Helhetlig boligsosialt arbeid i Stord

Stord kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Stord prisvinner
Stord kommune vant Statens pris for boligsosialt arbeid 2018. Fra venstre: Ashley Carter, Anita Kehr, Valgerd Svarstad Haugland (juryleder), Gaute Straume Epland, Annita C. Jensen, Astrid Larsen og Margrethe Hystad Carter. Foto: Husbanken

Ansvarlig aktør:
Stord kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Helhetlig boligsosialt arbeid
Målgruppe: Alle vanskeligstilte på boligmarkedet
Stord kommune jobber helhetlig med boligsosialt arbeid, og planlegger for boliger for alle. Kommunen har organisert seg slik at de jobber effektivt innenfor det boligsosiale arbeidet, samtidig som de har en egen arena for å dele informasjon på tvers i kommunen. Mange vanskeligstilte familier har kjøpt egen bolig, og kommunen har skaffet bolig til alle sine bostedsløse. De bruker Housing First-metoden som tilnærming til alle innen rus og/eller psykisk sykdom med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen jobber aktivt med tilrettelegging av boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, og informasjonsarbeid overfor hele befolkningen for at flere skal ha en bolig som gjør at de kan bo hjemme uavhengig av livssituasjon. Kommunen har egen rusavdeling på sykehjemmet, for personer med rus og/eller psykiske vansker.

Resultat

 • satt i gang ulike tiltak som tydeliggjør roller og ansvar på strategisk og operativt nivå
 • flere familier i egen bolig gjennom aktiv bruk av startlån
 • null bostedsløse
 • bedre tilbud til personer med ROP-lidelser
 • kortere ventetid på kommunale boliger
 • mange flere boliger tilrettelagt for eldre beboere
 • bedre tilbud til eldre rusavhengige

Bakgrunn

Rambøll Management utførte en foranalyse i 2014, på oppdrag av Stord kommune i forbindelse med deltakelse i Husbankens kommuneprogram. Analysen viser at Stord kommune kunne bli bedre på følgende områder:

 • tydeliggjøre rollen og ansvarsfordelingen i organisasjonen
 • utvikle og systematisere rutiner for kartlegging av behov og tildeling av bolig
 • utvikle rutiner for oppfølging av leiekontrakter og beboere
 • øke sirkulasjonen i de kommunale boligene
 • opprette et forum der de ansatte som har en rolle i det boligsosiale arbeidet kan møtes
 • bedre utnyttelse av kommunen sin boligmasse
 • gjøre mandat, rolle og ansvarsfordeling i boligråd og overordna boliggruppe kjent i organisasjonen
 • inngå og profesjonalisere samarbeid med private utleiere
 • vurdere om det er behov for å utvide saksbehandlingskapasiteten på startlån

Målsettinger

Målene samsvarer med strategien Bolig for velferd:

 • Alle skal ha et godt sted å bo.
 • Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.
 • Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Stord har rundt 19 000 innbyggere, og er en kommune i vekst og utvikling. Den viktigste næringen er leverandørindustrien innen olje og gass, noe som fører til store variasjoner i arbeidsmarkedet. Det bidrar igjen til stor konkurranse om boligene, både på eie- og leiemarkedet.

Mange har høy gjeldsbyrde. Ungdom og personer med varig lave inntekter sliter med å komme inn på boligmarkedet. I tillegg erfarer kommunen at det blir flere eldre, innvandrere og barn i lavinntektsfamilier. Men de boligsosiale grepene kommunen har gjort har hatt god effekt. 

 
Boligsosial handlingsplan
Stord kommune deltar i Husbankens kommuneprogram. Kommunen har jevnlige programgruppemøter, der lederne for de aktuelle enhetene møter. Boligsosial handlingsplan 2016-2019 er et sentralt dokument i dette arbeidet, og har vært på flere høringsrunder i organisasjonen. I tillegg blir det tatt boligsosiale hensyn i øvrig planarbeid. Den boligsosiale handlingsplanen har mål som er i tråd med strategien Bolig for velferd. Både politisk og administrativ ledelse har vært tydelige på prioriteringene gjennom hele prosessen.

