Foyer Bodø

Bodø kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Stue Foyer Bodø

Leiligheter i Foyer Bodø.
Foto: Stina Sønvisen/Husbanken

Ansvarlig aktør:
Bodø kommune
Ansvarlig enhet:
Barneverntjenesten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Foyer Bodø er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning. Foyer Bodø er tilknyttet barneverntjenesten i kommunen. Ungdommene som søkes inn i Foyer er allerede i kontakt med NAV, Flyktningkontoret eller Barneverntjenesten i kommunen. Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand til koordinering, tilrettelagt den enkelte ungdommen, slik at det er lettere for ungdommen å få oversikt og ta styring i eget liv. Det skapes et hjem, og endring i eget liv skapes gjennom trygg og god tverrfaglig oppfølging som bidrar til selvstendige unge voksne.

Resultat

 • færre unge bostedsløse
 • koordinerte tjenester og gi helhetlig oppfølging
 • stor grad av brukermedvirkning
 • færre unge som mottar passive ytelser

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var at Utekontakten og barneverntjenesten meldte om at Bodø hadde 15-20 bostedsløse ungdommer, og at det var behov for å gjøre noe for denne gruppa. En del unge mellom 16 og 23 år slet med livet, særlig med bolig, og var inne i ulike hjelpeprogrammer under barneverntjenesten, Utekontakten, NAV, Ny Giv o.l. Bodø kommune var allerede da i gang med et  samarbeid med Husbanken om ungdom og bolig. Foyer Bodø ble forankret i kommunens boligpolitiske handlingsplan og i oppvekstplanen for barn og unge. 

Det finnes mange Foyere i verden. Foyer Bodø er inspirert av Aberdeen Foyer og er kommet i stand ved hjelp av samarbeid med private aktører og ulike tverrfaglige etater.

Målsettinger

 • Alle beboere skal ha egen bolig og være i jobb, lærlingavtale eller utdanning i løpet av tre år.
 • Ungdommene skal utvikle seg til å bli selvstendige voksne i løpet av tre år. Dette skal skje gjennom oppfølging, veiledning og hjelp innen botrening, økonomi, utdanning/yrkesopplæring, helse og meningsfull fritid.
 • Ungdommene skal i stor grad medvirke selv.
 • Kommunen skal samordne eksisterende tjenester til et helhetlig tilbud, individuelt tilpasset den enkelte ungdom.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Bodø kommune inngikk, sammen med tre andre kommuner, partnerskapsavtale med Husbanken Bodø. Booppfølgingsprosjektet i Bodø var et av prosjektene i “På leit – utsatt ungdom og bolig”. I mai 2012 dro deltakere herfra, sammen med representanter fra Bodø kommune, på studietur til det internasjonalt anerkjente tiltaket Aberdeen Foyer. Begrepet «Foyer» symboliserer et åpent, imøtekommende rom med mange forgreininger der deltagerne blir møtt med vennlighet og respekt, men også med krav.

Trinn 2
Etter turen til Aberdeen hadde ulike avdelinger i Bodø kommune møte i august 2012. Kommunen etablerte en tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakere fra, blant andre, barneverntjenesten, NAV, DUE, familiesenteret, flyktningkontoret, boligkontoret og Utekontakten. Høsten 2012 ble levekårskomiteen orientert om Booppfølgingsprosjektet og helhetlig tenking rundt utsatt ungdom og bolig. Januar 2013 vedtok formannskapet å etablere Foyer Bodø som prosjekt.

Trinn 3
I mai 2013 arrangerte kommunen seminar og workshop som samlet deltakere fra Aberdeen Foyer, Bodø næringsforum, NAV, flyktningkontor, samfunnskontor, barnevernet, politikere med flere. Kommunen satset på kafédialog-metoden. Spørsmål som ble diskutert var blant annet hvem skal bo i Foyer, og hva skal til for å bo i Foyer? Barneverntiltaket DUE (Der Ungdom Er) hadde kontorlokaler i samme bygg som Rønvik familiesenter. Der var også kontorlokaler som ikke var i bruk. I juni 2013 startet kommunen ombyggingen av disse til leiligheter. Foyer Bodø består av 14 leiligheter. 10 av disse er Foyer-leiligheter med oppfølging, to er kortidsleiligheter for akutt bostedsløse unge mennesker i et kortere tidsrom, og to leiligheter er familieleiligheter for unge familier.

