Bergerløkka sameie for unge funksjonshemmede

Asker kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 
Boligblokkene og uteområde med plen, beplantning og lekeapparater

Illustrasjonsbilde Carbonwhite fra bomiljø Bergerløkka

Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Åtte unge voksne funksjonshemmede flyttet inn i egen eid bolig i november 2020. Boligeierne har flyttet ut av foreldrehjemmet og får ved dette et botilbud som er organisert som sameie.

Resultat

 • Bofellesskap for åtte unge funksjonshemmede organisert som boligseksjoner iht. Eierseksjonsloven.
 • Boligene er etablert som en del av utviklingen av et helt nytt boligområde.
 • Bofelleskapet er en del av et tun med seks bygg over fire etasjer som omkranser et fint felles gårdsrom.
 • Boligene i bofelleskapet er i samme bygg og har lik utvendig og innvendig standard som boligene for øvrig i prosjektet.
 • Boenhetene er fordelt med fem boliger og personalbase (næringsseksjon) i første etasje, og tre boliger i andre etasje.
 • Boligareal fra 48 til 62 kvm.
 • Tilrettelagt med to innganger til personalbase for å unngå forstyrrelser ved sosiale arrangementer.
 • Personalbasen etableres som næringsseksjon, som er godkjent av arbeidstilsynet som en arbeidsplass.
 • Kommunen og beboerne kjøper parkeringsplasser etter behov.

Bakgrunn

Asker kommune har jobbet systematisk med innhenting av kunnskap og organisering av arbeidet med tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne. En temaplan for perioden 2016 - 2019 var retningsgivende for kommunens styrking av bolig- og tjenestetilbudet, herunder en ambisjon om økt andel som eier egen bolig. Etter kommunesammenslåingen har Asker kommune hatt en ny kartlegging og har utviklet en boligtrapp med tilhørende innsatstrapp for personer med nedsatt funksjonsevne.

For å møte dagens og framtidens boligbehov, er det nødvendig å differensiere boligtilbudet. Det er behov for variasjon både i boligtype og tjenestetilbud, og samarbeid mellom kommune og private aktører er et viktig supplement for å oppnå dette. 

Foreldregruppen var tydelig på at de ønsket boliger i ordinære bomiljø fremfor bofelleskap med bemanning. Dette er i tråd med nasjonale føringer om at flere med nedsatt funksjonsevne skal eie egen bolig og at boligene er integrert i ordinære boområder.

Målsettinger

Flere skal eie egen bolig og bo i ordinære bomiljøer.

I NOU 2016:17 På lik linje ble det presentert åtte løft, hvorav ett av løftene er "Eget hjem" som stimulerer til at personer med utviklingshemming i større grad skal kunne kjøpe sin egen bolig. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

I temaplanen for tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ble det vedtatt at kommunen skal tilrettelegge for et differensiert tilbud med variasjon både i boligtype og i tjenestetilbud.

Et viktig supplement i boligtilbudet er samarbeidet mellom kommune og private aktører. Asker kommune har i utbyggingsavtale med utbyggerne på Vestre Billingstad reservert mulighet for å kjøpe inntil 2 % kommunale boliger. Kommunen har dermed opsjon på kjøp av boliger, og har utløst dette i etableringen av boliger til unge voksne med funksjonsnedsettelser på Bergerløkka. Det er totalt 101 boliger i byggetrinnet, og bofelleskapet utgjør 8 % av totalt antall boliger.

Kommunen har i samarbeid med den private aktøren tilpasset boligene til omsorgsstandard i henhold til Husbankens føringer for investeringstilskudd.

Organisering av boligene:

 • Kontrakt blir inngått per boligseksjon. Følgende ordlyd tas inn: «Asker kommune kan transportere kontrakten vederlagsfritt, dog senest innen tre måneder før overtagelse»
 • Tinglyst erklæring som begrenser mulighetene til å selge seksjonen på det åpne markedet. Dette vil si en gjenkjøpsklausul for kommunen, som minst må påhvile i 30 år.
 • Kjøpesummen reguleres i samsvar med endringer i KPI byggekostnadsindeks.
 • Investeringstilskuddet fra Husbanken kommer til fradrag i kjøpesummen ved videresalg av boligseksjonen.
 • Kjøpesummen kan også justeres for verdiendringer som skyldes investeringer i tilvalg og slitasje.
 • Kommunen skal ha gjenkjøpsrett dersom en av eierne vil selge, og rett til å peke ut ny kjøper.
 • Basen eies og drives av kommunen.

Relevant lovverk

Sikre brukermedvirkning

 • NFU lokallag i Asker ønsker prosjektet velkommen som et godt prosjekt som er en del av en ordinær utbygging og boligmiljø.
 • Det ble avholdt møter mellom NFU Asker og Asker kommune, samt informasjonsmøter med foreldregruppen der planlagte prosjekter ble presentert.
 • Videre ble det gjennomført møter mellom beboergruppen og den private aktøren for å bli kjent, og for å gjennomgå tilvalgsløsninger. 
 • Det ble gjennomført egne med utbyggerens arkitekt for tilpasninger iht. krav til utforming fra Husbanken.

Finansiering

 • Husbanken har innvilget investeringstilskudd som blir trukket fra den opprinnelige kjøpesummen, og som medvirker til at egenkapitalbehovet for boligkjøperne blir redusert.
 • Kjøperne/boligeierne får ellers finansiering med startlån.
 • Kommunen har forskuttert betaling av kjøpesummen og investeringstilskuddet for samtlige boliger.

Utfordringer underveis

 • Prosessen med å forhandle med hver enkelt forelder var krevende, både tidsmessig og for likebehandling. En standard avtale med rom for noen justeringer (som var klar til det første møtet), ville imøtekommet denne utfordringen.
 • Det må informeres og gjerne avtalefestes, hvem som har ansvaret for oppfølging etter ferdigstillelse. Det var forventninger om at kommunen skulle følge opp mangler og feil.

Tips til andre

 • Det er viktig å komme tidlig inn i prosjektet, fortrinnsvis før prosjekteringsfasen, for å kunne påvirke utformingen og for å kunne etterkomme Husbankens krav på en god måte.
 • Hovedverneombudet ble også involvert for å sikre at alle krav ble innfridd iht. arbeidsmiljø, herunder arbeidsmiljølovens krav til romløsning, toaletter og garderober.
 • Det er viktig å ivareta avtalevilkårene knyttet til videresalg. Det må tinglyses slik at en kjøper er kjent med og bundet av disse vilkårene. Slike vilkår omfatter blant annet salgspris og kommunens utpekingsrett. 
 • Det er viktig at kjøperen trer inn i kjøpekontrakten mellom kommune og utbygger. Dette sikres i avtalen mellom kommunen og kjøper/bruker.
 • Det var fordelaktig at utbygger hadde erfaringer med tilsvarende beboergruppe fra tidligere byggeprosjekter.
 • Vær tydelig på at boligkjøper er selveier på godt og vondt.

Vedlegg

Kommunen kan kontaktes for å få innsikt i utarbeidet dokumentasjon.

 • Utbyggingsavtale
 • Kjøpekontrakt mellom kommune og privat aktør
 • Avtale (mal) for bolig med bemanning
 • Tinglyst erklæring boligseksjonene

Rapporter

FN konvensjon_for mennesker med nedatt funksjonsevne Boligeie for personer med utviklingshemming NIBR Eieetablering for personer med utviklingshemming

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

 • Tiltaket er nytt og er foreløpig ikke evaluert.
 • De positive erfaringene så langt, gjør at dette er et konsept Asker vil fortsette å satse på.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon