Tandem Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Kristiansand kommune
Ansvarlig enhet:
Helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Agder
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tandem er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune om å yte tjenester til en gruppe mennesker som har samtidige rus og psykiske lidelser. Tjenestetilbudet skal omfatte de brukerne som ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelp fra hverken 1. eller 2. linjetjenesten hver for seg.

Resultat

 • Etter 8 måneders drift har vi tatt inn 20 brukere i tjenesten, de aller fleste var enten bostedsløse eller sto i fare for miste boligen av ulike grunner
 • Ingen av de som er tatt inn i Tandem er blitt kastet ut fra sin bolig etter at de ble tatt inn i prosjektet
 • Noen har startet behandling etter at de er kommet inn i Tandem

Bakgrunn

For ca. 10-12 år siden satt en gruppe fra Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og politi sammen og var enig om at det var en gruppe mennesker med store utfordringer som ingen klarte å hjelpe. Mange av disse hadde store utfordringer på mange plan, felles for de alle var at de ikke klarte å nyttiggjøre seg hjelp fra hverken 1. eller 2. linjetjenesten og at mange av dem var bostedsløse eller stod i fare for å bli kastet ut av tildelt bolig.

Målsettinger

 • Utgangspunkt: En felles oppfatning av at brukere med rus – og psykiske lidelser har behov for helhetlige tjenester.
 • Alle brukerne i Tandem skal ha tilbud om miljøterapi samt spesialisthelsetjenester
 • Samarbeidet: Modellen skal ha fokus på god, helhetlig tjenesteyting, god ressursutnyttelse og flerfaglighet
 • Prinsipp om tjenesteyting i form av oppsøkende, fleksibel og tilgjengelig virksomhet nær brukeren står helt sentralt

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Samhandling mellom SSHF og Kristiansand kommune bygger på en felles oppfatning av at vi har en brukergruppe med rus- og psykiatrilidelser, som har behov for helhetlige tjenester. Tjenestetilbudet skal omfatte de brukerne som ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelp fra hverken 1. eller 2. linjetjenesten hver for seg. I prosjektbeskrivelsen står det at i løpet av første år skal tilbudet gis til 35 brukere, en caseload på 5 brukere pr. 100 % stilling. Tilbudet retter seg ikke til brukerne med psykosediagnoser, den gruppa får tilsvarende hjelp fra FACT som er et annet samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og kommunen.  Brukere med psykosediagnose får hjelp fra FACT, de med andre diagnoser, eller uten diagnoser får hjelp av Tandem.

Trinn 1

Det ble utarbeidet en avtale mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF. Avtalen beskriver et samarbeid om å yte tjenester til en gruppe mennesker som har samtidige rus og psykiske lidelser. Avtalen ble godkjent av helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune og direktøren for Psykiatrisk sykehusavdeling.

Arbeidsgruppen som besto av ansatte fra Helse- og sosialsektoren og ansatte fra Psykiatrisk sykehusavdeling på Sørlandet sykehus, utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale.

Trinn 2

Kommunen fikk finansiert 8 nye miljøterapeutstillinger over kommunebudsjettet av helse- og sosialstyret for å etablere et 3 års prosjekt. Sykehuset har brukt eksisterende behandlere i prosjektet.

Trinn 3

Kommunen fikk ansvar for å finne egnede lokaler til kontorfasiliteter og et værested. Kontorene skal brukes av terapeutene og lege/psykiater i teamet. Noen brukere har behov for å komme inn til samtale, og det er det lagt til rette for. Det er også et lite skifterom/legekontor med utstyr for sårstell og enkle undersøkelser.

Trinn 4

Inntaket til Tandem skjer i et inntaksteam som er sammensatt av tre ansatte fra Kristiansand kommune og tre ansatte fra Sørlandet sykehus HF. Tandem driver oppsøkende virksomhet der brukerne oppholder seg, tilbudet er preget av stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. Alle brukerne i Tandem har tilbud om tjenester fra spesialister som er tilknyttet prosjektet.  I tillegg til den oppsøkende virksomheten har Tandem et værested hvor brukene kan komme innom for et måltid mat, en kopp kaffe, tilbud om dusj og mulighet for å vaske tøy.

Relevant lovverk

 • Pasientjournalloven
 • Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Sikre brukermedvirkning

For tiden er KOR (klient- og resultatstyrt praksis) under vurdering som metode for å sikre brukermedvirkning.

Finansiering

Kristiansand kommune har fått fullfinansiert sin del av kostnadene i et 3 års prosjekt vedtatt av helse- og sosialstyret.

Sørlandet sykehus har ansvar for de resterende kostnadene knyttet til spesialistene i Tandem.

Suksessfaktorer

 • To – delt turnus, stor grad av tilgjengelighet og fleksibilitet
 • Koordinator til bruker har ansvar for alle tjenester og all hjelp den enkelte har behov for
 • Terapeutene i teamet har ansvar for å følge opp / finne brukerne
 • Vi er pågående, gir oss ikke før vi oppnår en relasjon til bruker
 • Fokus på relasjonsbygging
 • Mat og ernæring

Utfordringer underveis

Liten boligmasse tilgjengelig gjør at mange brukere venter svært lenge i boligkø.

Tips til andre

God samarbeidsavtale mellom 1. og 2. linjetjenesten. Avtalen kan ikke bli spesifikk nok.

Publiserte artikler

Vi bruker GAF for å legge et best mulig behandlingstilbud til den enkelte bruker.

Prosjektet startet opp 18. august 2015, og det er så langt ikke utarbeidet noen rapport.

Videreføring av arbeidet

Prosjektperioden er frem til 18. august 2018.