FRI - fra fengsel til varig bolig

Kirkens bymisjon Drammen er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Ansvarlig enhet:
Kirkens Bymisjon Drammen
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Kirkens bymisjon Drammen har gjennom nettverket FRI utviklet en metode som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. Fra 2016 startet  "FRI barn og familie" med fokus på barn, familie og den innsatte/pasient/deltaker. I 2020 ble tilbudet også utvidet med FRI barn og familie på Hønefoss. FRI er et samarbeid mellom fagfolk og mennesker med erfaringskompetanse. Tidligere domfelte, som har kjempet og valgt bort et liv med rus og kriminalitet, hjelper andre som ønsker seg tilbake til samfunnet etter endt soning. 

Gjennom de siste 12 årene har FRI utviklet et helhetlig ettervern som gir en reell mulighet for at målgruppen kan etablere seg på nytt i samfunnet. I tillegg har nettverket utviklet et bredt tilbud for barn og familier for å sikre barns beste i deres situasjon, gode relasjoner i tilbakeføring og trygghet for barn og pårørende i løpet de er i.

Resultat

 • Siden august 2007 frem til 31.12.19 har 220 personer vært innom boligdelen av FRI.
 • Det veiledes til enhver tid 25 personer ute og 15 personer inne i fengsel, som er aktuelle for treningsbolig eller pilotleilighet.
 • I 2019 har 15 personer fått innvilget startlån via Husbanken.
 • Totalt er det derfor 235 personer (220+15) som enten veiledes i fengsel eller har et boligtilbud gjennom FRI siden 2007.
 • Det er i dag over 200 personer som er medlem i FRI-nettverket og benytter basen, bistår som kamerater, er på temakvelder, aktivitetskvelder etc.
 • FRI-nettverket arrangerte cirka 250 aktiviteter for medlemmene i 2019.
 • FRI arrangerte 11 motivasjonskvelder i 2019 med 1900 deltagere.

For "FRI Barn og familie"(FRI BF) er følgende resultater oppnådd fra 01.01.2016 til 01.12.2019:

 • Fra oppstart har 272 ulike barn deltatt på familieaktiviteter. Totalt oppmøte på alle aktivitetene har vært 1553 barn.
 • I snitt blir det arrangert ca. 25 familieaktiviteter i året.
 • Det er holdt 18 foreldreveiledningsgrupper med programmet ICDP.
 • Fra oppstart er det gjennomført barnesamtaler med 79 barn.
 • Totalt har det vært 935 foreldre- og pårørendesamtaler med 184 foreldre og pårørende.
 • Med Følgetjenesten har det blitt kjørt samvær med 41 barn.
 • For å heve kompetanse utad om hvordan man ivaretar barn som lever med foreldre i fengsel eller rusbehandling, har det blitt holdt 54 foredrag.
 • Fra november 2018 har FRI BF betjent 1206 chattesamtaler for barn og unge med foreldre i fengsel.

Bakgrunn

Det blir gjort mye bra for mennesker mens de soner, men erfaringen så langt viser at mange løslates til ingenting. Arbeidstrening på dagtid viser seg å ikke være nok for å unngå å havne tilbake i nye soningsforhold. Flere har dårlige boforhold, hvis de i det hele tatt har en bolig. De har ikke noe nettverk, og ingen rusfrie venner. Mange ender tilbake i kriminalitet og rus. Dette er bakgrunnen for at ideen med prosjekt FRI fikk sin grobunn.

I det helhetlige arbeidet med den enkelte deltaker, ser og erfarer FRI at familie og barn (de nære relasjonene) er helt essensielt for deltakernes tilbakeføringsprosess. Mange som har sonet fengselsstraff eller vært i rusbehandling, kan oppleve relasjonene til egne barn, barnets andre forelder, og egne foreldre og søsken som utfordrende. Ofte må det jobbes mye med opparbeiding av tillit og gjenopptakelse av kontakt. Rollene og hvordan håndtere/forholde seg til utfordringene i relasjonene kan for mange være vanskelig, og de kan ha behov for støtte og veiledning.

