European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion

E-post
Kontaktskjema http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=2&langId=en&acronym=contact

Om aktøren

EUs generaldirektør for sysselsetting, sosialsaker og inkludering arbeider med å skape flere og bedre jobber, et inkluderende fellesskap og at alle skal ha like rettigheter. Ansvaret for politikk innen sysselsetting, sosiale saker og inkludering deles mellom EU og dets medlemsland. Europa-kommisjonen:

  • koordinerer og overvåker nasjonal politikk
  • fremmer deling av beste praksis på områder som sysselsetting, fattigdom og sosial ekskludering og pensjon
  • lager lover og overvåker gjennomføring på områder som arbeidsrett og samordning av trygdeordninger

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

EUs jobb- og sosialpolitikk sørger for å bidra til praktiske løsninger for EU borgere for eksempel når det gjelder å finne en jobb, å flytte til et annet land eller omskolering osv. Sammen med enkeltland, partnere, sivilsamfunnet og andre parter tar generaldirektøren opp problemstillinger i forhold til globalisering, eldrebølgen i Europa og samfunnsendringer.   

Lenke til mer informasjon

http://ec.europa.eu/