Trinn 4
I februar 2014 ble det ansatt to koordinatorer som skal følge opp ungdommene som bor i Foyer. Foyer Bodø ledes av faglederen for Bo- og Nærmiljøtiltak som består av DUE og Foyer Bodø, samt prosjektleder. I mai 2014 åpnet barne- og likestillingsminister Solveig Horne Foyer Bodø. 

Fritt oversatt betyr Foyer foajé, altså mellomgang. Foyer er et tilbud som skal vare mellom ett og tre år, i overgangen mellom å bo hjemme med foreldre, i institusjon eller fosterhjem, til å bo i egen bolig. Ungdommene søkes inn av barneverntjenesten, NAV eller flyktningkontoret i Bodø kommune, der de allerede mottar hjelp. Ungdommer som sliter med tung rus og/eller psykiatri får ikke tilbud i Foyer.

Hver ungdom får tildelt en koordinator som veileder og hjelper ungdommen mot målet om selvstendighet. Den individuelle oppfølgingen fokuserer på: Botrening, økonomi, utdanning/yrkesopplæring, helse, familie og nettverk og fritid. I møte med ungdommene er krav/forventninger, individuell oppfølging, medvirkning, mestring, omsorg, respekt og muligheter viktige elementer.

I september 2014 ble det, ved bruk av kompetansemidler fra Husbanken, ansatt en prosjektleder for «Boligsosial utviklingsarena – Foyer Bodø». Målet var å dokumentere, utvikle og videreformidle kunnskapen og erfaringene med etablering og drift av Foyer Bodø.

Relevant lovverk

 • barnevernloven
 • lov om sosiale tjenester
 • forvaltningsloven og forskrift om kommunal bolig

Sikre brukermedvirkning

Kommunen brukte kunnskapen og erfaringene fra «Booppfølgingsprosjektet», «Ungdom i svevet» og «Vårres unga – vårres framtid», spesielt i etableringsfasen. En av ungdommene som bor i Foyer har også vært med i styringsgruppa. Det avholdes jevnlig beboermøter hvor ungdommene utveksler tips, erfaringer, tilbakemeldinger og ønsker. I tillegg holdes det ungdomsmøte hver måned i hver enkelts leilighet hvor beboeren, Foyer-koordinatoren og saksbehandleren hos innsøkende instans deltar. Dette møtet er ungdommens møte, og det forventes at ungdommen selv skal lede det. Møtet handler om måneden som har gått, og veien videre.

I tillegg har prosjektleder for «Boligsosial utviklingsarena – Foyer Bodø» jevnlige samtaler med ungdommene som bor i Foyer. I samtalene forteller ungdommene om erfaringene de gjør seg, og gir tips til hva som kunne ha vært annerledes/bedre. Tilbakemeldingene fra ungdommene bruker kommunen til å videreutvikle Foyer Bodø.

Finansiering

Foyer Bodø er Husbankfinansiert med 15 millioner kroner grunnlån og 1,9 millioner kroner i tilskudd til utleieboliger. Forprosjektet til tiltaket – Booppfølgingsprosjektet - fikk også kompetansetilskudd fra Husbanken. Prosjektet «Boligsosial utviklingsarena – Foyer Bodø» mottar også kompetansetilskudd fra Husbanken.

Foyer Bodø mottok i to år tilskudd fra BUFDIR gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskuddet ble brukt til å finansiere én av de to koordinator-stillingene. I tillegg mottar Foyer Bodø tilskudd til boligsosialt arbeid fra AVdir. Tilskuddet brukes til prosjektlederstillingen i Foyer Bodø. I 2015 etablerte kommune prosjektet «Prosjekt fritid – Foyer Bodø» ved hjelp av tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom fra AVdir. Midlene brukes til å gi ungdommene i Foyer Bodø mulighet til å fylle fritiden med meningsfull aktivitet, som de i mange tilfeller ikke har grunnet dårlig økonomi og/eller psykisk helse.