Samtidig har også barna og familiene sine opplevelser, bekymringer, håp og utfordringer når en forelder soner, er i rusbehandling eller i ettervern. Barn og familiene blir berørt, og kan oppleve at deres livssituasjon endres drastisk eller at det er en gjentakende problematikk - uansett blir de påvirket. Barna og familiene blir pårørende, og kan oppleve psykiske og fysiske belastninger som reaksjon på livssituasjonen, i tillegg til at mange opplever ytterligere belastninger som dårligere økonomi. For barna kan det være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere situasjonen, og relasjonen til forelderen kan være vanskelig å opprettholde. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å snakke med barna om dette, og er usikre på hvor mye barna skal involveres, og om barna heller skal få servert andre usanne historier.

Forskning viser at barn har behov for å bli pratet med, få støtte og få dempet bekymringer ved å få tydelige og gode forklaringer når en forelder soner/er i rusbehandling og ettervern. Samtidig har barn behov for å få anerkjent følelsene og reaksjonene de har, og forstå at de ikke er alene om dette. Dette er bakgrunnen for "FRI barn og familie" sitt arbeid.

Målsettinger

 • Rehabilitering av den enkelte tilbake som lovlydig borger uten rus og kriminalitet, inkludering i samfunnet og økt livskvalitet. Deltagerne vil bli tilbudt individuelle lavterskeltjenester med arbeidstrening m.m. med sikte på integrering i arbeidslivet.
 • Legge til rette for at deltakerne skal kunne gjøre en egeninnsats med veiledning av FRI for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Dette gjennom tett oppfølging. 
 • Barna av de innsatte skal få en bedre utvikling. Den negative utviklingen i familien skal ikke reproduseres og arves.
 • Styrke foreldrerollen under soning/rusbehandling og etter løslatelse der dette er til barnets beste.
 • Gi barn og unge verktøy for å håndtere og mestre sin livssituasjon når en forelder er/har vært i fengsel/rusbehandling.
 • Bidra til økt fokus og kunnskap om hvordan samfunnet kan ivareta barn som har/har hatt forelder i fengsel/rusbehandling.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

FRI

Trinn 1
Allerede før løslatelse starter forberedelsene til livet i egen bolig. Ved hjelp av et stort antall frivillige og tidligere innsatte, dannes et nettverk rundt den løslatte. Opplærte veiledere går inn i fengslene og holder motivasjonsmøter. De forteller om seg selv, og hva FRI tilbyr som alternativ til rusmiljøet og et kriminelt nettverk.

Tidligere innsatte blir kurset og engasjert som veiledere. De holder informasjons- og motivasjonsmøter inne i fengslene, etter at FRI har blitt kontaktet av fengslet og invitert til møter med innsatte. De forteller om FRI som et alternativ til rusmiljøet og et kriminelt nettverk og bruker seg selv som eksempler. De innsatte som blir interessert, må selv eventuelt i samarbeid med ansatt/kontaktbetjent i fengslene ta kontakt med prosjektet. Når en innsatt blir tatt inn i prosjektet, får vedkommende tildelt en veileder fra FRI som jevnlig møter den innsatte i fengslet. Slik oppnås en tillitsfull relasjon i god tid før løslatelsen. I denne prosessen kan det være alfa og omega at veilederne selv har vært i samme situasjon (tidligere soningsdømt). Ordene: ”Jeg vet hvordan du har det og hva du sliter med”, får en ekte og troverdig betydning som åpner opp for tillit og tro på at det faktisk går. 

Trinn 2
FRI har en treningsbolig/base med tre leiligheter/hybler. Her får løslatte egen hybel med tilgang til bad og kjøkken. I tillegg vil den løslatte finne fellesskap gjennom andre deltakere, frivillige, tidligere innsatte (veiledere) og ansatte i Kirkens Bymisjon Drammen. Fra første dag i treningsboligen starter den løslatte å jobbe i Aktivitetskafeen på dagtid.

Løslatelsessyndromet er en tilstand av uro, angst eller bekymring som oppstår i tiden frem til løslatelsen. Flere innsatte vurderer og planlegger hvordan de skal mestre det nye livet i frihet. Allerede i denne perioden tar mange kontakt med gamle kjenninger for å sikre seg menneskelig kontakt og en forutsigbar fremtid etter løslatelsen. Minst én fra prosjektet FRI er til stede ved løslatelsen. De som skal direkte til pilotleilighet, reiser sammen med ansatte, frivillige/veileder til leiligheten der de får hjelp til planlegging og etablering. I den første tiden tilbys jevnlig oppfølging, med aktivitet på dagtid og fellesskap i leiligheten og basen på ettermiddag og helg. 

