Hvordan lage en god prosessplan?

Bodø kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Ansvarlig aktør:
Bodø kommune
Ansvarlig enhet:
Bodø kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Prosessplanen er et verktøy som gir struktur og oversikt i rollen som tilrettelegger og prosessleder. Prosessplanen gir oversikt over hvem som gjør hva, hva som skal skje når, og hva som er hensikten med det man gjør.

Resultat

Vedtatt prosessplan som legger rammen for arbeidet med rullering av boligpolitisk handlingsplan.

Bakgrunn

Bodø kommune vedtok i bystyret 13. februar 2014 Bodøs første boligpolitiske handlingsplan. (BPHP 2014-2017). Dette var Bodøs første helhetlige plan for boligpolitikken og ivaretakelse av kommunens boligpolitiske utfordringer. Planperioden utgår ved årsskifte 2017/ 2018, og nærings- og utviklingsavdelingen ved seksjon plan og samfunn har ansvaret for revisjon og utvikling av en ny boligpolitisk handlingsplan for perioden 2018-2021.

Målsettinger

 • Boligpolitisk handlingsplan (BPHP) er Bodø kommunes grunnlag for strategisk boligutvikling.
 • Det er en helhetlig plan for boligpolitikken og er inndelt i tre målområder:     
  • generell boligutvikling
  • boligsosiale forhold
  • organisering, samarbeide og kompetanse
 • Handlingsplanen skal være en langsiktig overordnet strategiplan for det samfunnsrettede tverrsektorielle boligpolitiske arbeidet.
 • Planen er et styrende dokument for det boligpolitiske arbeidet og skal styrke kommunens rolle som en aktiv premissgiver og tilrettelegger for boligutviklingen.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 • Trinn 1: Gjennom arbeid med planstrategien 2016 ble det klart at det nye kommunestyret hadde politiske ønsker på det boligpolitiske området som ikke kunne løses innenfor vedtatt boligpolitisk plan. Gjennom planstrategien ble det besluttet at kommunen måtte rullere både samfunnsdelen, arealdelen og den boligpolitiske planen.
 • Trinn 2: Prosjektleder tilsatt. Mandat for rullering av planen vedtatt, og prosjektorganisasjon nedsatt.
 • Trinn 3: Prosessplan utarbeidet og vedtatt i rådmannens ledergruppe ultimo januar 2017.

Relevant lovverk

Plan og bygningsloven

Boligpolitisk handlingsplan 2018-2021 er en temaplan og er ikke underlagt plan- og bygningslovens krav om medvirkning på samme måte som en kommunedelplan. Dette innebærer at handlingsplanen som temaplan står friere når det gjelder lengden på høringsperioden og formalia.


Sikre brukermedvirkning

 • I kommunalt planarbeid legges det vekt på at medvirkning skjer på en hensiktsmessig måte for de involverte. Den boligpolitiske handlingsplanen favner svært bredt og det er flere interessegrupper som blir berørt. Det legges opp til å få en god dialog med ulike deler av Bodøsamfunnet som kan bidra i planarbeidet, hvor innbyggere, samarbeidspartnere, næringsliv og kommunens ansatte får muligheten til å medvirke i planleggingen av boligpolitikken.
 • Gjennom en god og bred medvirkning er det et mål å komme frem til en mest mulig omforent boligpolitisk handlingsplan.
 • For å sikre medvirkning er det nedsatt to separate referansegrupper, en bestående av Husbank, Fylkesmann, universitet, boligstiftelse, Bodø Næringsforum representert ved Bodø boligbyggerlag og Gunvald Johansen, boligbyggerlag, og boligprodusent, og en annen bestående av eldreråd, råd for funksjonshemmede, ungdomsråd, ruspolitisk råd, dialogforum og kommunedelsutvalg.

Suksessfaktorer

 • Vellykket helhetlig sektorovergripende planlegging.
 • Prioritering av utviklingsarbeid, med fokus på langsiktige løsninger.
 • Tilstrekkelig ressurstilgang.
 • Stabil personalsituasjon blant sentrale arbeidstakere med viktig faglig kompetanse.
 • Tid til håndtering av flere omfattende arbeidsoppgaver.

Vedlegg

Mal for prosessplan