Shared Living: Delte boformer i kostnads- og miljøeffektive bygg

Context AS er ansvarlig for dette eksempelet. 
Skisse hus og uteområde Shared Living

Illustrasjon: Shared Living Skisse: Context AS

Ansvarlig aktør:
Context AS, i samarbeid med Heistad Utvikling AS, Skien Boligbyggelag, Urbanium AS og bECOS AS
Ansvarlig enhet:
Kommuner: Oslo, Porsgrunn og Skien
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Porsgrunn
Fylke:
Telemark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Prosjektet ”Shared Living” tar utgangspunkt i tre konkrete utbyggingsprosjekter for å teste ulike typer delte boformer og kartlegge kvaliteter, barrierer og løsninger. Formålet er å etablere ny kunnskap og nye eksempler som kan bidra til å videreutvikle delte boformer i Norge. De offentlige og private utbyggingsprosjektene representerer muligheter for praktisk utprøving av løsninger og gjennomføringsmodeller.

Resultat

 • "Shared Living" har kartlagt kvaliteter, barrierer og løsninger i tre utbyggingsprosjekter som nå går mot realisering: en sentrumsutvikling med rundt 100 nye boliger og bydelshus i Porsgrunn, nye boliger i en tett-lav bebyggelse i regi av Skien boligbyggelag og et bofellesskap i Hauskvartalet i Oslo.  
 • Delprosjektene har undersøkt delte boløsninger med vekt på mangfoldige og sosiale lokalmiljøer og en variert boligmasse, egnet for mange ulike mennesketyper og familieformer. Kostnadseffektive boliger åpner prosjektene for en størst mulig del av befolkningen. 
 • Prosjektet har utredet ulike gjennomføringsmodeller med stor grad av kommunikasjon med potensielle kjøpere og planlegging av fellesarealer før gjennomføring for å avklare kostnadsfordeling, driftsform og innhold.
 • Ulike driftsmodeller er også utredet for å finne måter å drifte fellesarealer og bydelshus på som minimerer administrativ innsats.

Bakgrunn

Dagens samfunn og de tradisjonelle familieformene er i endring. Nye befolkningsgrupper, en økende eldreandel og nedgangen til den tradisjonelle kjernefamilien utfordrer våre boformer og stiller krav til nytenkning med hensyn til utforming og organisering av moderne boliger. Endringene er av stor betydning for folkehelse og integrering.

Samtidig stiger de generelle byggekostnadene i takt med økende krav til miljøytelse og teknisk standard. Det er et stort behov for utvikling av byggtekniske og entreprisemessige løsninger som kan redusere byggekostnadene uten at det går på bekostning av kvalitet og miljøegenskaper.

Målsettinger

 • Prosjektets formål har vært å utrede delte boløsninger i tre konkrete prosjekter, med vekt på kvaliteter, byggtekniske forhold, gjennomføringsmodeller, lave byggekostnader og høy miljøytelse.
 • Sentrale mål med delte boformer er å motvirke ensomhet og støtte inkludering og sosial kontakt på tvers av alder og kulturell bakgrunn. Dette tilstrebes gjennom en rekke tiltak i utformingen.
 • Hovedkonseptet er "bolig+", det vil si en fullverdig privat bolig, med fellesarealer som gir tilleggskvaliteter utover det en enkeltstående privat bolig kan inneholde. Fellesarealene skal invitere til bruk og sosial kontakt uten å påtvinge det.
 • Fleksibilitet er vesentlig i utforming av fellesarealer og bydelshus, slik at disse kan romme mange ulike funksjoner i drift. Fleksible bygg som er egnet for ombygging og omprogrammering er et gjennomgående hensyn i alle delprosjektene. 
 • Et viktig mål er miljøvennlige boformer gjennom ressursdeling og arealeffektivitet. En gruppe leiligheter med delt gjestehybel er for eksempel mer arealeffektivt enn en tradisjonell gruppe leiligheter med hvert sitt gjesterom som kun benyttes litt av tiden. 
 

Sikre brukermedvirkning

Shared Living-prosjekter handler i stor grad om å bygge et lokalmiljø, og involvering og inkludering i prosjektutformingen er et viktig tiltak for å starte denne prosessen. Medvirkning har vært avgjørende for å definere innhold i fellesarealer og avklare driftsmodeller for de ferdige prosjektene.

Skien boligbyggelag sine boliger skal prosjekteres i samråd med kjøperne, etter en annen modell enn tradisjonelle prosjekter. Boligkjøperne er identifisert gjennom en prosess parallelt med tidlig fase-prosjekteringen, og disse skal bidra til å fylle prosjektet med innhold sammen med arkitektene. Formålet med å engasjere kjøperne i prosjektutformingen er både å skape forankring og tilhørighet til prosjektet, og å ufarliggjøre delte boformer.

Utviklerne av Heistad sentrum i Porsgrunn har gjennomført en dialog med bydelen om utforming og drift av bydelshuset, samt masterplan for området.

Brukermedvirkningen organiseres omkring utforming, innhold og driftsmodeller i fellesarealer samt innholdet i den enkeltes bolig. Medvirkningen skjer med andre ord innenfor prosjektets overordnede formkonsept. Dette sikrer at kostnadseffektive bygningsmessige løsninger kan opprettholdes.

Finansiering

Prosjektet fikk 800.000 kr. fra Husbanken i kompetansetilskudd til bærekraftige boliger og bygg. Midlene ble anvendt til å innhente og formidle kunnskap om delte boformer. Prosessen med kundeundersøkelse, medlemsmøter og befaringer har vært av stor betydning både for å bygge forståelse og interesse for delte boformer i markedet, og for å bygge kunnskap og skape større sikkerhet for videreføring hos prosjektgruppen.

Suksessfaktorer

Det er fire særlig viktige kvaliteter for velfungerende delte boformer:

 1. Stor variasjon i boligstørrelser med fellesarealer rettet mot sosial interaksjon og aktivisering. Dette er viktig for å oppnå en variert beboersammensetning og vellykket integrering av for eksempel eldre og andre samfunnsgrupper.
 2. Bygningsmessig fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, der boliger kan endres, kobles sammen og skilles uten store bygningsmessige inngrep, er av betydning for boligenes evne til å imøtekomme skiftende behov over tid.
 3. Respekt for privatliv og private bokvaliteter i tillegg til felleskvaliteter må vektlegges og kommuniseres tydelig til interessenter. Prosjektgruppen har fokusert på å kommunisere at Shared Living handler om private boliger med egne innganger og uteplasser, og at fellesarealene representerer et tilskudd til disse boligene – en merverdi utover det man finner i tradisjonelle prosjekter. Kjøper er ikke forpliktet til sosial interaksjon til enhver tid, men har muligheten. 
 4. Kostnadseffektivitet for å sikre boliger tilrettelagt for flest mulig. Kostnadseffektivitet er avgjørende for å kunne inkludere ressurssvake grupper i prosjektene, samt redusere kostnaden til fellesarealene, som kan oppfattes som en merkostnad sammenlignet med andre prosjekter.

Prosjektgruppen har jobbet med kostnadseffektivitet med hensyn til både byggekostnader og fremtidige driftskostnader: Kostnadseffektive bygg som er egnet for å innrede til mange ulike formål, kostnadseffektive bygg med bECOs byggsystem, energieffektive bygg med lave driftskostnader, og kostnadseffektive bygg med andel selvbyggeri.

Vedlegg

Resultater og anbefalinger er fyldig beskrevet i rapporten «Shared living: Delte boformer i kostnads- og miljøeffektive bygg. Praktisk utprøving av løsninger og gjennomføringsmodeller i tre offentlige og private prosjekter»(pdf)

Publiserte artikler

Informasjon om prosjektet og de tilhørende case-studiene:
Shared living arrangements in cost and environmentally effective buildings