Frivillighet Norge

E-post
post@frivillighetnorge.no

Om aktøren

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Det arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk som skal sikre vekst og utvikling i frivilligheten, en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og spiller en viktig rolle på velferdsområdet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den norske velferdsmodellen og jobber aktivt innenfor flere av velferdsområdene. Viktige områder er pleie, omsorg, besøksordninger og mange typer bomiljøarbeid som fellesskapstiltak, arrangementer, hagearbeid, gartnerhager og deltagelse i lag og foreninger.

Lenke til mer informasjon

Frivillighet Norge