Omraderettet innsats i Malmö

Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Områdeprogram for Malmø startet i 2010 og var en investering for å forbedre levekår, øke tryggheten og skape flere jobber i de områder av Malmø der velferden er lavest. I stedet for å gjøre få tiltak på mange steder, valgte en å gjøre mye på færre steder. Områdene Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen, Segevång og Seved inngikk i programmet som ble avsluttet 10 desember 2015.

Bakgrunn

Helse og velferd er ulikt fordelt mellom ulike grupper av befolkningen og mellom ulike geografiske områder i Malmø. I mars 2010 besluttet kommunestyret derfor å utvikle de sosiale forholdene i byen. «Bydelsutvalg» (stadsdelsfullmäktige) fikk i oppdrag å utforme områdeplaner for de områdene Herrgården, Holma/Kroksbäck, Lindängen og Seved. I september 2010 vedtok kommunestyret i Malmø områdeprogrammet med en langsiktig 5-årig satsing for å forbedre levekårene i områder med lavest velferd. I september 2011 ble også delområdet Segevång innlemmet i satsingen. 

Målsettinger

 • Alle innbyggerne i Malmø skal integreres og inkluderes i samfunnet og få del i velferden.
 • Attraktive og trygge områder der mennesker med ulike bakgrunn og forutsetninger velger å bosette seg og gjøre investeringer
 • Den fysiske utviklingen skal være en bærende kraft som bidrar til å fremme den sosial utviklingen.
 • Skolene skal utvikle en virksomhet som gjør at elever fra hele Malmø og Skåne søker seg til disse skolene.
 • Næringslivet – og innovasjonsklimaet skal være så stimulerende at mange bedrifter og entreprenører velger å etablere seg der.
 • Innholdet i kultur – og fritidsaktiviteter skal ha en så god kvalitet at mennesker fra hele Malmø og Skåne velger å delta på de. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Fysisk skjelett og sosial muskel
En sentral idé i områdeprogrammene er "fysisk skjelett" og "sosial muskel". Omfattende fysiske endringer er i startgropen i alle fem områder med bygging av togstasjoner, nye bygg, fortetting av bebyggelse, parker, gater, hager og så videre. Dette gjøres for å forbedre kommunikasjonen i byen og tydeliggjøre potensialet for utvikling.

Til dette fysiske skjelettet legges det også inn investeringer i sosial kapital gjennom For dette skjelettet lagt investeringer i sosial kapital: skoler, lokalsamfunn og støtteressurser. Disse investeringene skal styrke menneskelig kapasitet, kunnskap og evne til å påvirke eget liv, deres inntekt, bolig og utdanning.

Innovasjon
Områdene vil bli sett på som innovasjonsområder. Her skal det være klima for å skape nye ideer og tiltrekke seg innen næringslivet, kultur og utdanning.

Involvering
Områdeprogrammet setter Malmö sine innbyggere i fokus og deres deltakelse og engasjement er sentralt for måloppnåelsen. 

Suksessfaktorer

Erfaringer fra koordinatorer som jobbet med programmet

 • Selv om tjenestemenn, forskere, entreprenører og andre har kunnskap og statistikk om hvordan Malmø ser ut og dessuten egne ideer om hva som trengs, så vet vi egentlig ikke så mye om hva Malmøs innbyggere ønsker eller hvilke behov de har. Det er viktig å stille spørsmål fra en «not-knowing position» der man må lytte og stille spørsmål i hver eneste samtale, og være tilgjengelig og samarbeide med andre aktører.
 • Det finnes så mange uutnyttede ressurser og sovende talenter hos innbyggerne og hos organisasjoner som må ivaretas. Det finnes også et stort kreativt potensiale hos offentlige ansattes om ikke alltid får utløp i de ordinære strukturene.
 • Verdien av å utvikle større sosial tillit og samhørighet mellom alle i Malmø er stort. For å lykkes må vi bidra både på det personlige plan og på det organisatoriske.
 • Lokal områdeutvikling er nødvendig, men den må alltid knyttes sammen med den øvrige byens utvikling. Hvis ikke vi løfter de svakest utviklede områdene i en by, klarer vi ikke å løfte byen som helhet heller.
 • Det gjelder å ha tålmodighet og klokskap. Prosess betyr å bevege seg framover langsomt. Utviklingen krever helhetsperspektiv og brede kunnskapsallianser. 

Utfordringer underveis

 • Det er verdifullt å jobbe mot langsiktige mål, men vanskelig forenelig med kommunens ettårige budsjetter.
 • Kritikk er rettet mot at en del av målene i områdeprogrammet er satt alt for høyt og at de ikke er formulert sammen med målgruppen.
 • Når ikke målene er sett på som realistiske, formulerte virksomhetene i stedet lokale mål som kunne bli oppnådd i programperioden.
 • Det har heller ikke vært noen investeringsperspektiv i målsettingene og få har regnet på innsatsens økonomiske verdi. 

Tips til andre

 1. Stress ikke i gang arbeidet. La det gå litt tid i starten. Kartlegg på hvilke områder behovene er og identifiser glippsoner – hvilket ansvar er det som ikke blir tatt i dag? Hvilke aktører er det som mangler? Hvilke innsatser mangler man?
 2. Ha en langsiktig strategi og involver bredt fra starten. Skap et felles målbilde.
 3. Vær positiv og oppmuntrende til nye ideer. Si «jovisst» litt oftere, og «det går ikke» litt sjeldnere.
 4. Lær av havarerte innsatser og feire framganger.
 5. Sikre dere at det finnes tydelig politisk prioritering av arbeidet under hele prosessen; fra starten, det pågående arbeidet og den avsluttende fasen. Dette må synliggjøres i formelle beslutninger og i rapporter. Framfor alt må tydelige politiske prioriteringer bekrefte mandat og oppdrag for arbeidet og hva som skal omfattes.
 6. Ansett en koordinator som ut ifra et helhetsbilde kan samordne innsatsen. Gi koordinatoren et tydelig mandat.
 7. Samarbeid med sivilt samfunn, forsking, næringsliv og ideelle organisasjoner.
 8. Gå ut i fra innbyggernes behov, ha en inkluderende holdning og jobb med den enkeltes helhetlige situasjon.
 9. Ha en beredskap i organisasjonen for hvordan vanskeligheter og utfordringer skal håndteres. Dette vil lette arbeidet i vanskelige situasjoner.
 10. Ha kontinuitet – ikke bytt personer for ofte. 

Videreføring av arbeidet

For første gang siden 1995 er det ikke i Malmø nå verken nasjonale eller lokale velferdsprogram. Men mange av tiltakene som Områdeprogrammet har resultert i, har blitt ordinær virksomhet. Andre har ført til nye arbeidsmetoder. Flere forslag fra Malmøkommisjonens sluttrapport er implementert. 

Vedlegg

Erfaringsrapport Malmo Nu lyfter vi Malmo malmokommissionen_slutrapport_2014 RrapportOmrdesprogrammet Malm