Nasjonalt utvalg for bosetting

Forkortelse
Nasjonalt utvalg

Om aktøren

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt omsorgssentre ble opprettet i 2003. Utvalget består av et likt antall representanter for staten og kommunesiden og ledes av staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Nasjonalt utvalg fastsetter årlig bosettingsbehov for flyktninger i kommunene. Utvalget fordeler behovet mellom IMDis regioner og fylker. Utvalget vurderer og anbefaler tiltak for å sikre at enslige barn og barnefamilier bosettes innen tre måneder etter opphold, og voksne uten barn innen seks måneder etter opphold.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Staten og kommunesektoren skal i fellesskap løse de nasjonale oppgavene Norge har når det gjelder mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger.

Arbeidet er regulert i en samarbeidsavtale mellom Kommunesektorens organisasjon (KS), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Arbeidet i nasjonalt utvalg inngår i avtalen.

Nasjonalt utvalg skal:

  • hvert år fastsette behovet for vedtaks-/bosettingsplasser i kommunene kommende år, innen rimelig tid
  • foreslå anmodningskriterier for fordeling mellom kommuner/fylker/regioner som bidrar til raskere bosetting og høyere arbeidsdeltakelse, i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget, – Integrerings- og mangfoldsdirektoatet (IMDi) utarbeider kriteriene og legger fram dette for utvalget
  • fordele behovet for bosettingsplasser etter anmodningskriterier fastsatt av departementet
  • anbefale tiltak og vurdere ny fordeling når det estimerte bosettingsbehovet endres med mer eller mindre enn 10 prosent totalt og/eller med mer eller mindre enn 10 prosent for enslige mindreårige
  • utarbeide forslag til virkemiddelbruk og tiltak som bidrar til å sikre bosetting av flyktninger i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget
  • bidra til at kapasiteten i asylmottakene og omsorgssentrene tilpasses det nasjonale behovet
  • bidra til relevant informasjon til kommunene om arbeidet med bosetting og om etablering eller nedlegging av asylmottak/omsorgssentre
  • utvalget skal vie særskilt oppmerksomhet til sårbare grupper i sitt arbeid.

Lenke til mer informasjon

Les mer om nasjonalt utvalg for bosetting og deres mandat