Nær kontakt og støtte er særlig viktig i ukene etter løslatelsen. Veiledere, ansatte og frivillige i FRI vil være viktige kamerater, veiledere og samtalepartnere i denne perioden. En av målsettingene med treningsboligen, er å motivere til pilotleilighet/egen bolig. Prosjektet ønsker å jobbe etter en tremånedersperiode i treningsboligen, men vil vurdere individuelt etter behov og fremgang.

Trinn 3
Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, flytter de som klarer seg bra til en pilotleilighet i Drammen eller omegn. Kirkens Bymisjon leier pilotleiligheter, som igjen fremleies til deltakerne.

Pilotleiligheten vil etter hvert bli deres egen bolig, hvis det går bra. I pilotleiligheten vil fortsatt deltakerne ha oppfølging fra veileder, frivillige, kolleger og ansatte. Gjennom dette får den løslatte tid til å jobbe for et varig og godt boforhold med oppfølging og veiledning. Den løslatte får tilbud om temakvelder, medlemskap i FRI, aktivitetskvelder, trening og andre eksterne tilbud. I tillegg tilbyr Bymisjonen flere konkrete tiltak for å få deltagerne ut i aktivitet eller lønnet arbeid. Dette gjennom egen arbeidstrening eller Bymisjonens attføringsbedrift KB Utvikling. Som innsatt/tidligere innsatt, kan det ta tid å bli godtatt og kvalifisert til et hektisk arbeidsliv.

Felles for alle trinnene
Som en del av nettverksarbeidet tilbys det medlemskap i FRI, som krever en del og som gir en del rettigheter. Medlemsantallet er den 01.12.19 på over 200 betalende medlemmer som har sonet i fengsel. De ulike medlemmene er inkludert i egne nettverk gjennom jobb, idrett, bedriftslag, frivillige organisasjoner, kultur, NA, AA, voldsgrupper m.m. Disse nettverkene tilbys også nye medlemmer. Medlemskap i FRI tilbyr også et nettverk som består av temakvelder, aktivitetskvelder, kulturarrangement, sosialt samvær m.m. I 2015 har FRI fortsatt arrangert over 250 aktiviteter for nettverket i tillegg til det som arrangeres uformelt. De aller fleste aktiviteter er lagt til ettermiddager og helger. Medlemskap i FRI gir rett til oppfølging og på sikt et krav om at den løslatte gir oppfølging til nye medlemmer.

FRI har de siste årene erfart at det er hele livssituasjonen de arbeider inn mot, altså en hel livsstilsendring. Derfor gjennomfører de hvert halvår Egenutviklingsskolen. Egenutviklingsskolen er et kursopplegg over 13 kvelder med tema knyttet til det å komme tilbake til et liv uten rus og kriminalitet. Noen av temaene som blir berørt her er:

 • En bedre hverdag
 • Barne- og familieperspektivet
 • Hvordan har rusmisbruket påvirket meg?
 • Er jeg et offer eller er jeg en aktør i eget liv?
 • Fra outsider til A4-liv
 • Tillitsbrudd – bygge ny tillit 
 • Hvilke områder trenger jeg hjelp og støtte til?
 • Fra belastning til ressurs 
 • Bitterhet
 • Seksualitet
 • Gjeldsproblematikk

I de siste årene har de i prosjektet sett at arbeidet med å veilede deltagerne i relasjons- og nettverksbygging er tidkrevende og viktig. FRI har derfor også fra 2015 brukt kognitiv tilnærming og MI(motiverende intervju) som et tillegg til Løft-metodikk i møte med deltakere. Særlig i arbeidet med de deltakere som har stått ovenfor ventelister til offentlig behandling, eller som vedlikehold av mestringsstrategier etter endt behandling. 

MI = motiverende intervju er en samtaleform der deltakerne blir speilet og motivert til endring. Målet er å få endringssnakk frem slik at deltakerne selv ønsker å sette i gang med planer for å nå sine mål. Tiltak de selv blir motivert til vil FRI kunne være støttende til gjennom Løft/OOT eller kognitiv adferdsendring. 

Kognitiv adferdsterapi/tilnærming baserer seg på samtaler som fremkaller alternative tanker hos deltakere som viser til gjentatt destruktiv adferd. Dette kan være sinne, depresjon, angst og lignende. Deltakere blir bevisst egne negative tanker og jobber mot å endre disse gjennom øvelser som bevisstgjør forskjellen mellom tanke, følelse og adferd. Deltakerne får kunnskap om egen lidelse samt ”redskap” til selvhjelp i det daglige.

