Andås omsorgsboliger

Vefsn kommune er ansvarlig for dette eksempelet.

Fasade
Ansvarlig aktør:
Vefsn kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Omsorgsbolig/døgnbemannet botilbud
Beliggenhet: Småhusbebyggelse i nytt boligfelt/ordinært bomiljø. Utenfor bykjerne, men relativt sentrumsnært
Tilgjengelighet: Døgnbemannet
Målgruppe: Personer med ROP-lidelser
Antall: 4 stk 2-roms leiligheter (52m2 og 55m2) med basefunksjon.
Ferdigstillelse: 2010
Byggherre: Vefsn kommune/NT Utbygging A/S
Arkitekt: Planstyring Rådgivende ingeniører
Eieform: Kommunal
Omsorgsboligene ble bygget i forbindelse med etablering av nytt byggefelt. Det er god kvalitet på boligene. Stabilitet hos beboere og ansatte. Skreddersydd tilbud med fokus på mestring av dagliglivets gjøremål, samt rehabilitering og stabilisering av en helhetlig helse.

Resultat

 • Egnet og tilpasset tilbud til brukerne/rett bruker på rett plass
 • Stabile og trygge boforhold
 • God arbeidsplass/gode rammebetingelser for ansatte
 • Redusert omfang av innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjensten har uttalt: Beboerne har det mye bedre, og det er nesten ingen innleggelser, kun på grunn av somatisk sykdom.
 • Redusert uro rundt leietakere etter at de har flyttet inn i dette tilbudet. 
 • Stabile leietakere betyr mindre administrasjon på boligkontoret med inn- og utflyttinger. 

Bakgrunn

I 2005 ble det fremmet en sak for kommunestyret hvor behovet for denne type tilbud ble beskrevet. Årsaken til dette var endrede behov i kommunen, samt endrede behandlingsstrategier innen spesialisthelsetjenesten. Kommunen anså at moderne psykisk helsevern var å skaffe mennesker med psykiske lidelser et skreddersydd tilbud hvor ankeret var en god og tilpasset bolig.

Målsettinger

 • Få på plass siste trinn i omsorgstrappa.
 • Få på plass et helhetlig og egnet tilbud til brukerne.
 • Få gode rammer for ansattes arbeidsdag.
 • Andås var i utgangspunktet kun et tilbud innenfor psykisk helse, men er i dag et tilbud til mennesker med ROP-lidelser.
 • Klart definert hvem som skulle inn i tilbudet.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 • I år 2000 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med formål å se på tomteområder for omsorgsboliger.
 • I 2003 ble det bygget 8 leiligheter for mennesker med psykiske lidelser.
 • I 2005 var behovene noe endret og det ble fremmet kommunestyresak om behovet for et døgnbemannet botilbud med 4-6 boenheter (avd. for psykisk helse).
 • I 2006 ble kommunedelplan for helse og omsorg vedtatt i kommunestyret. Etablering av tilbudet Andås var tatt inn i planen. Saken ble videre behandlet i kommunestyret i 2007 og lagt inn i økonomiplan samt lagt inn i ny kommunedelplan Omsorg 2009-2011 med videreføring av personell og ny bolig (vedtatt i kommunestyret i mars 2009).
 • Søkte Husbanken om lån og tilskudd i mai 2009 (NT Utbygging A/S på vegne av Vefsn kommune).
 • Bolig ferdigstilt i 2010.
 • Søknad om utbetaling av lån/tilskudd ble fremmet i 2011.

Dialog med naboer:

Andås ble bygget i forbindelse med etablering av et nytt boligfelt. Det var noe dialog med naboer ved etablering tiltaket. Det har imidlertid ikke vært problemer som har gitt grunnlag for behov for dialog. Det har ikke vært  klager fra naboen.

Personalet jobber for å ivareta og beskytte beboerne slik at de ikke utsetter seg for episoder som kan bidra til stigma. Tilstrekkelig personale er en forutsetning for å ivareta dette på en god måte i hverdagen.

