Områderettet innsats i København

Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Områdefornyelsen er en femårig, helhetsorientert innsats, som handler om fysisk, sosial, og kulturell utvikling. Områdets beboere, lokale aktører og kommunen utvikler prosjektene i fellesskap. Men legger sterk vekt på mobilisering og samarbeid. I København kommune har de flere områderettede innsatser i ulike deler av byen. Områdeløft er en relativt ny og billigere form for byfornyelse, hvor sosiale innsatser spiller en stor rolle. Tidligere byfornyelse før år 2000 var dyrere og hadde fokus på de fysiske forbedringer i et område. 

Målsettinger

 • Visjonen for arbeidet i Kulbanekvarteret er å understøtte utviklingen av et gammelt industriområdet til et attraktivt byområde.
 • Nørrebro: «Handlekraft og kreativitet skal de næste år skabe et nørrebro, hvor der er plads til alle. Et kvarter, hvor der er mod til at tage ansvar for de svageste og vilje til at gå forrest, når nye løsninger for byens liv og byrum afprøves.»

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Nørrebro

I løpet av fem årene er det igangsatt prosjekter i området innenfor fem innsatsområder

 1. Byens rom,
 2. By- og handelsliv,
 3. Den grønne stenbro
 4. Skolen som driver
 5. Plass til alle

Innsatsen er en midlertidig innsats og er forventet å vare til 2019. En egen styringsgruppe har det overordnede ansvar for de mange initiativ som settes i gang i løpet av prosjektperioden. Gruppen er satt sammen av ulike lokale representanter for å sikre bred forankring og skape gode kommunikasjon med kommunen.

Funksjonsinndelte parker og vertskap
Når en park anlegges tenker man at ulike målgrupper skal kunne bruke parken, men at ulike målgrupper kan bruke ulike deler av parken. Derfor har man en funksjonsinndeling av parken som tilrettelegger for de ulike målgruppene. Et område i parken kan for eksempel settes av til lekeplass, en annen del til ballspill, en annen del settes av til skulpturer/kunst og et fjerde område til benker, rekreasjon og bespisning. I tillegg utfordres organisasjoner eller borettslag/sameier til å ta ansvar for sin del av parken, og slik sørger man for at flere føler ansvar og sikrer et lokalt eierskap til ulike deler av parken.

En egen Facebook-side informerer om de ulike aktivitetene som skjer i området for å øke trivsel, integrering og samhold. I løpet av et par måneder høsten 2016 er følgende aktiviteter initiert: 

 • Leketøysbyttedag
 • Programmerings- og hackedag for barn og unge over 8 år på biblioteket hver tirsdag ettermiddag
 • Arkitektonisk – og byutviklingsgåtur med områdefornyelsens prosjektleder som guide
 • Bilfri søndag
 • Fellesspisning på langbord utenfor to lokale restauranter
 • Festival
 • «Folkekøkken» på lekeplassen i Hans Tavsens park, der innbyggerne i området blir invitert til felles bespisning med familieforestilling
 • Byhavefestival
 • Borgermøte om byfornyelse med mulighet for å komme med ideer og diskutere disse
 • Piknikk i byen, der en park endres til urban hage med musikk, lek og piknikk. Overskuddet går til flyktningebarn i Athen.
 • Urban farming, der beboere får tildelt en del av en park og kan dyrke grønnsaker med mer. 

Kulbanekvarteret
Områdefornyelsen har et lokalt sekretariat og en styringsgruppe som består av beboere fra området, representanter fra lokale frivillige organisasjoner, barne- og ungdomsinstitusjoner, lokalutvalg, boligavdelinger og grunneiere, København kommune og områdefornyelsens prosjektleder. Styringsgruppen skal blant annet sikre bred deltagelse og involvering av beboere og aktører, være ambassadører for prosjektene, sikre fremdrift og gi gode råd og ideer, utvikle nye prosjekter og finne måter å gjennomføre de på og sikre lokal forankring. Styringsgruppen velges for 2,5 år.

Visjonen for arbeidet er å understøtte utviklingen av et gammelt industriområdet til et attraktivt byområde. Her vil områdefornyelsen spille en viktig rolle som plattform for å koordinere planer og prosjekter. Prosjektet skal bl.a. utarbeide en helhetsorientert strategi for området som binder sammen de mange igangsatte og kommende tiltak i og omkring området. Innsatsen vil pågå fram til 2021.

I 2016 har Områdefornyelsens sekretariat ansvar for å utvikle en områdeplan. Det blir rettesnor for den videre innsatsen, og kommer til å inneholde beskrivelser av innsatsområder og forslag til prosjekter.

Områdeplanen skal utvikles i dialog med alle innbyggerne i området, brukere og interessenter.

 

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning er kjernen i byutviklingen. Borgerne, eller innbyggerne, er med i hele prosessen og gir innspill og ideer til hvordan sitt kvartal og bydel kan utvikles. I Nørrebro har innbygerne mulighet til å sende inn tegner og konkrete forslag til hvordan enkeltområder kan utvikles. Gjennom borgermøter, åpne diskusjonsmøter for innbyggerne i området, blir ulike forslag diskutert. 

Finansiering

Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret er finansiert med 30 millioner fra Københavns kommune og staten.

Publiserte artikler

Felles inngang tilområdefornyelsen i regi av Københavns kommune
Kvarterplan for Nørrebro
Idekatalog Gårdsrom Nørrebro
Områdefornyelse iNørrebro på Facebook med ulike aktiviteter som gjennomføres i bydelen
Kulbanekvarterets lokale aktiviteter blir annonsert via Facebook

Vedlegg

Omrdeplan Nrrebro 2014_2019