Bodø kommunes boligplan 2018-2021

 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig aktør:
Bodø kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Rullering og videreføring av temaplan for det boligpolitiske området i Bodø kommune.

Resultat

 • Vedtak på Boligplan 2018-2021.
 • Styrke Bodø kommunes rolle som aktiv premissgiver og tilrettelegger for boligutviklingen i Bodø.
 • Planen er et styrende dokument for Bodø kommunes boligpolitiske arbeid.

Bakgrunn

Bodø kommune vedtok sin første boligpolitiske handlingsplan 2014-2017 i februar 2017. Dette var Bodøs første helhetlige plan for boligpolitikken og ivaretakelse av kommunens boligpolitiske utfordringer. Den første planen har vært en suksess for Bodø kommune. Du kan lese mer om den her.  Planen er revidert og videreført med det nye navnet: boligplan 2018-2021 og har beholdt samme oppsett/inndeling som den første planen.

Målsettinger

 • Målområde 1 – Generell boligutvikling
  Boligutviklingen i Bodø følger befolkningens boligbehov med tanke på antall boliger, type boliger som bygges og lokalisering av nye boliger. Boligutviklingen skal bidra til gode bomiljø og underbygge et folkeperspektiv og en helhetlig og bærekraftig areal-, miljø-, transport- og energiplanlegging.
 • Målområde 2 – Boligsosiale forhold
  Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet i egnet bolig
 • Målområde 3 – Organisering
  Bodø kommune har en organisering av det boligpolitiske arbeidet som styrker kommunens rolle som premissgiver og tilrettelegger i boligutviklingen.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Milepæler i framdriftsplan

Fase 1: Oppstart/planprogram

 • Kick- off rullering av planen
 • Oppstart prosjektgruppe
 • Etablering av prosjektplan
 • Etablering av referansegrupper
 • Gjennomgang i råd og komiteer
 • Godkjenning av prosjektplan i styringsgruppen
 • Melding om oppstart som politisk sak
Fase 2: Utredning/medvirkning
 •  Kunnskapsgrunnlag og analysefase
 • Ulike medvirkningsaktiviteter
 • Presentasjon av kunnskapsgrunnlag og medvirkning til referansegruppene
 • Presentasjon av kunnskapsgrunnlag, medvirkning og innspill fra referansegruppen til styringsgruppen.
Fase 3: Utforming/vedtak
 • Utforming av planutkast
 • Gjennomgang av utkast presentert til styringsgruppen
 • Høringsperiode
 • Bearbeiding av innspill
 • Gjennomgang av planutkast og høringsinnspill i referansegruppene
 • Avklaringer i styringsgruppen
 • Boligplan 2018-2021 vedtatt i bystyret

Hver fase i framdriftsplanen ble avsluttet med en gjennomgang hos styringsgruppen. Gjennomgang i styringsgruppen etter hver fase har bidratt til forankring og nødvendige avklaringer hos toppledelsen i kommunen. Dette har bidratt til en tydelig retning på planen.

Relevant lovverk

 • Lov om folkehelsearbeid
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Sikre brukermedvirkning

I alt kommunalt planarbeid legges det vekt på at medvirkning skal foregå på en hensiktsmessig måte for de involverte. Tilrettelegging for medvirkning er viktig for å få innspill fra de som er berørt av område planen skal dekke. Boligplanen favner bredt, og flere interessegrupper blir berørt. I planprosessen ble det gjennomført både intern og ekstern medvirkning.

Intern medvirkning representerer Bodø kommune som organisasjon, og samarbeidspartnere som har en direkte innflytelse på planen. Prosjektgruppen som har utarbeidet planen har vært tverrfaglig sammensatt. Det har i planprosessen vært tett samarbeid med flere av kommunens øvrige planer som også er under utarbeidelse. Kommunen har gjennomført ulike verksteder innenfor aktuelle fagområder.

Ekstern medvirkning representerer deltagere som ikke er direkte involvert i planprosessen, men som kan være berørt eller ha interesse for planen. For å nå ut til Bodøs innbyggere ble det gjennomført folkemøte, kampanjer for å motta innspill på kommunens facebookside og hjemmeside, samt politisk verksted hvor kommunens komiteer, råd og kommunedelsutvalg var invitert.

Finansiering

Utarbeidelse av Boligplan 2018-2021 ble gjennomført innenfor rammen av seksjonens budsjettramme. Økonomiske ressurser til deltagere i prosjektgruppen ble avsatt innenfor de respektive deltagernes avdelinger.

Suksessfaktorer

 • Det har vært en stor fordel for forankringen av planen at deltagerne i prosjektgruppen har vært leverandør inn til prosjektet, men også leverandør ut til sine respektive fagavdelinger. Dette har bidratt til en kontinuerlig informasjonsflyt om status i arbeidet.
 • Deltagerne har levert arbeidsoppgaver/materiale etter avtale
 • Stabilt oppmøte på alle prosjektmøtene (lite fravær i prosjektgruppen)
 • Tett kobling til parallelle planprosesser i kommunen. 
 • Godt samarbeid og tett kommunikasjon med Husbanken sin programkontakt
 • Fordeling av arbeidsoppgaver til de respektive fagenhetene i hele prosjektperioden.
 • To ulike referansegrupper ble etablert. En for næring og offentlige etater, og en for brukerorganisasjonene. Ulik vinkling på planen har gitt gode diskusjoner og refleksjoner.

Utfordringer underveis

 • Nøkkelpersoner som byttet jobb.
 • Leveranser som ikke ble levert
 • Ikke budsjett til å kjøpe eksterne tjenester, jf. leveranser som ikke ble levert- herunder boliganalyser.

Tips til andre

 • Sikre god forankring og kommunikasjon om mål og planprosess
 • Fordeling av arbeidsoppgaver til respektive fagavdelinger som berøres av planen, for å sikre forankring og eierskap.
 • Fordeling av arbeidsoppgaver er også en kvalitetssikring- ved at riktig fagenhet utfører oppgaven.

Vedlegg

Publiserte artikler

Les om Boligplan 2018-2021 på Bodø kommunes sider

Videreføring av arbeidet

Boligplan 2018-2021 ble enstemmig vedtatt i Bodø bystyret 6. desember 2017.