Felles arena – Boligsosialt forum
Her møtes alle relevante kommunale etater til en felles boligsosial dag, 1-2 ganger i året, der ulike tema blir belyst. Denne tverrfaglige arenaen har vært svært nyttig for at etatene kan få forståelse for hverandres arbeid, få informasjon om statlige føringer, kommunen sitt boligsosiale arbeid, og å se sin rolle inn mot det boligsosiale arbeidet. Når flere i organisasjonen kjenner til kommunens totale tilbud, kan flere fange opp behov hos brukerne, og koble dem med riktig tiltak. Startlånet er et eksempel på dette. Forumet har også gjort det lettere å ta kontakt med hverandre i det daglige arbeidet. Husbanken deltar i planleggingen og med innlegg. Boligsosialt forum oppleves svært nyttig. Informasjon om Bustadsosialt forum i Veiviseren.

Overordnet boliggruppe 
Overordnet boliggruppe skal ha oversikt over innbyggere som trenger hjelp til å skaffe seg bolig. Rådet møtes to ganger i året. Gruppen er ledet av kommunalsjef og består av enhetsledere fra boligkontor, NAV, enhet for habilitering, RBO, Stord kommunale eiendom, enhet for psykisk helse og rus, hjemmetjenester, boligkonsulent og programleder for Husbankens kommuneprogram.

Boligrådet
Består av leder ved NAV Stord, boligkonsulent, fagsjef og boligforvalter fra Stord kommunale eiendom, enhetsleder ved psykisk helse og rus, enhetsleder ved boligkontoret og programleder i kommuneprogrammet. Rådet gir innstilling om tildeling av kommunale boliger og omsorgsboliger. Enhetsleder ved Kundetorget fatter vedtak. 

Boligkontor
Som et svar på flere av utfordringene som kom frem i foranalysen, opprettet Stord kommune boligkontor 2. oktober 2017, etter en god prosess internt, og med god hjelp fra læringsnettverket om boligkontor i programarbeidet, som Husbanken vest organiserte i 2016/2017.

Boligkontoret tar seg av oppgavene innen bostøtte, kommunal bustad, omsorgsbolig, startlån tilskudd, tilpasse bustad, råd og veiledning. De har tett samarbeid med andre relevante aktører innen boligsosialt arbeid.

Kommunen har god bruk av startlån, og har stor oppmerksomhet på barnefamilier. Saksbehandlingskapasiteten er økt. Som en del av veiledningsarbeidet ved boligkontoret, blir det tatt en grundig gjennomgang av økonomien til innbyggere som søker kommunal bolig, og disse får gjerne tilbud om startlån og tilskudd isteden for kommunal bolig. Dermed er det flere som går direkte til egen eid bolig.

Økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving
Arbeidet til økonomisk rådgiver er en viktig del av å hindre at bostedsløshet oppstår.

Housing First-teamet (boligsosialt team)
Housing First-teamet består av sosionom, vernepleier, sykepleier, hjelpepleier, Nav rettleder og boligsosial vaktmester. Det er totalt 5,8 % stillinger, og flere har videreutdanning innen boligsosialt arbeid, psykisk helse, rus og kunstterapi. Se også eget eksempel i Veiviseren om Housing First i Stord

NAV-konsulenten i teamet behandler sakene hjemme hos brukerne. Dette har også ført til at det har blitt roligere på NAV-kontoret da frustrerte brukere slipper å møte opp på kontoret. Både brukerne og NAV-kontoret er tilfreds med ordningen.

Oppfølging i bolig 
Housing First-teamet (boligsosialt team) er organisert under enhet for psykisk helse og rus i Stord kommune. De yter hjelp og praktisk bistand i hjemmet etter Helse og omsorgstenestelova § 3-2 6b til alle brukere med utfordringer innenfor rus og/eller psykisk helse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, og har en utfordring knyttet til bolig. Per i dag har ca. 45 personer slik hjelp, og ingen står på venteliste.

Brukerstyring er en del av Housing First-metoden. Valg og ønske i forhold til bolig er derfor sterkt vektlagt. Prioritering av bostedsløse og valgfrihet er også en rutine i boligrådet som tildeler boliger. Alle bostedsløse har nå fått bolig. Kommunen har redusert antall bostedsløse fra 23 i 2008, til 10 i 2012 og til 0 i 2016, på grunn av dedikert satsing på dette området. Innsatsen har bestått i å skaffe nok boliger, og riktige boliger. Bygging av 6 småhus har vært en viktig del av boligtilbudet til bostedsløse. Arbeidet i Housing First- teamet er en viktig del av å hindre ny bostedsløshet.

