Bergerløkka sameie for unge funksjonshemmede

Boligblokkene og uteområde med plen, beplantning og lekeapparater
Asker kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Åtte unge voksne funksjonshemmede flyttet inn i egen eid bolig i november 2020. Boligeierne har flyttet ut av foreldrehjemmet og får ved dette et botilbud som er organisert som sameie. Beboerne er godt fungerende unge med stor grad av selvstendighet.

Resultat

 • Bofellesskap for åtte unge funksjonshemmede organisert som boligseksjoner iht. Eierseksjonsloven.
 • Boligene er etablert i et helt nytt boligområde med nærmere 1 640 boliger hvor utbygging av øvrig infrastruktur har foregått parallelt med utvikling av et nærsenter.
 • Bofelleskapet er en del av et tun med seks bygg over fire etasjer som omkranser et fint felles gårdsrom.
 • Boligene i bofelleskapet er i samme bygg og har lik utvendig og innvendig standard som boligene for øvrig i prosjektet.
 • Boenhetene er fordelt med fem boliger og personalbase (næringsseksjon) i første etasje, og tre boliger i andre etasje.
 • Boligareal fra 48 til 62 kvm.
 • Tilrettelagt med to innganger til personalbase for å unngå forstyrrelser ved sosiale arrangementer.
 • Personalbasen etableres som næringsseksjon. Forutsetter at seksjonen (basen) blir godkjent av arbeidstilsynet som en arbeidsplass.
 • Kommunen og beboerne kjøper parkeringsplasser etter behov.

Bakgrunn

Asker kommune har jobbet systematisk med innhenting av kunnskap og organisering av arbeidet med tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne. En temaplan for perioden 2016 - 2019 var retningsgivende for kommunens styrking av bolig- og tjenestetilbudet, med en ambisjon om økt andel som eier egen bolig. Etter kommunesammenslåingen har nye Asker kommune hatt en ny kartlegging og har utviklet en boligtrapp med tilhørende innsatstrapp for personer med nedsatt funksjonsevne.

I temaplanen ble det gjort tydelig at som et supplement til kommunale tilbud og for å møte dagens og framtidens boligbehov, er det nødvendig å differensiere boligtilbudet. Det er behov for variasjon både i boligtype og tjenestetilbud, og samarbeid mellom kommune og private aktører er et viktig supplement for differensiering av boligtilbudet. 

Foreldregruppen var tydelig på at de ønsket boliger i ordinære bomiljø fremfor bofelleskap med bemanning. Dette er i tråd med nasjonale føringer om at flere med nedsatt funksjonsevne skal eie egen bolig og at boligene er integrert i ordinære boområder.

Målsettinger

Flere skal eie egen bolig og bo i ordinære bomiljøer.

I NOU 2016:17 På lik linje ble det presentert åtte løft, hvorav ett av løftene er "Eget hjem" som stimulerer til at personer med utviklingshemming i større grad skal kunne kjøpe sin egen bolig. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Gjennom etablering av temaplanen for tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ble det vedtatt at kommunen vil tilrettelegge for et differensiert tilbud med variasjon både i boligtype og i tjenestetilbud.

Et viktig supplement i boligtilbudet er samarbeidet mellom kommune og private aktører. Asker kommune har i utbyggingsavtale med utbyggerne på Vestre Billingstad reservert mulighet for å kjøpe inntil 2 % kommunale boliger. Kommunen har dermed opsjon på kjøp av boliger, og har utløst dette for etablering av boliger til unge voksne med funksjonsnedsettelser. Det er totalt 101 boliger i byggetrinnet, og bofelleskapet utgjør 8 % av totalt antall boliger.

Kommunen har i samarbeid med den private aktøren tilpasset boligene til omsorgsstandard iht. Husbankens føringer for investeringstilskudd.

Organisering av bolligene

 • Kontrakt inngås per boligseksjon. Følgende ordlyd tas inn: «Asker kommune kan transportere kontrakten vederlagsfritt, dog senest innen tre måneder før overtagelse»
 • Tinglyst erklæring som begrenser mulighetene til å selge seksjonen på det åpne markedet. Dvs. en gjenkjøpsklausul for kommunen, som minst må påhvile i 30 år.
 • Kjøpesummen reguleres i samsvar med endringer i KPI byggekostnadsindeks «bustader i alt».
 • Investeringstilskuddet fra Husbanken kommer til fradrag i kjøpesummen ved videresalg av boligseksjonen.
 • Kjøpesummen kan også justeres for verdiendringer som skyldes investeringer i tilvalg og slitasje.
 • Kommunen skal ha gjenkjøpsrett dersom en av eierne vil selge, og rett til å peke ut ny kjøper.
 • Basen eies og drives av kommunen.

Relevant lovverk

 • Eierseksjonsloven
 • Sameieloven
 • Avhendingsloven

Sikre brukermedvirkning

 • NFU lokallag i Asker ønsker prosjektet velkommen som et godt prosjekt som en del av en ordinær utbygging og boligmiljø.
 • Det ble avholdt møter mellom NFU Asker og Asker kommune, samt informasjonsmøter med foreldregruppen der planlagte prosjekter ble presentert.
 • Det ble gjennomført særmøter med utbyggerens arkitekt for tilpasninger iht. krav til utforming fra Husbanken.
 • Videre ble det gjennomført møter mellom beboergruppen og den private aktøren for å bli kjent, hvor også tilvalgsløsninger ble gjennomgått.

Finansiering

 • Husbanken har innvilget investeringstilskudd som blir trukket fra den opprinnelige kjøpesummen, og som medvirker til at egenkapitalbehovet for boligkjøperne blir redusert.
 • Kjøperne/boligeierne får ellers finansiering med startlån.
 • Kommunen har forskuttert betaling av kjøpesummen og investeringstilskuddet for samtlige boliger.

Utfordringer underveis

 • Prosessen med å forhandle med hver enkelt forelder var krevende, både tidsmessig og for likebehandling.
 • En standard avtale med rom for noen justeringer, og som var klar til det første møtet, ville imøtekommet denne utfordringen.
 • Det må informeres og gjerne avtalefestes, hvem som har ansvaret for oppfølging etter ferdigstillelse. Det var forventninger om at kommunen skulle følge opp mangler og feil.

Tips til andre

 • Det er viktig å komme tidlig inn i prosjektet, fortrinnsvis før prosjekteringsfasen, for å kunne påvirke utformingen og for å kunne innfri Husbankens krav på en god måte.
 • Hovedverneombudet ble også involvert for å sikre at alle krav ble innfridd (arbeidsmiljø, mv.).
 • Det er viktig å ivareta/sikre prinsippene ved videresalg.
 • Det er viktig at kjøperen trer inn i kjøpekontrakten mellom kommune og utbygger. Dette sikres i avtalen mellom kommunen og kjøper/bruker.
 • Det var fordelaktig at utbygger hadde tidligere erfaringer med tilsvarende beboergruppe.
 • Vær tydelig på at boligkjøper er selveier på godt og vondt.

Vedlegg

 • Kjøpekontrakt (mal) for ni boliger inkludert en bolig til bruk for personalbase
 • Utbyggingsavtale
 • Tinglyst erklæring på boligseksjonene

Rapporter

FN konvensjon_for mennesker med nedatt funksjonsevne

Videreføring av arbeidet

 • Tiltaket er nytt og er foreløpig ikke evaluert.
 • De positive erfaringene så langt, gjør at dette er et konsept Asker vil fortsette å satse på.