FRI barn og familie

FRI barn og familie har ulike tilbud til barn og familier i målgruppen. Under presenteres hvert tilbud med en beskrivelse av hvordan disse tilbudene utføres: 

Følgetjeneste


FRI etterstreber at hver familie følges opp fast av en ansatt/ev. frivillig. Dette for å skape trygghet og stabilitet for barna.

 1. Bestilling av tjeneste:

  Bestilling fra kriminalomsorgen foregår gjennom samarbeidsfengslene. Samarbeidsfengslene tar kontakt med teamleder på FRI per tlf/e-post. 
  Barnevernstjenesten, Bufetat eller politiet bestiller tjenesten ved å ta kontakt med teamleder på FRI per telefon/e-post. 

 2. Kartlegging av behov og vurdering av om tjenesten kan gis: 

  Ansatte tar en samtale med bestiller og hører om bakgrunn for bestillingen, hvilke hensyn de tenker må tas, og hva forelderen soner for.  Spør om barnevernstjenesten er inne i bildet. Saken vurderes og blir tildelt en frivillig eller ansatt. Kartlegging skal skje innen 14 dager etter bestilling/forespørsel. 

 3. Forsamtale/kartlegging med de ulike partene i familien:

  Før første besøk skal det gjennomføres kartlegging. Forsamtale skal skje innen 14 dager etter bestilling/forespørsel. Det blir gjennomført en kartleggingssamtale med hver av foreldrene (ev. annen omsorgsgiver) og barna. Det foreligger en mal på kartlegging for å sikre nødvendige opplysninger. Det blir vurdert om barna bør ha en forsamtale alene uten omsorgsperson til stede/i samme rom.

  Det blir bedt om samtykke fra foresatte til å innhente opplysninger hos barnevernstjenesten. For at tjenesten skal utøves, skal konklusjonen etter vurderinger med ulike parter være at besøket er for barnets beste og etter barnets behov. Det er derfor også viktig å snakke med barnet. Det er også et krav at barnet må vite om soningen for å motta tjenesten. Det er viktig at det blir jobbet med å betrygge omsorgspersonen og/eller barn(et) i forkant om dette er nødvendig.

 4. Forbesøk med barn(et)

  Dersom barnet ikke har vært på besøk i fengselet før kan barnet ha behov for å se fengselet og vite veien før besøket. 

 5. Samværet kan foregå med at barn(et) hentes med en annen voksenperson og at  

  1) barn og voksen og ansatt/frivillig deltar i samværet
  2) barn og ansatt/frivillig deltar i samværet.

  Under samværene vurderes det hele tiden om samværet er til barnets beste. Det kan være krevende for noen barn med samværene. Det kan være lurt å lage noen hemmelige kommunikasjonstegn på forhånd med barnet om hvordan det går og dersom barnet skulle ønske å avbryte samværet. For barn kan det være vanskelig å gi beskjed om dette til forelderen grunnet lojalitet og redsel for å skuffe forelderen.

  Forelderen må også på forhånd være informert om at den ansatte/frivillige kan avbryte samværet dersom det er for barnets beste. Det gis klare instrukser til foreldrene i forkant om hvordan samværet skal foregå og hva som ikke er greit at tas opp på et samvær. Barnet skal være i fokus. Ansatte/frivillige vurderer dette fortløpende. 

 6. Levering

  Barna leveres til avtalt sted etter besøket. Det er viktig å ikke snakke så mye om hvordan det har gått over hodet på barnet under leveringen, men å ta dette i en ettersamtale.

 7. Ettersamtale med de ulike partene

  Omsorgspersonen kontaktes av den ansatte/frivillige som har fulgt barnet samme kveld eller senest dagen etterpå. Her fortelles det kort hvordan besøket gikk og hvordan barnet har vært under besøket og etter besøket. Hør hvordan det er gått med barnet etter leveringen. Her bruker ansatte/frivillige varsomhet i forhold til taushetsplikt. 

 8. Oppfølging av ansatte/frivillige:  

  Hver 3 – 4 måned samles frivillige og ansatte for følgetjenesten til erfaringsutveksling. Det er utarbeidet et kursmateriale som alle som kjører følgetjeneste må ha gått gjennom før kjøring. Dette er et kurs på 4 timer.

