Omsorgsboliger med aktivitetstilbud

Kristiansand kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Kristiansand kommune
Ansvarlig enhet:
Boligtjenester rus og psykisk helse
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Agder
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Botilbudet er 17 småhus inkludert 3 boliger for par, innflyttingsklart i oktober 2013. Bruttoarealet for hver av de ordinære boenhetene er ca. 42 kvadratmeter. Boligene er av type passivhus med fokus på energisparing.

Etableringen har skjedd med en del kontroverser og skepsis. Det var mange, både naboer og fagfolk, som så problemer med å plassere så mange mennesker med rusutfordringer og psykiske plager på ett sted.

Etableringen av disse boligene har blitt til gjennom stor grad av brukermedvirkning. Beboerne har alle et langt rusliv bak seg.

Resultat

 • Bosatt flere rusavhengige
 • Lite voldsproblematikk, ingen uønskede på besøk, god sprøyteatferd og lite forsøpling
 • Godt naboforhold. Eksempelvis en nabo som leverte pizza og brus til alle beboerne til jul som et synlig tegn på sin aksept.
 • Beboere som deltar i bilvaskeprosjektet mottar lønn fra kommunen
 • Beboerne har fått et «eierforhold» til sin leide bolig og økt livskvalitet

Bakgrunn

Mange bostedsløse gjorde at det var behov for å bygge boliger med gjennomtenkt plassering og en utforming og funksjonalitet tilpasset brukerne og deres behov.

Målsettinger

 • Bosette flere bostedsløse med komplekse utfordringer.
 • Brukermedvirkning.
 • Tilpasse boligene til brukerne.
 • Skape meningsfull aktivitet hos beboerne.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
I 2011 ble det vedtatt at 14 midlertidige brakker skulle erstattes av 17 permanente boliger ca. 1,5 mil øst for Kristiansand sentrum.

Trinn 2
Mandat ble gitt, og det ble opprettet en prosjektgruppe på tvers av sektorer og fagområder med fagpersoner og ledere fra Virksomhet service og forvaltning (ansvar for tildeling av boligene), oppfølgingstjenester rus og psykisk helse (ansvar for drift), boligselskapet (eier og ansvarlig for vedlikehold), tillitsvalgte, verneombud, helse- og sosialdirektørens stab og arkitekt (som deltok ved behov). I alt 11 personer. Arbeidsgruppas hovedfokus var å sikre det faglige innholdet som skulle ligge til grunn for arbeidet i boligene. Dette omfattet blant annet personalbruk og turnuser, utforming av boligene og sikring av brukermedvirkning.

Noe av det første gruppa gjorde, var å invitere seg inn på et besøk hos beboerne i Ægirs vei 14 (brakkene der beboerne bodde før flytting). De ville høre hva brukerne tenkte/drømte/mente. Brukerne hadde blitt lovet nye boliger tidligere og hadde liten tro på at det skulle bli noe av dette. Likevel satte det i gang en prosess hos brukerne, som etter hvert begynte å tro på prosjektet. Det ble opprettet faste møter med brukerne og entusiasmen steg gradvis.

Brukerne kom med mange forslag. Eksempler er aktivitetshall, eget «hus», stort fellesareal og pent uteområde. Prosjektgruppa og arkitektene var lydhøre for innspillene. Prosjektgruppa innhentet erfaringer fra andre kommuner, ellers bygget de på kommunens erfaringer med bygging av slike boliger. På bakgrunn av dette ble det utformet en kravspesifikasjon.

Innholdet i det nye komplekset ble slik: Total 17 småhus der tre av dem var spesielt forsterket. Dessuten personal-/administrasjonsbygning, aktivitetshall og fellesareal med vaskerom og kjøkken. I tillegg ble det etablert et flott uteområde.

Det ble dannet undergrupper til prosjektgruppa som skulle se på faglig innhold, personalbruk, turnuser og sikring av brukermedvirkning. Det ble fortatt risiko- og sårbarhetsanalyse. Det ble også avholdt et møte med naboene.

Trinn 3
Byggefase og oppfølging. Tre personer fra prosjektgruppa var med på byggemøtene. De kommende beboerne var med på kranselaget. Beboerne ble tatt med ut til byggeplassen for å følge med på prosessen. Det ble avholdt to møter til med naboene. Bolig komplekset ble ferdigstilt oktober 2013.

Trinn 4
Beboerne har fått et «eierforhold» til sin leide bolig og økt livskvalitet. Beboerne har siden 2015 hatt oppgaver med å vaske 14 biler fra hjemmetjenesten som er tilknyttet boligene med punkttjenester. Beboere som deltar i bilvaskeprosjektet mottar lønn fra kommunen.

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning har vært en helt sentral og avgjørende faktor i dette prosjektet. Beboerne, kommunens forvaltningstjeneste, turnuspersonale, verneombud, tillitsvalgte og administrasjon var representert i prosjektgruppen før boligbyggingen. Det møtte bare én bruker på det første møtet fordi de ikke hadde tro på at kommunen ville satse på dem. Etter hvert ble det fulltallig brukerrepresentasjon på møtene, og det ble en god og trygg dialog.

Finansiering

Brutto prosjektkostnad ble 67,6 MNOK. Etter tilskudd og mva-kompensasjon ble netto prosjektkostnad 33,9 MNOK.

Suksessfaktorer

 • Godt tverretatlig samarbeid
 • Skape et godt eierforhold til prosjektet hos både beboere og ansatte
 • Tenke muligheter - Tenke utradisjonelt
 • Ansatte som vektlegger respekt og hjertevarme og som har tro på brukerne

Utfordringer underveis

 • Vi hadde et spesielt ønske om at tre av boligene skulle være ekstra forsterket, spesielt knyttet opp mot det elektriske i boligen. Denne forsterkningen ble ikke god nok.
 • Veien ved siden av boligene er en sterkt trafikkert uten veiskulder eller gang-/sykkelfelt. Her har det oppstått farlige situasjoner.

Tips til andre

 • Beliggenhet. Brukerne hadde selv et ønske om at boligene skulle legges utenfor bykjernen for å unngå uønskede besøk
 • Sammensetting av beboere

Publiserte artikler

Kristiansand kommune: Bolig og sosial

Videreføring av arbeidet

Prosjektet er videreført som et fast tiltak integrert i basisorganisasjonen.