Eie først i Ringerike kommune

Ringerike kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
oppgangssag
Foto: Oppgangssak i Ringerike.
Ansvarlig aktør:
Ringerike kommune
Ansvarlig enhet:
Boligtjenesten og NAV
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Familie i noe jobb får kjøpe bolig med startlån og tilskudd til tross for supplerende sosialhjelpsstønad.

Resultat

 • Fra leieboliger med hyppige flyttinger til eid bolig som gir forutsigbarhet for familien.
 • Forutsigbare utgifter de neste ti årene.
 • Avdragsfrihet frem til barna er over SFO-alder.

Bakgrunn

Barn i familien med diagnose og behov for stabilitet og forutsigbarhet. Familien har flyttet ofte og hadde forholdsvis høye boutgifter i leid bolig. Forelder har vansker med å jobbe i full stilling på grunn av barnas behov.

Målsettinger

 • Eid bolig i barnas skolekrets.
 • Forutsigbare boutgifter ikke høyere enn dagens husleie (avdragsfritt).
 • Sikre oppfølging mot en fremtidig inntektssituasjon som gjør at forelder kan dekke alle utgifter selv, inkludert avdrag.
 • Større motivasjon til å øke arbeidsinntektene.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: 
Familien følges opp helhetlig fra NAV. Oppfølging på målområdene, Arbeid, Økonomi, Bolig og Barnas situasjon. Det er individuell oppfølging av en fast kontaktperson, familiekoordinator. Oppfølgingen skjer gjennom kartlegging på alle målområdene og samtaler med familien om ønsket endring, samt oppfølging og samarbeid med andre nødvendige tjenesteområder.

Trinn 2: 
Gjennomgang av hva det innebærer å være med på «Eie først». Avtale om deltakelse i prosjekt «eie først» som har som formål å bidra til at barnefamilier med lav inntekt skal få mulighet til å kjøpe egnet bolig ved hjelp av startlån. Avtalen beskriver hvem som deltar, oppsummerer deres situasjon, og beskriver avtalte mål og tiltak. Den sier også hva vi forventer av familien og hva som skjer om en av partene ikke følger opp avtalen.

Mål for prosjektet: Kjøp av bolig som sikrer familien en stabil og god bosituasjon, lavere boutgifter og legger til rette for at familien kan bli økonomisk selvhjulpen på sikt.

Finansiering:

 • Startlån, som løper avdragsfritt så lenge familien er avhengig av støtte fra NAV
 • Tilskudd til etablering ca. kr 200 000 til reduksjon av boutgifter og som risikodempende virkemiddel
 • Dersom låntaker(ne) ikke er økonomisk selvhjulpet innen utløpet av avtalt (avdragsfri) periode for startlånet har kommunen rett (opsjon) til å kjøpe boligen til verdien av startlån og nedskrevet tilskudd
 • Søker kan ikke selge boligen i opsjonsperioden uten samtykke fra kommunen. Urådighet i opsjonsperioden tinglyses ved at den tas inn under «Erklæring om rettighet i fast eiendom» i pantedokumentet.
  1. Familien skal bli økonomisk selvhjulpen gjennom arbeid og egen inntekt innen utløpet av den avdragsfrie perioden for startlånet
  2. Familien skal få nødvendig støtte og oppfølging for å sikre gode oppvekstsvilkår for barna, kontroll over egen økonomi og samfunnsdeltakelse gjennom jobb og fritidsaktiviteter
  3. Kommunens investeringer i familien skal på sikt gi en fremtidig avkastning i form av mindre behov for kommunale tjenester, reduserte sosialhjelpsutgifter og økte skatteinntekter.

Trinn 3: 

Søknadsprosess med behandling og underskriving av avtaler. Hver familie blir individuelt behandle med gjennomgang av hva som er en akseptabel boutgift. Vi gjennomgår budsjett for å bevisstgjøre familien på sitt reelle forbruk. Ut fra budsjett kan maks boliglån beregnes, nedbetalingstid, avdragsfrihet og fastrente tilpasses. I dialog med familien settes tidsrommet for opsjonsavtalen som tinglyses i boligen. I avtalen har vi et punkt som sier hvem som skal følge opp familien videre som er navngitt og som har tatt på seg dette ansvaret. Kommunen bruker de økonomiske virkemidlene fra Husbanken fult ut.

Trinn 4: 
Familiens kjøpsprosess: Finansieringsbevis blir utstedt, familien kan gå på visning og har hele tiden tett dialog med kommunen.  Det avklares om familien trenger hjelp til å gå på boligjakt og gjennomføre budrunden. Trenger de hjelp til oppgaven vil dette stå i avtalen og hvem som følger opp.

statuen blåveispiken i RingerikeFoto: Statuen blåveispiken i Ringerike

Sikre brukermedvirkning

NAV: «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» forskningsprosjekt i regi av Arbeids og velferdsdirektoratet. Metodikken bygger på anerkjennende samtale og resursfokus.
Boligtjenesten: Samarbeidsavtale som gjennomgås med familiene der de kan supplere med det som passer for dem.

Finansiering

 Finansieres gjennom ordinært startlån og tilskudd, selv om familien har inntekter som vanligvis ikke hadde gitt startlån. Avtale om opsjon hvis familien ikke selv klarer sine forpliktelser innen avtalt tid som i dette tilfellet er etter 5 år. Kommunen kan da kjøpe boligen tilbake for samme innkjøpspris som dekker gitt lån. Familien lider ikke tap. Familien får fortsatt supplerende sosialhjelp til dekking av renter og kommunale avgifter ut fra inntekt.

Suksessfaktorer

 • familien har flyttet inn i eid bolig med lavere månedskostnad enn leid bolig
 • lavere kostnad i sosialhjelpsstønad
 • varig stabil bosituasjon for familien
 • stabil skolesituasjon for barna

Utfordringer underveis

 • finne bolig i skolekretsen til en pris som var akseptabel
 • finne bolig uten oppussingsbehov

Tips til andre

 • Ta utgangspunkt i dagens husleiepris og se på utviklingen av husleiepriser i kommune. Det vil si noe om hva man kan forvente fremover.
 • Sett opp regnestykke ut fra hva har brukere mulighet til å betjene innenfor dagens boutgifter, huske felleskostnader forsikringer etc.
 • Gjennomgå familiens forbruksmønster og se den opp mot SIFO budsjettet. Mange bruker langt mindre enn dette, særlig på klær, møbler, utstyr og aktiviteter som ferie osv.
 • Sjekk om familien har gjeld eventuelt må dette være i orden.

Vedlegg

Maler og avtaler som ble brukt ligger tilgjengelig under arbeidsprosessen Eie først under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg" litt ned på siden. 

Videreføring av arbeidet

Avtaleperiode med Husbanken og NAV ut 2019.