Kommunen

Om aktøren

Kommunen har hovedansvaret for gjennomføringen av den statlige politikken, herunder ansvaret for å sikre vanskeligstilte bolig- og oppfølgingstjenester. Det boligsosiale området er sammensatt og komplekst. Dersom kommunen skal lykkes med god boligsosial måloppnåelse, forutsettes en hensiktsmessig organisering, og et godt samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer i kommuneorganisasjonen.

Lenke til mer informasjon

For mer informasjon om samarbeid på tvers og organisering av den boligsosiale virksomheten i kommunen, se deltema: Fra plan til handling.