Anskaffelse av fellesboliger for enslige mindreårige flyktninger

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
To gutter og en jente på en benk med kokkeluer.
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Trondheim fremskaffer hybler i felles bolig på det private markedet for enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppa 16-18 år. Hver felles bolig med hybler har plass til 2-3 ungdommer, og anskaffelsene er et samarbeid med Eierskapsenheten i kommunen som bidrar med å finne boligene og lage kontrakter med utleier.

For å kunne bo i denne boformen skal ungdommen være i stand til å være i et dagtilbud (skole), fungere sosialt med jevnaldrende og forholde seg til boforpliktelser. Ungdom får miljøterapeutisk oppfølging. Det gis i tillegg til individuell oppfølging felles tilbud i boligen som ungdommen må delta i som ukentlig middag, husmøte og aktiviteter.

Målgruppen er enslige mindreårige flyktninger, både nybosatte og andre som har vært i bo - og omsorgstilbud tidligere.

Resultat

 • Vi får anskaffet egnede boliger
 • Raskere bosetting.
 • Kommunen setter av ressurspersoner som hjelper til å finne boliger til EM ungdom.
 • Det er Eierskapsenheten som inngår kontraktene med utleier, ikke ungdommen.
 • Det juridiske blir ivaretatt av de som kan det.

Bakgrunn

Det har vært vanskelig å skaffe hybler/boliger til ungdom når de bosettes i kommunen. De som jobber med EM ungdom har heller ikke kompetanse på å anskaffe boliger.

Målsettinger

 • Økt bosetting
 • Raskere bosetting
 • Bredere tiltaksvifte
 • Bedre boliger
 • Kontraktsforhold i orden

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Felles forankringsmøte med eierskapsenhet, rådmann og omsorgsenheten med gjennomgang av hus og boligbehov.

Trinn 2: Møte EM bosettingskoordinator og eiendomsutvikler i Eierskapsenheten vedrørende detaljer med tanke på boliger og hvilke hus som behøves.

Trinn 3: Eiendomsutvikler undersøkte vedrørende mulige leieobjekter i markedet. Finn.no, profesjonelle kontakter og andre vanlige arbeidsmetoder de har brukes for å finne bolig.

Trinn 4: Felles visninger med eiendomsutvikler, bosettingskoordinator og ansvarlig for tiltak fellesboliger tilstede. Dialog i etterkant om aktuelt objekt er aktuelt å leie.

Trinn 5: Eierskapsenhet forhandler kontrakt/ premisser/ pris.

Trinn 6:Eierskapsenhet får underskrift av ansvarlig kommunaldirektør som er ansvarlig for kommunal innleie.

Trinn 7: Omsorgsenheten kan ta i bruk hus/bolig. Utarbeidelse av felles data i vårt oversiktsverktøy. Eventuelle tilpasninger av boligen, som for eksempel å etablere et fellesareal for hyblene i huset.

Under følger en nærmere beskrivelse av rutinene for anskaffelse av privat bolig i Trondheim.

Arbeidsløype ved leie av private boliger:

 • Behovene og beskrivelser av type bolig blir sendt Eierskapsenheten v/NN.
 • Bosettingskoordinator holder tiltaksutvikler oppdatert på behovet for felles bolig plasser. Dette tema tas ukentlig på – EM-arbeidsmøte.

Hvordan/hva beskrives?

 • Eierskapsenheten /HH tar kontakt og avtaler mulige visninger/befaring på aktuelle boliger. Her deltar Tiltaksutvikler og/eller Bosettingskoordinator sammen med miljøterapeut HE. Leiligheten vurderes ut ifra en sjekkliste (Link her) for å se på muligheter og begrensninger ved å bruke av dette som fellesbolig.
 • Det juridiske kontraktsforholdet ligger hos Eierskapsenheten. De har det formelle ansvaret for leieforholdet.
 • Det er ønskelig at utleier lager en samlet husleiepakke inkl. strøm, tv og internett. Eierskapsenheten forholder seg til egne satser her.
 • Hvis husleiepakken er innenfor økonomiske rammer og Omsorgsenheten er enig at dette er en god nok bolig for målgruppa, gis det melding tilbake til Eierskapsenheten. Her blir det viktig at miljøterapeutene får uttale seg i hvilken grad leiligheten er god nok til å kunne jobbe miljøterapeutisk i den.
 • Når kontraktene er inngått mellom Eierskapsenheten og utleier (3 måneders gjensidig oppsigelse) meldes dette til etableringsansvarlig og teamkoordinator på Opal m/kopi til tiltaksutvikler og bosettingskoordinator. Bosettingskoordinator bringer tar den videre kontakten med IMDI for utsøking av aktuell ungdom. Her blir det altså en bestilling til IMDI på ungdoms som er i stand til å bo sammen 2-3 personer. All kontakt angående kontrakten er nå mellom Utleier og Omsorgsenheten.
 • Ved overtakelse bes det fylles ut en overtakelsesprotokoll (Opal har mal på dette) samt at det tas bilder av leiligheten som oversendes Eierskapsenheten v/NN. Oversendelser gjøres av Opal. Viktig at dette følges opp og at vi har dokumentasjonen klar når vi leverer tilbake leilighetene med hensyn til tilstanden på hyblene.
 • Ungdom blir etter dette drøftet og fordelt i inntaksteam
 • Viktig at regnearket ”Bosettingsplan” oppdateres underveis (adresse, type leilighet, når ledig osv). Dette hovedansvaret ligger på Opal oppfølging.

Finansiering

Bruker noe av integreringstilskuddet til å etablere fellesarealet for hyblene i huset. Investeringsmidler satt av til dette i kommunen eller bruk av fondsmidler. 

Suksessfaktorer

 • Godt samarbeid med eierskapsenheten (de som skaffer boliger i kommunen).
 • Forankring på rådmannsnivå.
 • Gode og avklarte rutiner på hvem gjør hva.
 • At miljøterapeut er med på visning av leiligheter for å sikre at det kan gjøres godt miljøterapeutisk arbeid i hybelen.
 • Kontrakter og det juridiske er ivaretatt ved utleie.

Utfordringer underveis

 • Viktig med felles gjennomgang av behovene slik at det letes etter de riktige boligene.
 • Omsorgsenheten må være viktigste premissleverandør vedrørende hvilke boliger som er aktuelle. Enkelte ganger noe ulik forståelse av nødvendig standard på hus/bygninger. Gjelder også størrelse, beliggenhet og antall rom.
 • Forankring av endringer i behov må gjentas. En periode behøves mange mindre leiligheter. En annen periode behøves et større hus som kan brukes til bofellesskap for mange. 

Tips til andre

 • Sentralt med forankring på rådmannsnivå.
 • Sentralt med en felles forståelse for de faglige utfordringene med å bosette ungdom under 18 år som er uten foreldre i Norge. Informasjon og opplæring viktig.
 • Felles, jevnlige møter mellom rådmann, eierskapsenheten og omsorgsenhet, gjerne kvartalsvis, for oppdatering. 

Rapporter

Tiltaksbeskrivelse Felles bolig Trondheim

Videreføring av arbeidet

Vi har mange fellesboliger i dag

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon