Hender2

Recovery

Recovery er en filosofi eller holdning som vektlegger muligheter.

I tjenester med recoveryorientering innen psykisk helse og rus er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer.

NAPHA skriver på sine hjemmesider at selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er myndiggjøring, tilhørighet, gi håp og optimisme og skape identitet, mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om "beeing in recovery" istedenfor "being recovered".

Personsentrert hjelp

Tjenesteapparatet skal bevege seg fra en «pasientsentrert» til en «personsentrert» rolle. Fagpersoner og familie må støtte opp under personens recovery-prosess. Holdningen til tjenetsestedet og den enkelte fagpersonen er derfor veldig viktig, og det er sentralt at fagpersonene har tro på at mennesker med psykiske lidelser kan utvikle seg og få et bedre liv. Relasjonen skal være basert på åpenhet og tillit.

Målet er at personen skal ha nok ferdigheter, nettverk og støtte slik at han eller hun så langt det lar seg gjøre kan ta ansvar for eget liv.

Det kan være utfordrende for tjenstesteder å endre sin praksis til å bli recoverybasert. I en studie av Frank Reilly av Ayr Clinic i Scotland var holdningene til alle ansatte på hospitalet helt avgjørende for om de fikk til å jobbe recoverybasert. Som en konsekvens ble ansatte som ikke jobbet recoverybasert ble sagt opp og fikk hjelp til å finne seg nye jobber. De andre ansatte ble ivaretatt på en bedre måte gjennom økt lønn, opplæring og innføring av reflekterende praksis. De ansatte fikk tilbud om behandling for retraumatisering, og ledelsen var tydelig i singnalisering av ønsket fagretning.

Recovery i Norge

Noen norske kommuner jobber for å utvikle sitt psykiske helsearbeid til å bli mer recovery-orientert.

Recovery

Recovery eller bedringsprosesser er en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. Det handler om å jakte på ressurser i seg selv, sammen med andre som venner, familie, kollegaer eller fagpersoner. Man vil bygge håp om et bedre liv, og å finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen. Selv om recovery først og fremst er personens egen prosess og arbeidsinnsats, er andre mennesker rundt og de sosiale betingelsene viktige. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv.                                                 

  • The Living Museum Netherlands - og på Stord

    I Bennebroek utenfor Amsterdam ligger kunststedet The Living Museum hvor mennesker med psykiske utfordringer kan oppleve bedring ved å uttrykke seg gjennom kunst. Prinsippet er at den enkelte eier sin egen bedringsprosess. Gjennom The Living Museum går man fra bruker til kunstner. Stord kommune åpner i disse dager sin versjon av The Living Museum. Dette er beskrevet lengre ned i eksempelet. Stord er blant de første som starter opp The Living Museum i Norge. 

    Kommune
    Internasjonalt kommune