Familie- og foreldreveiledning

FRI BF tilbyr foreldreveiledning og familiesamtaler. Ved nye deltakere i FRI vurderer vi i samråd med deltaker selv og med ansatte i FRI om det er hensiktsmessig med oppfølging også fra FRI BF.

Ved familiesamtaler innhentes det samtykke fra deltaker og familie. Ved behov for foreldreveiledning under soning tar fengselsenheten kontakt med FRI. FRI følger videre opp besøk etter behov. 

ICDP Foreldreveiledningsgrupper

International Child Development Program (ICDP) har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. De ansatte i FRI BF er sertifiserte ICDP-veiledere.

De tilbyr foreldreveiledningsgrupper til fengsler, friomsorgskontor og innad i Kirkens Bymisjon med deltakere som tilhører der. Gruppene holdes av to ansatte, og foregår over åtte kursdager. For å få delta i en gruppe gjøres det en kartlegging av søkere. Det må vurderes til barnets beste at forelderen deltar i en gruppe. 

Barnesamtaler

Når barn har eller har hatt forelder i fengsel kan de ha mange spørsmål rundt fengsel og det å ha en forelder i fengsel. FRI tilbyr barnesamtaler. Både barn, foreldre, skole eller aktuelle instanser kan ta kontakt med for barnesamtaler. Dette er for å trygge og dempe barns bekymringer rundt soningen, og gi barnet verktøy til å håndtere situasjonen. Det legges her i hovedsak vekt på barns tanker rundt fengsel, rusbehandling, og det de lurer på rundt dette. Ofte kan det være mye bekymringer som kan dempes ved å få litt mer informasjon om hvordan det er i fengsel eller lignende.
FRI har også flere ansatte med kurset "psykologisk førstehjelp" for barn. FRI sitt mandat er å hjelpe og trygge barnet inn i tematikken rundt fengsel og rusbehandling. FRI skal ikke være behandlere, men et samtaletilbud.

Dersom samtalene omfatter mer enn FRI sitt mandat og de ser behov for henvisning videre til BUP kan FRI i de tilfellene helsesøster har henvist få helsesøster til å henvise videre til BUP igjen.  

Tilbud om familieaktivitet

Det holdes familieaktiviteter en dag/kveld annenhver uke for barn og foreldre tilknyttet FRI Kirkens Bymisjon Drammen. Dette er en arena der barn og familiene får utviklet/vedlikeholde relasjon og kontakt gjennom lek og aktivitet. Samtidig får barna og foreldrene et nettverk med andre barn og foreldrene seg imellom. Mange av familiene har også sjelden muligheter til å delta på slike aktiviteter grunnet økonomi, men barna får gjennom disse familieaktivitetene mulighet til dette. Alle familieaktivitetene er gratis for deltakerne og barna.  Aktiviteter kan for eksempel være bowling, museum, lekeland, Tusenfryd osv. Avhengig av antall deltakere deltar 1- 2 ansatte. Det blir laget vinter-, påske-, sommer- og juleprogram for familiene med 1 - 2 ansatte per aktivitet. I høstferien arrangeres høstcamp med overnatting for familier i FRI BF.  

Tilrettelegging for kontakt, aktivitet og samvær

FRI skal tilrettelegge for kontakt, aktivitet og samvær mellom forelderen som er deltaker på FRI og deres barn – der relasjonen er til barnets beste. Miljøarbeider /miljøterapeut i barne- og familiearbeidet og Barne- og familieansvarlig tilbyr samtale til nye deltakere med barn i FRI, og vurderer i samråd med deltaker hvilke behov barnet og deltaker har videre. Oppfølging av deltakere vil bli fordelt mellom de ansatte, og de ansatte oppdaterer hverandre på oppfølgingen.

Chattetjenesten – ifengsel.no

Det finnes ca. 6000 - 9000 barn i Norge hvert år som har en forelder i fengsel. Likevel er det vanskelig å finne barna. Fra 2006 – 2017 ble det arrangert åpen kveld for barn og unge som kunne komme å prate om det å ha en forelder i fengsel. Dette tilbudet ble ikke brukt. Det var vanskelig for barna å komme til FRI selv. Dette kan handle om at det er mye tabubelagt og skam rundt det å ha en forelder i fengsel. I tillegg var nok ikke et kontor en plattform barn oppsøker raskt i dag. Utenom den åpne kvelden opplever FRI at alle tilbudene blir godt brukt, men FRI erfarte at de nådde ut til barna der de først kom i kontakt med foreldrene via andre instanser. 

