Målrettet naboskapsarbeid i kommunale boligprosjekter

Bærum kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Nybygg i Bærum med folkemengde som kan skimtes foran
Ansvarlig aktør:
Bærum kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Et paradoks er at kommunale boligprosjekter kan skape utrygghet og usikkerhet for naboene - hvem skal flytte hit til oss? Rett bolig til rett leietaker er en forutsetning for at alle kan bo trygt og godt. I dette perspektivet er ikke selve boligen det eneste suksesskriteriet. Også lokalmiljøet og naboforholdene har betydning for opplevelsen av å bo trygt og godt. Hvordan jobbe med dette? Er det mulig å skape et fundament der de som flytter inn føler akseptert og de som allerede bor der føler seg trygge?

Resultat

 • Aksept for byggeprosjekter
 • Kontakt og samarbeid med representanter for naboskap/nærmiljø
 • Kunnskap om faktorer og tiltak som reduserer mostand mot kommunale byggeprosjekter
 • Hvilke løsninger som fungerer for ulike leietakere med forskjellige utfordringer relatert til å bo i egen bolig.

Bakgrunn

Kommunens administrasjon møtte motstand fra velforeninger og enkeltpersoner og høstet kritikk fra lokale politiske tillitsvalgte i arbeidet med planlegging og bygging av kommunale utleieboliger. Mostanden var særlig stor mot prosjekt som rettet seg mot leietakere med stort rusmisbruk.

Prosjektene ble oppfattet som svake i å beskrive risiko og belastninger. Barn og unge i boområdet ble løftet fram som særlig utsatte. Det ble etterlyst sikkerhet for at kommunen kom og «ryddet opp» når vanskene oppsto.

Målsettinger

 • Etablere en dialog med velforeninger, enkeltpersoner og andre som uttrykte bekymring.
 • Være tidlig ute med informasjon om prosjektet – gjerne i planstadiet.
 • Gi prosjektet en koordinert helhetlig oppfølging i alle faser med deltakelse fra alle tekniske og sosiale fagområder.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Steds- og prosessanalyse som kunnskapsgrunnlag for å forstå motstand og uenighet, uført av egen støtteenhet på oppdrag fra kommunalsjef for helse og sosiale tjenester.

Trinn 2: Utarbeide en tiltaks og samhandlingsplan for det aktuelle boligprosjektet, der også representanter for nabolaget medvirket. Ansvar: leder for boligtiltaket.

Trinn 3: Utarbeide en rutine for naboskapsarbeid til bruk i senere byggeprosjekter. Utarbeidet av kommunalsjef for helse- og sosiale tjenester. Bidrag fra andre kommunale innsatsområder som kommunikasjon, eiendom med flere.

Kommunen inviterer lokalmiljøet, som velforeninger, FAU/skole og borettslag, til dialogmøte i god tid før oppstart av nye prosjekter. Sammen med de ulike nabolagsinteressentene drøftes spørsmål og temaer via ROS-analyse. Kommunen har god erfaring med å benytte ROS-analyse som verktøy i nabodialog og naboskapsarbeidet. Lenke til film. Hensikten er å kartlegge uønskede hendelser som har eller kan skape utrygghet. Analysene er i bruk og gjeldende med svært gode resultater. På den måten aksepterer og anerkjenner naboer at det er behov for gode boliger i ordinære boligområder også for personer som lever på siden av samfunnets forventninger.

I det følgende forteller velforing og naboer om erfaringer med ROS-analyse.

Om ROS analyse:

Kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser for å

 • planlegge
 • forhindre
 • redusere konsekvensen av hendelsen dersom den skulle oppstå
 • evt. definere forbedringsområder 
 • ROS-analyser Helsebiblioteket

Relevant lovverk

Plan- og bygningsloven

Sikre brukermedvirkning

I trinn to, arbeidsgruppen for handlingsplanen, deltok representant for beboerne.

Finansiering

Arbeidet ble utført med ressursinnsats fra ordinær virksomhet og budsjettavsetninger.

Suksessfaktorer

 • Ett sted å melde bekymringer og uro
 • Gi tydelig og ryddig informasjon om prosjektet, invitere til dialog
 • Justere løsningen der det er mulig for å imøtekomme innspill og forslag.

Utfordringer underveis

 • Prosjektet må eies hele veien og samtidig av alle kommunale etater.
 • Å informere politisk nivå, som settes under press via enkelthenvendelser.
 • Å samarbeide med politi/ordensmakt – å være enig i felles beskrivelse av utfordring.

Tips til andre

 • Lag en plan for samlet medvirkning og innsats fra berørte kommunale enheter
 • Kunngjør byggeprosjektene via nett/media
 • Legg ansvar for dialog ett sted

Vedlegg

Plattform for håndtering av byggeprosjekter for velferdsboliger og omsorgsboliger i Bærum kommune

Publiserte artikler

Tanketanken, Bærum kommune: Miljøvaktmestere for godt naboskap