Tilrettelagte boliger 
Det å planlegge sin egen alderdom for å kunne bli boende lengst mulig hjemme blir nødvendig når befolkningen stadig blir eldre.  Kommunen har i dag en egen boligrådgivningsgruppe som kan gi råd og veiledning til de som har behov for å tilpasse boligen sin. 

 • Boligrådgivningsgruppe 
  I 2015 ble en boligrådgivningsgruppe etablert. Den er satt sammen av ergoterapeut, en saksbehandler for startlån og tilskudd og en person med byggteknisk kompetanse fra Stord kommunale eiendom. Gruppen har faste møter hver måned og ved større tilpasningssaker der det er behov for tverrfaglig samarbeid. Gruppen går og på befaring i boliger for å vurdere tilpasningsmuligheter.

I tillegg til å gi hjelp når det oppstår slike situasjoner, må innbyggerne motiveres til å tenke langsiktig når de pusser opp boligene sine, slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Prosjektet «Godt å bu heime» arbeider med hvordan den enkelte kan tilrettelegge sin egen bolig med tanke på å bo hjemme lenger.

Innen boligsosialt arbeid er det ekstra viktig å ha boliger som har god tilgjengelighet. Sammen med oppfølging fra Housing First-teamet, vil en tilgjengelig bolig gjøre at også personer med utfordringer innen rus/psykisk helse kan bli boende hjemme lenger. Eldre rusavhengige får gjerne somatiske og kognitive plager tidligere enn andre, og tilgjengelige boliger er derfor ekstra viktig for denne gruppen. På grunn av sterk innsats på dette feltet, gjennom flere år, er nå 63 % av den kommunale boligmassen i Stord tilpasset rullestolbrukere. Det betyr at også de vanskeligstilte som trenger tilrettelagt bolig får det.

Det er lettere å hjelpe de som trenger det mest, når boligmassen og uteområdet er godt tilrettelagt og tilgjengelig for alle. Og det er lettere å spesialtilpasse til den enkelte sitt behov når boligen i utgangspunktet har gode kvaliteter og er tilgjengelig.

Merverdien av gode kvaliteter og tilgjengelighet i bolig og uteområde er bra for alle, men kan være det som er positivt utslagsgivende for en person som sliter i livet. Det at det faktisk er veldig enkelt å komme seg ut av boligen og treffe andre, kan være det som fører til at man orker å gå ut, isteden for å bli sittende inne.

Universell utforming, tilgjengelighet og god utforming er i seg selv boligsosiale virkemidler fordi det bidrar til å gjøre oss til en ressurs for samfunnet, og ikke en byrde. Man kan i større grad være selvhjulpet og aktiv, og delta i samfunnet.

Rusavdeling på sykehjem 
Også rusavhengige lever lenger, og dermed øker behovet for helse- og omsorgstjenester for denne gruppen. Stord kommune har opplevd dette behovet, og valgt å opprette en egen rusavdeling på sykehjemmet. Informasjon om denne er lagt ut som eksempel i Veiviseren.

Nabodialog
Kommunen har rutine på å ha dialog med naboer når det er behov for dette.

Relevant lovverk

 • Helse og sosialtjenestelova
 • Forskrifter knyttet til Husbankens virkemidler

Sikre brukermedvirkning

I hele det boligsosiale arbeidet i Stord kommune, er brukeren i sentrum. Tjenestene er bygget opp på en måte som gjøre at brukernes behov og ønsker er grunnlaget for tjenestene som ytes. Dette inkluderer også måten hver enkelt kommunalt ansatt møter brukerne på.  Tilbakemeldingene fra brukere er at de blir møtt med respekt og varme.

Finansiering

Tar opp 50 millioner kroner i startlån pr år. Søker tilskudd til utleieboliger og investeringstilskudd fra Husbanken ved bygging av nye botilbud.

Utfordringer underveis

Gode forebyggende tiltak som ikke er lovpålagt er stadig under press pga. kommuneøkonomien. Viktig å vise nytten av å ha disse tiltaka utad og overfor politikere.

Tips til andre

Lag felles møtepunkt for å bli kjent med hverandre. Dette gjør samarbeid på tvers lettere. Få fram at alle har ei rolle i det boligsosiale arbeidet, noen direkte andre indirekte.

Vedlegg

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon