FRI - fra fengsel til varig bolig

Kirkens bymisjon Drammen er ansvarlig for dette eksemplet.
FRI - fra fengsel til varig bolig
Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Ansvarlig enhet:
Kirkens Bymisjon Drammen
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Buskerud
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Kirkens bymisjon Drammen har gjennom FRI utviklet en metode som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. FRI er et samarbeid mellom fagfolk og mennesker med erfaringskompetanse. Tidligere domfelte, som har kjempet og valgt bort et liv med rus og kriminalitet, hjelper andre som ønsker seg tilbake til samfunnet etter endt soning!

Vi har gjennom de siste ni årene utviklet et helhetlig ettervern som gir en reell mulighet for at målgruppen kan etablere seg på nytt i samfunnet.

Resultat

 • Siden august 2007 frem til 31.12.15 har 130 personer har vært innom boligdelen av FRI.
 • Det veiledes til enhver tid 25 personer ute og 15 personer inne i fengsel - som er aktuelle for treningsbolig eller pilotleilighet.
 • I 2015 har 5 personer fått innvilget startlån via Husbanken.

Totalt er det derfor 145 personer (130+15) som enten veiledes i fengsel eller har et boligtilbud gjennom Fri siden 2007.

 • Det er i dag over 200 personer som er medlem i FRI nettverket og benytter basen, bistår som kamerater, er på temakvelder, aktivitetskvelder etc.
 • FRI nettverket arrangerte cirka 250 aktiviteter for medlemmene i 2015.
 • FRI arrangerte 11 motivasjonskvelder i 2015 med 740 deltagere.

Bakgrunn

Det blir gjort mye bra for mennesker mens de soner, men erfaringen så langt viser at mange løslates til ingenting. Arbeidstrening på dagtid viser seg å ikke være nok for å unngå å havne tilbake i nye soningsforhold. Flere har dårlige boforhold, hvis de i det hele tatt har en bolig. De har ikke noe nettverk, og ingen rusfrie venner. Mange ender tilbake i kriminalitet og rus. Dette er bakgrunnen for at ideen med prosjekt FRI fikk sin grobunn.

Målsettinger

 • Rehabilitering av den enkelte tilbake som lovlydig borger uten rus og kriminalitet, inkludering i samfunnet og økt livskvalitet. De vil bli tilbudt individuelle lavterskeltjenester med arbeidstrening m.m. med sikte på integrering i arbeidslivet.
 • Gjennom tett oppfølging legge til rette for at deltakerne i FRI skal kunne gjøre en egeninnsats med veiledning av FRI for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.
 • Barna av de innsatte skal få en bedre utvikling og at ikke den negative utviklingen i familien skal reproduseres og arves.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Allerede før løslatelse starter forberedelsene til livet i egen bolig. Ved hjelp av et stort antall frivillige og tidligere innsatte, dannes et nettverk rundt den løslatte. Opplærte veiledere går inn i fengslene og holder motivasjonsmøter. De forteller om seg selv, og hva FRI tilbyr som alternativ til rusmiljøet og et kriminelt nettverk.

Vi kurser tidligere innsatte som videre engasjeres som veiledere. De holder informasjons- og motivasjonsmøter inne i fengslene, etter at FRI har blitt kontaktet av fengslet og invitert til møter med innsatte. De forteller om FRI som et alternativ til rusmiljøet og et kriminelt nettverk og bruker seg selv som eksempler. De innsatte som blir interessert, må selv evt. i samarbeid med ansatt/kontaktbetjent i fengslene ta kontakt med prosjektet. Når en innsatt blir tatt inn i prosjektet, får vedkommende tildelt en veileder fra FRI som jevnlig møter den innsatte i fengslet. Slik oppnås en tillitsfull relasjon i god tid før løslatelsen. I denne prosessen kan det være alfa og omega at veilederne selv har vært i samme situasjon (tidligere soningsdømt). Ordene: ”jeg vet hvordan du har det og hva du sliter med”, får en ekte og troverdig betydning som åpner opp for tillit og tro på at det faktisk går. 

Trinn 2
FRI har en treningsbolig/base med 3 leiligheter/hybler. Her får løslatte egen hybel med tilgang til bad og kjøkken. I tillegg vil den løslatte finne fellesskap gjennom andre deltakere, frivillige, tidligere innsatte (veiledere) og ansatte i Kirkens Bymisjon Drammen. Fra første dag i treningsboligen starter den løslatte å jobbe i Aktivitetskafeen på dagtid.

Løslatelsessyndromet er en tilstand av uro, angst eller bekymring som oppstår i tiden frem til løslatelsen. Flere innsatte vurderer og planlegger hvordan de skal mestre det nye livet i friheten. Allerede i denne perioden tar mange kontakt med gamle kjenninger for å sikre seg menneskelig kontakt og en forutsigbar fremtid etter løslatelsen.  Minst én fra prosjektet FRI er til stede ved løslatelsen. De som skal direkte til pilotleilighet, reiser sammen med ansatte, frivillige/veileder til leiligheten der de får hjelp til planlegging og etablering. Den første tiden tilbys jevnlig oppfølging, med aktivitet på dagtid, felleskap i leiligheten og basen på ettermiddag og helg. 

Den nære kontakt og støtte er særlig viktig i ukene etter løslatelsen. Veiledere, ansatte og frivillige i FRI vil være viktige kamerater, veiledere og samtalepartnere i denne perioden. En av målsettingene med treningsboligen, er å motivere til pilotleilighet/egen bolig. Prosjektet ønsker å jobbe etter en tre måneders periode i treningsboligen, men vil vurdere individuelt etter behov og fremgang.

Trinn 3
Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, flytter de som klarer seg bra til en pilotleilighet i Drammen eller omegn. Kirkens Bymisjon leier pilotleiligheter, som igjen fremleies til deltakerne.

Pilotleieligheten vil etter hvert bli deres egen bolig, hvis det går bra. I pilotleiligheten vil fortsatt deltakerne ha oppfølging fra veileder, frivillige, kollegaer og ansatte. Gjennom dette får den løslatte tid til å jobbe for et varig og godt boforhold med oppfølging og veiledning. Den løslate får tilbud om temakvelder, medlemskap i FRI, aktivitetskvelder, trening og andre eksterne tilbud. I tillegg tilbyr Bymisjon flere konkrete tiltak for å få deltagerne ut i aktivitet eller lønnet arbeid.  Dette gjennom eget arbeidstrening eller vår attføringsbedrift KB Utvikling. Som innsatt/tidligere innsatt, kan det ta tid å bli godtatt og kvalifisert til et hektisk arbeidsliv.

Alle trinnene
Som en del av nettverksarbeidet tilbys det medlemskap i FRI, som krever en del og som gir en del rettigheter. Medlemsantallet er den 01.12.15 på over 200 betalende medlemmer som har sonet i fengsel. De ulike medlemmene er inkludert i egnene nettverk gjennom jobb, idrett, bedriftslag, frivilligeorganisasjoner, kultur, NA, AA, voldsgrupper m.m.. Disse nettverkene tilbys også nye medlemmer. Medlemskap i FRI tilbyr også et nettverk som består av temakvelder, aktivitetskvelder, kulturarrangement, sosialt samvær m.m. I 2015 har FRI fortsatt arrangert over 250 aktiviteter for nettverket i tillegg til det som arrangeres uformelt. De aller fleste aktiviteter er lagt til ettermiddager og helger.
Medlemskap i FRI gir rettighet til oppfølging og på sikt et krav om at den løslatte gir oppfølging til nye medlemmer.

FRI har de siste årene erfart at det er hele livssituasjonen vi arbeider inn mot, altså en hel livsstilsendring. Derfor gjennomfører vi hvert halvår Egenutviklingsskolen. Egenutviklingsskolen er et kursopplegg over 13 kvelder med tema knyttet til det å komme tilbake til et liv uten rus og kriminalitet. Noen av temaene som blir berørt her er:

 • En bedre hverdag
 • Barne og familieperspektivet
 • Hvordan har rusmisbruket påvirket meg?
 • Er jeg et offer eller er jeg en aktør i eget liv?
 • Fra outsider til A-4 liv
 • Tillitsbrudd – bygge ny tillit 
 • Hvilke områder trenger jeg hjelp og støtte til?
 • Fra belastning til ressurs 
 • Bitterhet
 • Seksualitet
 • Gjeldsproblematikk

De siste årene ser vi at arbeidet med å veilede deltagerne i relasjons – og nettverksbygging er tidkrevende og viktig. Fri har derfor også i 2015 brukt kognitiv tilnærming og MI som et tillegg til Løft metodikk i møte med deltakere. Særlig i arbeidet med de deltakere som har stått ovenfor ventelister til offentlig behandling eller som vedlikehold av mestringsstrategier etter endt behandling. 