Samarbeid med andre:

 • Alt ivaretas innenfor rammen av botilbudet.
 • Samarbeidet med spesialisthelsetjenste, fastlege etc er styrket.
 • Det er styrket samarbeid med hjemmetjenesten. Her er det også snakk om kompetansedeling.
 • Oppbygging av kompetanse på Andås har bidratt inn på andre områder i kommunen, for eksempel gjennom bistand til hjemmetjenesten.

Relevant lovverk

 • Lov om kommunehelsetjeneste med relevante forskrifter og rundskriv
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om pasientrettigheter
 • Forvaltningsloven
 • Lov om psykisk helsevern
 • Lov om arbeidsmiljø (Ivareta personalets rettigheter)

Sikre brukermedvirkning

Brukerne var med og fikk påvirke utforming (fargevalg etc.), og de var løpende en del av prosessen (fulgte byggearbeidet).  Fikk være med å påvirke valg av leilighet i prosjektet så langt det var mulig.

Finansiering

Grunnlån fra Husbanken kr. 6.682.000,-
Boligtilskudd fra Husbanken kr. 1.918.000,-

Total prosjektkostnad: kr. 8.600.000,-

Suksessfaktorer

 • Utforming av bygget med bl.a. personalbasens beliggenhet.
 • Gangen – en varmgang – tøffelavstand – glassvegg gir oversikt/trygghet.
 • Gangen er et trygt inneareal.
 • Detaljutforming av bl.a. fellesareal – mange små tilpasninger.
 • Åpent fellesareal/låsbart kontor.
 • Bemanning/fleksibilitet i bemanning (rom for å øke bemanningen ved behov) betinger tilgang på personale.
 • Tidsubestemte ordinære leiekontrakter gir stabilitet/varighet i boforholdet. Tre persoer har bodd her siden starten (oppfatter seg som en familie).
 • Målet/perspektivet på det å bo på Andås må være sammenfallende for leietakerne.
 • Det bygningstekniske gir rom for observasjon og beskyttelse/unngå bruk av tvang i krevende perioder.
 • Stabilitet i personalet.
 • Fellessamlinger to ganger i døgnet – hverdagsdialog. 
 • Alle har sine primærkontakter. Løpende evaluering av tjenestebehov.
 • Beboerne er med og former livet i botilbudet.

Utfordringer underveis

 • Må sikre at de som tilbys en bolig på Andås har behov for et døgnbemannet tilbud. I en av boligene har det vært forsøkt å gi tilbudet til mennesker som har behov for mindre tjenester. Løsning/tiltak: Sikre rett tildeling.
 • Sentrumsnært men allikevel en avstand til sentrum. For de som kan benytte seg av sentrumsfasiliteter, så er sentrum og tilbudene der litt for langt unna. De som bor på Andås har ikke bil. Dette oppveies i stor grad av at botilbudet ligger i et ordinært bomiljø (der folk bor) og avstanden bidrar til at beboerne i stor grad er beskyttet mot uønskede besøk. Løsning/tiltak: Andås disponerer nå egen bil og beboerne har tilbud om transport ved behov. Det være seg tur til sentrum, handling etc.
 • Det mangler personalgarderobe/hvilerom. Det kunne gjerne også vært mer lagringsplass. Kontoret burde kanskje ha vært lydisolert. Man savner også en carport/garasje. 

Tips til andre

 • Byggets utfordring viktig. Rett utforming vil kunne bidra til redusert bruk av tvang.
 • Langsiktig perspektiv - bostabilitet.

Vedlegg

Videreføring av arbeidet

Stabilitet i personalgruppen gjør at tiltaket blir ivaretatt, og det er god kvalitet i tilbudet. Boligene framstår som nye, og personalet har fått et eieforhold til bygget. Det er et godt gjennomtenkt tiltak, der det ikke har vært behov for å gjøre store tilpasninger i ettertid. Varig drift. 

Fylkesmannen i Nordland sier følgende i ROP-tilsynet: De ansatte i ROP-tjenesten tilbyr både samtaleterapi og miljøterapi. Tjenesten organiserer også tilpassede aktiviteter. Aktivitetene tilbys, planlegges og vurderes utfra hvilke behov tjenestemottakerne har og deres ønsker.