Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Forkortelse
Bufdir
E-post
postmottak@bufdir.no

Om aktøren

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kulturdepartementet (KUD). Bufdir er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir leverer faglige innspill til BFD og KUD, og bistår departementene i politikk- og regelverksutforming på direktoratetenes ansvarsområder. Bufdir har både økonomiske og pedagogiske virkemidler, blant dem er tilskuddsordninger, veiledere, retningslinjer og informasjon om våre fagfelt.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

På boligområdet arbeider Bufdir opp mot lovverk knyttet til barnevern, krisesentre og på likestilling og ikke-diskrimineringsområdet. Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat har fem regioner. Etter en lovendring 1. januar 2014 ble direktoratet fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det kommunale og statlige. Verken statlig eller kommunalt barnevern disponerer boliger, de er avhengig av kommunale og det private markedet.

Lenke til mer informasjon

Barne- ungdoms og familiedirektoratet sine hjemmesider