Norsk Tourette Forening

Logo til Norsk Tourette forening
Forkortelse:
NTF
E-post:
post@touretteforeningen.no
Telefon:
31411055

Brukerorganisasjonens formål

Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsomfattende interesseorganisasjon som har til formål å spre kunnskap om- og forståelse for Tourettes syndrom (TS), samt ledsagende tilstander.

Kort beskrivelse

Norsk Tourette Forening (NTF) arbeider for et inkluderende samfunn for alle. Foreldre/foresatte til barn og ungdom med Tourettes syndrom, barn, ungdom, voksne og eldre med Tourettes syndrom (TS) og hjelpeapparatet er hovedmålgrupper for foreningens arbeid. NTF er en demokratisk medlemsorganisasjon. Det er opprettet fylkeslag i nesten alle fylker i landet og foreningen har et eget barne- og ungdomsutvalg. NTF er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • Informasjon til medlemmene om rettigheter, lovverk og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat. Informasjon gis via medlemsbladet 2-rette, og informasjonsmateriell fra nettsiden til NTF. 
 • Foreningen arbeider for anerkjennelse av alle mennesker med Tourette syndrom; deres likeverd, likerett og like muligheter.
 • NTF arbeider for at medlemmene får mulighet til å mestre sin hverdag best mulig, både fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt.
 • Opplæring, utdanning og arbeid.
 • NTF arbeider for å bedre de pårørendes situasjon gjennom opplæringsvirksomhet og likepersonsarbeid.
 • NTF har egen likepersonstjeneste. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring for å støtte og hjelpe hverandre.
 • NTF arbeider aktivt overfor fagapparatet for å få et best mulig tilbud til barn og voksne når det gjelder diagnostisering, behandling og habilitering.
 • NTF arbeider for reell brukermedvirkning både på individ- og systemnivå.
 • NTF skal alene eller sammen med andre interesse- eller brukerorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidsorganer, planlegge og igangsette tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for alle med Tourettes syndrom og eventuelle følgetilstander.
 • NTF arbeider for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i foreningen.
 • NTF arbeider for å opplyse og spre kunnskap til fag- og helsepersonell i offentlige og private instanser og organisasjoner.

Lenke til mer informasjon

Norsk Tourette Forening