Nasjonale- og regionale kompetansesentre/tjenester

Forkortelse
Kompetansesentre/tjeneste

Om aktøren

Det finnes et bredt spekter av kompetansesentre/tjenester både i og utenfor spesialisthelsetjenesten og innen omsorg-, psykisk helse – og rusfeltet. Disse er sentrale i myndighetenes satsing på å styrke kompetansen i kommunesektoren på politisk prioriterte områder, og på tvers av tjenesteområder. Sentrene arbeider med målrettet forskning, kunnskapshåndtering, implementering, undervisning, veiledning og annet kvalitetsfremmende arbeid. De skal også gi kunnskapsstøtte til beslutningstakere.

Begrepet kompetansetjenester blir brukt om aktørene i spesialisthelsetjenesten.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Sentrene/tjenestene skal være en støtte for tjenesteapparatet og den forebyggende virksomheten i kommunene. Arbeidet skal utføres slik at det understøtter tjenester av god kvalitet over tid. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, brukerne og befolkningen.

Lenke til mer informasjon

Et utvalg av relevante kompetansesentre/tjenester: