Sjekkliste planlegging av samlokaliserte botilbud

Botilbudets beliggenhet og fysiske utforming påvirker livskvaliteten, og omgivelseskvaliteter kan brukes for å bygge opp et bedre liv for vanskeligstilte. 

Type bemanning, organisering og beboergruppe har også påvirkning tilbake på hvordan boligene bør utformes.

Når det gjelder planleggingsprosessen og valg av fysiske løsninger er det tre grunnleggende spørsmål:

1. Hvordan kan botilbudet/boligene bidra til en best mulig utvikling av lokalsamfunn og nabolag? Viktige momenter:

 • Lokalisering
 • Bygningstyper og bebyggelsesplan
 • Størrelse på anlegget
 • Utforming av uteområder og overgangssoner
 • Utforming av bygningen

2. Hvordan kan botilbudet/boligene bidra til å styrke beboernes livskvalitet, selvfølelse og mestring? Viktige momenter:

 • Lokalisering
 • Bygningstyper og bebyggelsesplan
 • Størrelse på anlegget
 • Utforming av uteområder og overgangssoner
 • Utforming av bygningen
 • Planløsningens brukbarhet og tilpasningsdyktighet
 • Materialvalg og detaljering
 • Sikkerhet
 • Lydisolering

3. Hva slags prosess/gjennomføringsmodell kan best mulig sikre at vi når målene vi har satt oss? Viktige momenter: 

 • Politisk og administrativ forankring
 • Finansiering
 • Samarbeidsformer
 • Medvirkningsform
 • Entrepriseform
 • Håndtering av naboer og medier
 • Drift og vedlikehold

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) i samarbeid med Difi, DiBK, Husbanken m.fl. har utarbeidet en egen mal for kravspesifikasjon for utleieboliger som sier mer om spesifikasjoner. 


Denne sjekklisten er ment som et hjelpemiddel i forhold til personer rusproblemer og/eller psykiske lidelser som har behov for å bo godt og trygt. For utforming av ulike typer boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester eller dagaktivitetssenter som man ønsker finansiert med investeringstilskudd, så beskrives krav for å få støtte i Veileder for utforming og lokalisering av omsorgsbygg.