MI = motiverende intervju er en samtaleform der deltakerne blir speilet og motivert til endring. Målet er å få endringssnakk frem slik at deltakerne selv ønsker å sette i gang med planer for å nå sine mål. Tiltak de selv blir motivert til vil FRI kunne være støttende til gjennom Løft/OOT eller kognitiv adferds-endring. 

Kognitiv adferdsterapi/tilnærming baserer seg på samtaler som fremkaller alternative tanker hos deltakere som viser til gjentatt destruktiv adferd. Dette kan være sinne, depresjon, angst o.l Deltakere blir bevisst egne negative tanker og jobber mot å endre de gjennom øvelser som bevisstgjør forskjellen mellom tanke følelse og adferd. Deltakerne får kunnskap om egen lidelse samt ”redskap” til selvhjelp i det daglige.

Sikre brukermedvirkning

FRI er utformet etter idé av tidligere innsatte – nå ansatte i Bymisjon. En av våre viktigste mål, er å skape et godt liv for den løslate. På veien mot dette mål hjelper vi også andre. Denne arbeidsmåten gjør at vi vokser inn i et ansvar for oss selv, for andre og for samfunnet.

Finansiering

Fri er finansiert gjennom prosjektstøtte og kjøp av ettervernsplasser (fra omkringliggende kommuner).

Suksessfaktorer

 • At ettervernsarbeidet er bygget på erfaringskompetanse og at denne kompetansen er verdsatt i rekruttering i prosjektet
 • At FRI har en trappetrinns funksjon og suppleres med gode arbeids- og næringslivstiltak
 • At deltagerne følges opp tett* og over lang tid (så lenge det er behov)
 • At arbeidet har en relasjonell tilnærming. Men dette mener vi at vi deltagerne får mulighet til å få nye relasjonelle erfaringer gjennom samhandling med ansatte og andre deltagere.
 • At deltagerne får støtte og hjelp til å håndtere sine økonomiske utfordringer. Gjeld viser seg å være en like stor tilbakefallsfelle som for eksempel rus (se vedlegg/ rapport).
 • At arbeidet er forankret i overordnede samarbeidsavtaler med fengselsregionen og hvert enkelt fengsel. 

*Med tett oppfølging i FRI mener vi at deltagerne til å starte med kan følges opp 24 timer i døgnet hvis det er behov for det, men at oppfølgingen trappes ned ettersom mestringsevnen øker og behovet endres. Selv etter lang tid kan behovet for igjen å få tett oppfølging øke (ofte midlertidig). Disse justeringene tilpasses hver enkelt.

Tips til andre

FRI oppfordrer andre kommuner til å satse på et helhetlig ettervern som er tilpasset målgruppen. Ettervern for mennesker som har erfaring fra kriminalitet og soning krever tett oppfølging (24/7), gjerne ansatte med erfaringskompetanse og et tidsperspektiv som gjør det mulig å starte på nytt og bygge nye erfaringer.

Ta kontakt med FRI eller nærmeste bymisjon for å sjekke ut mulighet for etablering av FRI i din kommune.

Publiserte artikler

FRI nettside

Videreføring av arbeidet

FRI har gått fra å være et prosjekt til å bli en avdeling i Kirkens Bymisjon Drammen. FRI er fortsatt avhengig av støtte fra Kriminalomsorgsdirektoratet, men kan så langt videreføres med en kombinasjon av denne støtten og kjøp av ettervernsplasser.

FRI er også forsøkt som modell i Tønsberg.

Vedlegg

FRI Fra Outsider til A4 - en forskningsbasert evaluering FRI Metodehefte