Som FRI sier: "Vi vet altså at det finnes mange barn som har en forelder i fengsel i dag, og vi vet også en del om hvilke utfordringer, tanker og spørsmål disse barna kan sitte med. Vi vet at mange hadde hatt godt av og behov for å prate med noen og få støtte i en vanskelig situasjon. Med chattetjenesten er vårt mål å nå ut til barn med forelder i fengsel, og kunne gi dem et godt støtteapparat i en vanskelig situasjon. Slik at barna har noen å prate med. FRI barn og familie ønsker å gi barn av innsatte en trygg og god støtte. Vi vil heve barns kunnskap om fengsel og hvordan håndtere forelderens soning/behandling/ettervern for å gi verktøy til å dempe barns bekymringer og utrygghet".

FRI er alltid bemannet med 2 ansatte på chattjenesten. Dette for å kunne hjelpe hverandre underveis med å gi gode svar, ivareta hverandre som chatverter og besvare henvendelser raskt nok.

Det foreligger en veileder med 5-fasemodellen* som blir brukt i chattetjenesten. Det er også laget risikorutiner for chattesamtalenes innhold. Chattetjenesten er en nasjonal tjeneste, og er åpen onsdager og fredager kl. 15.00 – 22.00. 

* 5-fasemodellen er en samtalemetodikk som brukes i digital chatform. Dette siden digitalkommunikasjon foregår mye raskere og i en annen form enn muntlig kommunikasjon. 5-fasemodellen er utviklet av Danske Børnechatten, og bygger på forskning gjort på digitalkommunikasjon med barn. Gjennom fem faser etableres kontakt, man blir kjent med barnets historie og nettverk, setter mål for samtalen, utforsker og jobber med målet for samtalen, for så til slutt å oppsummere og avslutte. Digitalkommunikasjon går raskt og det kan for barnet være lettere å få pratet og få hjelpen de egentlig lurer på ved hjelp av denne metodikken.

Kunnskapsformidling og nasjonal kompetanseheving

Å ha en mor eller far i fengsel påvirker barna i stor grad; mentalt, fysisk, økonomisk og sosialt. Det har tidligere vært lite fokus på denne målgruppen generelt i samfunnet, men all forskning på feltet viser at barna blir påvirket. Det er behov for økt fokus på hvordan man kan ivareta og tilrettelegge for barn med en forelder i fengsel og rusbehandling. FRI opplever dessverre i dag at kompetansen på barn som har foreldre i fengsel og rusbehandling er mangelfull i møte med andre instanser som i skoler, hos helsesøstre og i fengslene selv. Ved besøk av aspiranter fra betjentutdanningen har FRI fått tilbakemelding på at det er veldig lite fokus på hvordan de skal møte barna i sin utdanning. Fengslene har fått hver sine barneansvarlige, men FRI opplever at det er store variasjoner på hvor mye barneansvarlig får utrettet for barna, og at det ofte kun er en funksjon lagt oppå en annen 100 % stilling. Det blir vanskelig å sette av nok tid til å løfte fram og fokusere mer på hvordan fengslene kan møte barna. I tillegg varierer også kunnskapen hos de barneansvarlige på det å være barn og ha en forelder i fengsel. 

Ved å øke fokus nasjonalt på barna og hvordan vi kan hjelpe dem, vil flere instanser kunne få mer kompetanse på hvordan de kan ivareta barna. Økt fokus vil også kunne fjerne det store tabuet som er der i dag. Dette vil kunne være med på å gjøre det lettere for barna å håndtere situasjonen. FRI ser det derfor som et samfunnsansvar å innhente mer kunnskap, spre kunnskap og la barna få en stemme. Derfor holder FRI foredrag om tematikken hos relevante instanser. Ved å heve kompetansen ønsker FRI også å få nasjonal påvirkningskraft til barnets beste.

Teamleder på FRI BF skal være oppdatert på fagfeltet, oppsøke relevant informasjon, og oppdatere personalet på fag inn mot barn og foreldre når en forelder soner/er i rusbehandling. FRI BF skal utarbeide informasjonsmateriale som kan være til støtte for barn og familiene.

FRI BF sitter også i nettverksgruppe for barneansvarlige i Kriminalomsorgen, Region sør. Her blir det utvekslet erfaringer, kunnskap og ideer i en gruppe som jobber med samme målgruppe.

Sikre brukermedvirkning

FRI er utformet etter idé av tidligere innsatte – nå ansatte i Bymisjonen.  "Et av våre viktigste mål er å skape et godt liv for den løslatte. På veien mot dette målet hjelper vi også andre. Denne arbeidsmåten gjør at vi vokser inn i et ansvar for oss selv, for andre og for samfunnet".

På FRI BF er det krav til minimum treårig utdanning, relevant inn mot det barnefaglige arbeidet. 

Finansiering

Fri er finansiert gjennom prosjektstøtte og kjøp av ettervernsplasser (fra omkringliggende kommuner).

Suksessfaktorer

 • Ettervernsarbeidet er bygget på erfaringskompetanse. Denne kompetansen er verdsatt i rekruttering til prosjektet.
 • FRI har en trappetrinnsfunksjon og suppleres med gode arbeids- og næringslivstiltak.
 • Deltagerne følges opp tett* og over lang tid (så lenge det er behov).
 • Arbeidet har en relasjonell tilnærming. Deltagerne får mulighet til å få nye relasjonelle erfaringer gjennom samhandling med ansatte og andre deltagere.
 • Deltagerne får støtte og hjelp til å håndtere sine økonomiske utfordringer. Gjeld viser seg å være en like stor tilbakefallsfelle som for eksempel rus (se vedlegg/ rapport).
 • Arbeidet er forankret i overordnede samarbeidsavtaler med fengselsregionen og hvert enkelt fengsel. 

*Med tett oppfølging i FRI mener vi at deltagerne til å begynne med kan følges opp 24 timer i døgnet hvis det er behov for det. Oppfølgingen trappes ned ettersom mestringsevnen øker og behovet endres. Selv etter lang tid kan behovet for igjen å få tett oppfølging øke (ofte midlertidig). Disse justeringene tilpasses hver enkelt.

Tips til andre

FRI oppfordrer andre kommuner til å satse på et helhetlig ettervern som er tilpasset målgruppen. Ettervern for mennesker som har erfaring fra kriminalitet og soning krever tett oppfølging (24/7), gjerne ansatte med erfaringskompetanse og et tidsperspektiv som gjør det mulig å starte på nytt og bygge nye erfaringer.

Ta kontakt med FRI eller nærmeste bymisjon for å sjekke ut mulighet for etablering av FRI i din kommune.

Publiserte artikler

Mer informasjon og artikler finner du på nettstedene: 

FRI

ifengsel.no

Filmer

FRI - bolig, arbeid og nettverk - Kirkens Bymisjon

I fengsel : En chat for barn og unge - Kirkens Bymisjon

Videreføring av arbeidet

FRI har gått fra å være et prosjekt til å bli en avdeling i Kirkens Bymisjon Drammen. FRI er fortsatt avhengig av støtte fra Kriminalomsorgsdirektoratet, men kan så langt videreføres med en kombinasjon av denne støtten og kjøp av ettervernsplasser. FRI er også startet opp flere steder i Norge. Ved oppstart er arbeidsmetodikk og verdier hentet fra FRI Drammen. 

FRI Vestfold

FRI Vestfold samarbeider tett med fengslene og friomsorgen i Vestfold for å få til en så god overgang til livet etter en dom som mulig. I 2019 hadde FRI Vestfold tett oppfølging av 61 innsatte og løslatte for å legge til rette for bolig, arbeid og en meningsfull fritid.

FRI barn og Famille i Vestfold har gjennomført flere pappakurs i fengsel og familieveiledningskurs for løslatte.  I tillegg har det vært en rekke kontrollerte samvær og individuelle samtaler med innsatte og løslatte hvor forholdet til barna har vært tema.

Besøk FRI Vestfold 


FRI Bodø

FRI Bodø er et boligtiltak etter rusbehandling eller soning og etablert i et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Bodø kommune. FRI Bodø tilbyr døgnbemannet rusfri bolig i bofelleskap i ett år og gir bistand inn i utdanning og arbeidsliv. FRI Bodø har et bredt tilbud av fritidsaktiviteter.

Kriterier for å delta: Motivasjon for et rusfritt liv, søknad i samarbeid med hjemkommune og at kommunal finansiering må være avklart.

Besøk FRI Bodø


FRI Agder

FRI Agder er per våren 2020 i en oppstartsfase for å kunne følge opp innsatte og løslatte fra de nye fengslene i Agder.

Vedlegg

FRI Fra Outsider til A4 - en forskningsbasert evaluering FRI Metodehefte