmøter
 • Rask reaksjon og tidlig innsats etter avdekking
 • Involvering av foresatte – også når ungdom er over 18 år
 • Kartlegging av omfang av narkotikabruk og andre risikofaktorer
 • Tett og koordinert oppfølging hvor flere tjenester samarbeider
 • Utvikling av nye tiltak og metoder i forhold til oppfølging og tverretatlig samarbeid

Utfordringer underveis

Vi jobber mer metodisk.

Tips til andre

 • Prioriter kompetanseheving
 • Prioriter å bruke tid / avsett stillingsressurs
 • Ha tette / ukentlige møtepunkter

Rapporter

Presentasjon Tidlig intervensjon og SLT samarbeidet i Ringsaker

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

Etter en treårig prosjektperiode, ble TIUR implementert i drift fra 2014.

Vedlegg

Metodehåndbok Tidlig intervensjon TIUR Ringsaker 2016