Rutiner og virkemidler for å forhindre utkastelse

Bærum kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Bærum kommune
Ansvarlig enhet:
Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Rutiner og virkemidler for å forhindre utkastelse i Bærum blir beskrevet, blant annet ved å sikre at husleie blir betalt. Hovedårsaken til redusert antall utkastelser er ordningen med trekk i trygd, godt samarbeid mellom Eiendom og Nav, samt tett restanseoppfølging.

Resultat

 • Reduserer antall utkastelser grunnet manglende husleieinnbetalinger  fra kommunale utleieboliger
 • Grunnlag for et godt samarbeid i kommunen, mellom oppfølgingstjenestene, tildelingstjenesten, eiendomstjenesten og NAV
 • Riktigere beboersammensetning i boligene.
 • Elementer i en skreddersøm for tjenesteyting til utsatte grupper.

Bakgrunn

 • Unødvendige utkastelser ble gjennomført, det oppsto behov for midlertidige botilbud, arbeidet med å finne en ny bolig måtte settes i gang.
 • Mer vanntette skott mellom tjenesteenhetene, tyngre å initiere et samarbeid om beboeroppfølging. 
 • Mangelfull kompetanse og kapasitet i tjenesteapparatet.
 • For mange  «parkert» i pensjonat, hospits og andre  uhensiktsmessige  og dyre korttidsløsninger

Målsettinger

 • Forhindre utkastelser
 • Unngå dyre og dårlige midlertidige boløsninger.
 • BOSO utredning av ny løsning for trekk i trygd, disponering av ytelser.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Gjøre en vurdering av beboersammensetning, rett bolig til rett bruker (robusthet, unngå konflikter).

Trinn 2
Boligkontoret tildeler en konkret bolig og avholder kontraktsmøter med beboer. Ved kontraktsinngåelse fyller man samtidig ut skjema for folkeregistrering og søker om både statlig og kommunal bostøtte. Utdeling og gjennomgang av perm som utleveres til alle nye leietakere. Innholdet i permen er bygd opp med veiledning rundt spesifikke tema med tilhørende skjema. Omhandler alle relevante spørsmål knyttet til leieforholdet og hvem som kan kontaktes. Ta en gjennomgang av husordensregler og hensyn til nabolag/nærmiljø med beboer.

Trinn 3
Boligkontoret i samarbeid med NAV inngår avtale om frivillig avtale om forvaltningsstøtte av leietakers stønader som grunnlag for stabile boforhold (direkte trekk av trygdeytelse) og tilbyr skjemautfyllelse, og iverksetter ordning med overføring av avtalt beløp til kommunenes innkrevingssentral. Ansvarlig er boligkontoret, nå enhet for mottak og lavterskel. 

Trinn 4
Oppnådde resultat. Her kommer en liten oppsummering av nøkkeltall 2013 – 2016 om virkning av tiltakene:

 • Ingen historiske tall fra tiden før trekk i trygd ble innført, historikken de siste år er som følger:
  • 2013: 56 saker sendt Namsfogden. 3 ble gjennomført.
  • 2014: 79 saker sendt Namsfogden. 3 ble gjennomført.
  • 2015: 71 saker sendt Namsfogden. 2 ble gjennomført.
  • Hittil i 2016: 37 saker sendt Namsfogden. 4 er gjennomført.
 • En kvalifisert gjetning er at vi gjennomførte ca. 3 ganger så mange fravikelser før ordningen med trekk i trygd ble gjennomført.
 • Det er nå 103 leietakere som har trekk i trygd for betaling av husleie. Mye manuelt arbeid med ordningen, men det er verdt jobben.
 • Hovedårsaken til så få antall utkastelser er ordningen med trekk i trygd, godt samarbeid mellom Eiendom og Nav, samt tett restanseoppfølging.
 • En ting vi gjør som er veldig nyttig i forhold til restanser:
  • Etter automatisk utsendelse av 2.purring (4-18) varsel kan vi sende saken rett til Namsfogden. Mange kommuner gjør dette.
  • I Bærum sender vi et brev til hver enkelt leietaker med kopi til registrerte verger, regningsmottakere med mer og alltid kopi til Nav.
  • Vi ser at ved å gjøre denne manuelle operasjonen hver måned så involveres flere instanser og de fleste restansene blir betalt.
  • Det sendes ca. 40 restansebrev per måned.

Relevant lovverk

 • Husleieloven
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen

Sikre brukermedvirkning

Individuell, frivillig samtale med bruker/leietaker i hver enkelt sak. Trekker inn samarbeidspartnere i saker med spesielt sårbare brukere. Samarbeid med verger der dette er oppnevnt.

Finansiering

Dette er en krevende arbeidsprosess som legger beslag på arbeidskraft. Er gjennomført uten ekstra ressurstilgang.

Suksessfaktorer

 • Kompetanse til å snakke med brukere, motivere for å ta i mot tilbudet.
 • Godt fungerende tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Hovedårsaken til så få antall utkastelser er ordningen med trekk i trygd, godt samarbeid mellom Eiendom og Nav, samt tett restanseoppfølging.
 • Flere stabile boforhold.
 • God orden, nøyaktighet og rutiner.

Utfordringer underveis

 • Arbeidskrevende oppgave det må avsettes tid til.
 • Forutsetter at samarbeidet er oppe, alle enkeltoppgaver blir ivaretatt.
 • Oppnå tverretatlig støtte til oppgaveivaretakelsen
 • Få med seg brukere, spesielt de som har sviktende motivasjon for samarbeidet.

Tips til andre

 • Lag boligperm til hver leietaker.
 • Bygg samarbeid om utvikling av rutiner og hjelpetiltak.
 • Få til ledelsesforankring av oppgaven.

Rapporter

Bærum Forhindre utkastelse Avsluttningsrapport

Videreføring av arbeidet

Er innarbeidet i kommunens rutiner.

Vedlegg

Bærum Forhindre utkastelse Rutine for trekk