Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Forkortelse
TSB

Om aktøren

De regionale helseforetakene (RHF) er ansvarlige for å gi et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til mennesker med problematisk bruk eller avhengighet av rusmidler, herunder innsatte i fengsler.[1] Ansvaret omfatter akuttbehandling, poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling og tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke.[2]  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) omfatter også legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidavhengige. Det er flere private aktører som har avtale med RHF om tjenesteyting innen TSB.

Tverrfaglig spesialisert behandling for personer med skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler inkluderer at tilnærmingen skal være medisinskfaglig, psykologfaglig, og sosialfaglig.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Spesialisthelsetjenesten/TSB har et ansvar for å samarbeide med kommunen om nødvendige tjenester.  Det vises til nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering avrusmiddelproblemer og avhengighet som har anbefalinger knyttet til både kartlegging, utredning og betydning av bolig. Dette er også omhandlet i veileder Sammen om mestring.

  1. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr. 5
  2. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a fjerde ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Relevante lover aktøren forvalter

  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer samarbeidsavtaler med kommunen.

Lenke til mer informasjon

SAMDATA er en årlig rapport om utviklingen i ressursinnsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og utnytting av ressursene for både somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hjelp til deg med rusproblemer på nettsidene til helsenorge