Boligflytprosedyre

Elverum kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Ansvarlig aktør:
Elverum kommune
Ansvarlig enhet:
Service & IKT
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Elverum kommune startet arbeidet med en boligflytprosedyre i 2011 for å sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av leietaker mot «egen» eid eller leid bolig. Når nye utfordringer oppstår blir det tatt tak i saken og en omforent løsning kan tas inn i boligflytprosedyren. Boligflytprosedyren ligger i kommunen sitt kvalitetssystem slik at avvik kan følges opp.

Resultat

 • Samarbeid om bruk av kommunale boliger ved et tverrfaglig tildelingsmøte.
 • En mest mulig rettferdig tildeling av kommunal bolig ved innføring av kommunal forskrift for tildeling av kommunal bolig.
 • Man snakker sammen om problemer og utfordringer i stedet for om andre enheter som skaper problemer og utfordringer. Dette på grunn av nye tverrfaglige møteplasser og bedre samarbeid.

Bakgrunn

Før boligflytprosedyren var det mer ad hoc-arbeid og stadig uenighet angående prioriteringer, konsekvenser med mer.

Kjøp av nye kommunale boliger var noe som skjedde i forbindelse med enkeltsaker og uten en samlet vurdering når det gjelder behov og prioritering ut fra behov. Midler avsatt til kommunale boliger var tilfeldig og ikke på bakgrunn av en total behovsvurdering for kommunen.

Målsettinger

 • Sikre samarbeid på tvers, klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av leietaker mot «egen» eid eller leid bolig.
 • Riktige vedtak med forpliktende Bo- og oppfølgingsavtalen(BOFA) som skal ha klare start- og sluttidspunkt, eventuelt en ny vurdering.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
En egen prosjektgruppe med deltakelse fra enhetsledere og noen fagpersoner i alle berørte fagavdelinger PRO (pleie, rehabilitering og omsorg), Familie og helse (psykisk helse og rus), NAV, boligkontor, flyktningetjenesten, eiendom og programleder boligsosialt utviklingsprogram, har sammen deltatt i og utarbeidet en boligflytprosedyre for Elverum kommune.

Trinn 2
Boligflytprosedyren beskriver punkt for punkt kommunen sitt arbeid fra søknad om kommunal bolig til handlinger ved akutte utfordringer for leietaker. Styringsgruppen til boligsosialt utviklingsprogram (øverste ledere i kommunen) vedtok boligflytprosedyren og senere endringer. Dette medførte ingen omorganisering, men tydeliggjorde ansvar. Det var ingen brukermedvirkning med i prosessen, men kommunal forskrift ble sendt på offentlig høring og vedtatt i kommunestyret. Utfordringen med utarbeidelsen av boligflytprosedyren var å få en sektor/enhet til å ta hovedansvar for problemområder. Det var også en utfordring å følge vedtatt boligflytprosedyre da det medførte noen nye måter å jobbe på og noen nye oppgaver.

Trinn 3
Boligflytprosedyren skal også medvirke til å fange opp de søknadene/personene som blant annet ved hjelp av Husbankens virkemidler kan skaffe sin egen bolig

Innføring av tildelingsmøte hver 14. dag med deltakelse fra alle berørte fagavdelinger på flyktning, psykisk helse og rus, boligkontor, eiendom, NAV, boligsosial koordinator og samarbeidet på tvers av fagavdelingene ved utarbeidelsen av prosedyren har gitt verdifulle kontaktpunkt internt i organisasjonen. Annen organisering har blitt vurdert, men nå fungerer arbeidet rundt boligtildeling bra og alle søkere får et vedtak på sin søknad. Hyppigheten av møtene fungerer bra, men tiden som er satt av er redusert ettersom oversikten og mengden søkere på venteliste er sterkt redusert.

Tildelingsmøtene skal se på alle søknader om kommunal bolig som ikke boligkontoret kan gi klart negativt vedtak på i forhold til forskrift, og revurdere behov for kommunal bolig i god tid før leiekontraktsperioden utgår.

Relevant lovverk

Husleieloven, Lov om sosiale tjenester i NAV

Sikre brukermedvirkning

Kommunens brukere har medvirket i utforming av søknadskjema om kommunal bolig. Dette gjennom tilbakemeldinger og utprøving av ulike skjema. Tilbakemelding fra boligsøkere og egne erfaringer i forhold til opplysningsbehov for å gi et mest mulig riktig vedtak. Spørsmål som ikke hadde noe å si for saksbehandlingen ble fjernet.

Finansiering

Kompetansemidler gjennom boligsosialt utviklingsprogram.

Suksessfaktorer

 • Samarbeid på tvers
 • God organisering av det boligsosiale arbeidet ved prosjektgrupper, arbeidsgruppe og styringsgruppe. Jevnlig rapportering til politikere i komiteer, formannskap og kommunestyre.
 • Avklarte arbeidsoppgaver

Utfordringer underveis

 • Innarbeidede rutiner som er vanskelig å endre. Melde avvik på boligflytprosedyren gjennom kvalitetssystemet og til ansvarlig leder. Jevnlig gjennomgang av boligflytprosedyren og eventuelt endre prosedyren dersom det er enighet rundt endringen.
 • Ulike innfallsvinkler medfører ulike forventninger til samarbeidet
 • Økonomiske faktorer kan vanskeliggjøre samarbeidet og forankringen. For eksempel gir beregning av gjengs husleie er en utfordring når det gjelder NAV som har normer for husleie som i en del tilfeller overstiges. Noen havner i fengsel eller på institusjon uten at kommunen fanger dette opp før det har gått en god stund og får en stor husleierestanse. Dekkes restansen av NAV eller tar eiendom et tap? Kastes vedkommende ut på grunn av ubetalt husleie?

Tips til andre

Publiserte artikler

Les hele forskrift om tildeling av kommunal bolig i Elverum kommune.

Videreføring av arbeidet

Etter oppstart med arbeidet i 2011 har det vært gjentatte evalueringer og endringer. Noe har ikke fungert helt som planlagt og flere elementer har kommet til for å presisere hvordan kommunen i felleskap kan «løse» boligsosiale utfordringer for den enkelte innbygger.

Tiltaket videreføres og det er et levende dokument som må oppdateres i takt med lovverk, interne endringer og utfordringer.

Vedlegg

Boligflytprosedyre Kartleggingsskjema Boligflytprosedyre Skjema Avslag på bolig Boligflytprosedyre Skjema Vedtak om bolig