Suksessfaktorer

 • Koordinatoren - koordinerer de ulike etatene mot felles mål om ungdommens selvstendighet. Koordinatoren er den trygge voksne som har/tar seg tid til å lytte, respondere, samtale og veilede ungdommen.
 • At ungdommen deltar selv - se tidligere punkt om brukermedvirkning
 • Individuell oppfølging tilpasset den enkelte ungdommens behov - ikke gruppeterapi.
 • At kognitivt arbeid skjer parallelt med praktisk hjelp.
 • At hver ungdom har sin egen leilighet med egen inngang. Det er ikke fellesrom tilgjengelig for Foyer-ungdommene.
 • At ungdommene får hjelp og veiledning. Koordinatoren løser ikke utfordringene for ungdommen, men sammen med ungdommen. Koordinatoren veileder ungdommen til å se muligheter, ta rette valg og gjøre endringsarbeid i eget liv
 • Å hjelpe den unge i gang med å tenke fremover allerede ved innflytting, og finne svar på spørsmål som: Hva/hvor ønsker ungdommen å være etter tiden i Foyer? Hvilke drømmer har ungdommen for egen framtid?
 • Å hjelpe ungdommene ut i aktivitet.

Utfordringer underveis

 • Det var uheldig å åpne tilbudet i mai. Ferieavvikling, både ved Foyer Bodø og hos samarbeidspartnere, gjorde at kommunen ikke kom ordentlig i gang med oppfølgingen og det tverretatlige samarbeidet rundt den enkelte ungdom umiddelbart.
 • Kommune måtte sette noen eksklusjonskriterier for de ungdommene som er tyngst belastet innen rus- og/eller psykiatri. I slike tilfeller er andre tiltak, for eksempel institusjonsplassering, mer aktuelt. Det har vært ei utfordring å definere/erfare hva som er for tung rus og psykiatri.
 • Foyer kan ikke huse alle de 15-20 bostedsløse ungdommene som var utgangspunktet for etableringen av boligen. Ungdommene kjenner hverandre, og de ansatte har vært nødt til å sette grenser slik at ikke Foyer blir et samlingssted for Foyer-ungdommenes venner og bekjente.
 • Det er viktig å finne den riktige balansen mellom det å være tilgjengelig for ungdommene, og samtidig utfordre dem på selvstendighet.

Tips til andre

 • Det er viktig at ungdommene opplever klare forventninger, rammer og strukturer.
 • Kommunen bør vurdere sammensetningen av ungdommene som bor i Foyer. Ungdommene har sammensatte utfordringer, og kommunen må unngå å samle for mange ungdommer med samme type problemer.
 • Personalet bør være stabilt og riktig satt sammen. Ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse i personalgruppen bidrar til økt kunnskap om ulike systemer og etater i det offentlige systemet, og gir godt grunnlag for oppfølgingen av ungdommene. Kjønnsfordelingen er også viktig.

Rapporter

Bodø Foyer Status rapport

Publiserte artikler

 • Foyer-modellen for bostedsløse unge; en systematisk kartleggingsoversikt
  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Husbanken kartlagt den empiriske forskningen om Foyer-modellen. Forskningslitteraturen består av 18 studier fra Australia og Storbritannia og med begrenset mulighet til å si noe om effekter av modellen. Resultatene gir imidlertid god oversikt over forskningslitteraturen om Foyer-modellen. 

Videreføring av arbeidet

Bodø kommune vedtok i 2016 å videreføre Foyer Bodø som fast tiltak.

Vedlegg

Bodø Foyer Retningslinjer Bodø Foyer Grafisk fremstilling av resultat Bodø Foyer Bilde av leilighet Bodø Foyer Bilde Bodø Foyer Bilde Bodø Foyer Bilde Bodø Foyer Samarbeidsavtale med ungdom