Levende Verksted Drammen

Levende Verksted Drammen er ansvarlig for eksempelet.

Utstilling av arbeider Levende Verksted
Ansvarlig enhet:
Levende Verksted
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Type tjenestetilbud: Kreativ møteplass (aktivitetssenter).
Beliggenhet: Sentrumsnært med utsikt mot elva. En solrik og vakker plass i sommerhalvåret.
Målgruppe: Alle som har behov for sosialt samvær i et kreativt, trygt og rusfritt miljø.
Antall deltagere: Veldig variabelt, men i løpet av en uke er det ca. 30 personer innom. Medlemstallet i 2019 er 50. Noen av medlemmene deltar av og til, andre deltar regelmessig.
Bemanning: Levende Verksted har ingen lønnsmidler nå, noe de hadde tidligere. Driften er basert på frivillighet. En person jobber frivillig i ca. 50% stilling for å drifte stedet.
Tilgjengelighet: Åpent tirsdag, onsdag og torsdag 10-16.
Ferdigstillelse: Levende Verksted ble startet i 1986.
Eieform: Frivillig organisasjon.
Levende Verksted er et tilbud til alle som har behov for sosialt samvær i et kreativt og trygt miljø. Her tilbys forskjellige typer formingsaktiviteter, kurs, utflukter, et godt måltid og annet sosialt samvær.

Resultat

Levende Verksted

  • forbygger ensomhet, gir sosial trening og hjelp til selvhjelp
  • gir deltakerne en bedre og meningsfylt hverdag
  • gir deltakerne mestringsfølelse gjennom kreativitet, men også gjennom å delta i drift av huset, kaffe- og matservering og diverse forefallende arbeid
  • hjelper deltakerne til å bygge et større nettverk

Bakgrunn

Levende Verksted startet opp som et lavterskeltilbud i 1986 med formål om å gi hjelp til selvhjelp for alle som sliter i hverdagen og trenger en sosial møteplass. Et av de viktigste tiltakene er formingsaktiviteter. Opprinnelig var det et dagtilbud på sykehuset i Drammen som ble nedlagt. Noen så da et behov for noe annet og gikk sammen om å opprette Levende Verksted.

Levende Verksted flyttet først til et hus bak sykehuset, kalt Kråkeslottet. Da Kråkeslottet skulle benyttes til annet formål i 2007, flyttet Levende Verksted videre til Muusøya hvor det ligger nå.

Målsettinger

Målet med Levende Verksted er å skape et positivt og kreativt miljø som gir den enkelte mulighet for personlig vekst og utvikling i trygge omgivelser.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Levende Verksted er en sosial møteplass for alle som har behov, for ensomme og de som sliter i hverdagen. Organisasjonens formål er hjelp til selvhjelp, forebygging og ettervern.

Den viktigste oppgaven for Levende Verksted er å skape et miljø hvor man kan være trygg på seg selv i omgang med andre mennesker. Fellesskapet bygger på alles omsorg for hverandre. Levende Verksted har moralsk og juridisk taushetsplikt.

I det daglige spiser medlemmene felles lunsj, gjerne varm mat hvis noen har lyst til å tilberede det. Kaffe og kake er også en hyggelig del av dagen. Levende verksted tilbyr ulike typer formingsaktivitet som utfordrer den enkeltes kreativitet. Det kan være strikking, søm, oljemaling, trearbeider, makramé eller keramikk. Verkstedet tar på seg oppdrag innen hekling, strikking, opplegg av bukser, enkel reparasjon av klær, samt omsøm. 

Kollasj innendørs fra Levende Verksted
Bilder fra Levende Verksted. Øverst til høyre er «Ælvegenseren» som er designet og lages på verkstedet. Blåfargen og bølgene symboliserer Drammenselva, lusene er vanndråper. 

 
Levende Verksted arrangerer også forskjellige typer kurs, utflukter og foredrag. I tillegg arrangeres julemesser, markering av bursdager, helligdager og annet sosialt samvær.

Fra januar til juni 2019 arrangerte Levende Verksted sykurs i samarbeid med dagsentrene i Psykisk helse og rus i Drammen kommune.

Verkstedet blir ofte kontaktet av diverse kommunale institusjoner i Drammen og omegn vedrørende mulige nye medlemmer. Dette kan for eksempel være for å gi et tilbud til personer som blant annet ikke lenger har vedtak i kommunen. På Verkstedet kan du komme som du er og bli så lenge du vil. Ofte er det alder som gjør at brukerne går over i noe annet. 

Levende Verksted har kontaktnett i kommunen med personer man kan ringe om det er behov for å få råd og veiledning. 

Sikre brukermedvirkning

Levende Verksted er brukerstyrt. De har et eget styre bestående av de som bruker stedet. Medlemmene selv er med på bestemmelser vedrørende driften av huset. Økonomi, budsjett, aktiviteter og hva som skal skje er saker som tas opp både i styret og i fellesskapet. Dette kan være om de skal arrangere kurs, om de skal på tur mm. Brukerne bestemmer selv hva som skal skje.

Finansiering

Driften av Levende Verksted finansieres gjennom frivillighetsmidler til helse- og sosialformål fra Drammen kommune, medlemskontingent, inntekter fra salg av det de lager og via søkbare midler fra fond og legater.

Utfordringer underveis

  • Økonomi. Levende Verksted driftes i dag basert på frivillighetsmidler fra kommunen og frivillig arbeid.
  • Få de som har glede av å benytte stedet til å tørre å komme hit. De trenger ofte å bli fulgt av noen under de første besøkene.

Publiserte artikler

 


Videreføring av arbeidet

Levende Verksted er startet opp i Askøy

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon