Nærmiljøprosjekt på Fjell

Drammen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Bydelen Fjell i Drammen sett fra lufta

Fjell fra lufta
Foto: Birgitte Simensen Berg, Drammen kommune

Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Med bakgrunn i vedvarende lave levekår på Fjell, tok ordføreren initiativ til å etablere et nærmiljøprosjekt på Fjell i 2008. Under behandlingen av økonomiplan for 2009 -2013 vedtok bystyret en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell frem mot 2020. 

Bakgrunn

Befolkningen i Fjell drabantby i Drammen har kommet dårligere ut i levekårsundersøkelser enn innbyggerne ellers i byen gjennom mange år. Analyser viser at bydelen har en opphopning av innbyggere med lav inntekt og lav utdanning. Folk som bor på Fjell har større helseutfordringer og lavere yrkesdeltakelse enn de som bor i andre bydeler.

Målsettinger

 • Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Med bakgrunn i vedvarende lave levekår på Fjell, tok ordføreren initiativ til å etablere et nærmiljøprosjekt på Fjell i 2008. Under behandlingen av økonomiplan for 2009 -2013 vedtok bystyret en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell frem mot 2020. Det ble vedtatt å starte opp med et forprosjekt.

I juni 2009 behandlet formannskapet mandatet for forprosjekt med tre hovedformål:

 • Oppsummering og supplering av kunnskapsgrunnlaget
 • Identifisering av utfordringer og ulike temaer
 • Utarbeide en beskrivelse av hovedprosjektet

Formannskapet la vekt på at innbyggerne på Fjell skulle medvirke i alle faser av forprosjektet, både gjennom etablerte nettverk og samarbeidsfora og gjennom samtaler med ulike miljøer.  I tillegg slo de fast at forprosjektet skulle jobbe for et bredt samarbeid mellom ulike kommunale tjenester og med ulike eksterne aktører.

Forprosjektet ble gjennomført i 2010, og ble oppsummert i ”Forprosjektrapporten – Fjell 2020”.
Forprosjektet fikk utarbeidet en stedsanalyse for drabantbyområdet på Fjell – ”ConnectingFjell”. I stedsanalysen står det at nesten halvparten av befolkningen har innvandrerbakgrunn. De fleste bor i drabantbyområdet Fjell. 75 prosent av befolkningen i foreldregruppen på Fjell har innvandrerbakgrunn. Flyttemønstret viser at det til enhver tid er stor utskifting av befolkningen på Fjell.

Forprosjektrapporten ble lagt frem for bystyret 22. mars 2011. Den slår fast følgende:
«Det er nødvendig å gjøre bydelen Fjell mer attraktiv når det gjelder de fysiske omgivelsene og aktivitetstilbudene for å få et bedre og mer stabilt bomiljø, samt stimulere til utdanning og arbeid for å bedre levekårene. Arbeid og en inntekt å leve av er også grunnleggende for god helse»
Rådmannen foreslo at utviklingsarbeidet fra forprosjektet skulle videreføres i et hovedprosjekt. Bystyret i Drammen vedtok på møtet å gjennomføre et områdeløft på Fjell der man har en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse med mål om å bedre levekårene på Fjell innen 2020 gjennom stedsutvikling og folkehelsearbeid.

Arbeidet i prosjektet hadde tre hovedstrategier:

 • Tjenesteutvikling gjennom gode offentlige tjenester i nærmiljøet som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen
 • Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag og statlige myndigheter
 • Stedsutvikling for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert botilbud

 Hovedprosjektet ble igangsatt april 2011. Bystyret vedtok at hovedprosjektet skulle igangsettes fra og med april 2011, med følgende hovedaktiviteter:

 • Det etableres flerbrukshall ved Galterud skole med flere aktivitetsflater. 
 • Stedsanalysen fra forprosjektet legges til grunn for det videre arbeidet med stedsutvikling. Det utlyses en arkitektkonkurranse med bred medvirkningsprosess for å konkretisere utbyggingsprosjektene og sammenhengen til den eksisterende bebyggelsen på Fjell:
  • Skal skissere løsning for aktivitetshusflerbrukshall ved Fjell skole som ivaretar behovene til både skolen, bydelen og idretten og bygger opp under sammenhengen til bydelssenteret på Fjell.
  • Skal inneholde en analyse av fortettingspotensial og utbygging ut over dagens byggesone med mer varierte boliger på Fjell.
  • Skal vise mulig utforming av møteplasser, gangveier og aktivitetsområder.
 • Borettslag, butikksenteret, frivillige organisasjoner med videre inviteres til aktiv medvirkning og forpliktende samarbeid gjennom egne samarbeidsavtaler.

13.12.2011 behandlet bystyret saken om arkitektkonkurransen for Fjell. Konkurransen ble lyst ut som parallelloppdrag. Fristen var 1. februar 2012.

Bystyret behandlet 29.10.2013 sak om Områdeutvikling - Fjell sentrumsområde -rammer for reguleringsplan og detaljprosjektering. Saken ga retning til reguleringsarbeidet og innebærer en flerbrukshall med to håndballflater, bygget inn i terrenget.

Oppgradering av uteområdene på Fjell
Fra og med 2013 har bystyret avsatt 4 millioner kroner årlig til oppgradering av uteområdene på Fjell. I første omgang var det behov for fysisk investering i parker, lekeplasser og gangveier. Det første større konkrete prosjektet var "Lille Dumpa", som senere ble omdøpt til "Hundremeterskogen" som er en park for barna. 

 

Sikre brukermedvirkning

Formannskapet la vekt på at innbyggerne på Fjell skulle medvirke i alle faser av forprosjektet, både gjennom etablerte nettverk og samarbeidsfora og gjennom samtaler med ulike miljøer.  I tillegg slo de fast at forprosjektet skulle jobbe for et bredt samarbeid mellom ulike kommunale tjenester og med ulike eksterne aktører.

Publiserte artikler

Les om hele områdesatsingen på Drammen kommune sin hjemmeside

Her finner du underveisevalueringen av Fjell 2020 som er skrevet  i 2017

Vedlegg

Prosjektplan Fjell 2020 Fjell 2020 - forprosjektrapport 2010 Stedsanalyse_Fjell2020 Connecting Fjell