to personer går på gata

ACT- og FACT-team

I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg og kan forebygge innleggelse eller være et alternativ til dette.

Assertive Community Treatment (ACT), og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser (primært psykoselidelser), ofte også med rusmiddelproblemer, og som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

ACT/FACT-team er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og er vanligvis et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester der begge er representert i teamet. Spesialisthelsetjenesten vil sikre teamet spesialister, psykolog og psykiater. De kommunalt ansatte sørger for de kommunale tjenestene.

Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen, også i Norge.

ACT/FACT følger opp pasienten over lengre tidsrom, i gode og dårlige perioder, og har som siktemål å forebygge unødvendige innleggelser ved å bistå i forkant av kriser.

Filmen FACT - hva, hvorfor gir en god introduksjon til FACT og hvordan og hvorfor starte opp et slikt arbeid. Her finner du en kort teaser til filmen. 

FACT når bredere målgruppe

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning. FACT benyttes overfor en større gruppe pasienter med et bredere spekter av psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer. De fleste steder vil derfor FACT være den mest hensiktsmessige modellen. 

Tilskuddsordning fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ønsker å stimulere til utprøving og etablering av nye ACT- og FACT-team gjennom en årlige tilskuddsordningen "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov". En forutsetning for å få tilskudd er at teamet er et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner/bydeler. Teamene kan slik gi et helhetlig behandlingstilbud til målgruppen med både spesialisert helsehjelp og kommunale tjenester samtidig. 

Tavlemetodikken

Helt sentralt i modellen er Tavlemetodikken. Denne blir omtalt i filmen over. DPS Vindern har utviklet og delt en FACT Tavle med tilhørende bruksanvisning. Disse dokumentene finner du lengre ned på siden under ikonet "Verktøy, metoder og sjekklister". 

Forskningsbaserte funn om FACT

Det er forsket mer på ACT enn FACT. Forskning på ACT viser at målgruppen liker denne måten å organisere tjenestene på. 

I FACT har man både mulighet til intensiv aktiv oppsøkende oppfølging/behandling og Case Management (CM) der en behandler følger opp sin pasient. Forskere på CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociale Insatser) ved Lunds Universitet i Sverige har sett på FACT-modellen og fant at den: 

  1. dekker behovet for en systematisk tilnærming ved kriseintervensjon
  2. har fordeler med tanke på det psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte og gir et bedre arbeidsmiljø
  3. øker kvaliteten på oppfølgingen

ACT-team
ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen, også i Norge.
  • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har oversatt to håndbøker:
  • Film om ACT-team: Seks kommuner samarbeider med sykehuset Østfold om et ACT-team som oppsøker pasientene hjemme og i nærmiljøet og er sammensatt av helsepersonell med ulik fagbakgrunn. - "For første gang kjente vi oss trygge" er en av tilbakemeldingene fra pårørende, forteller kommunelegen i Moss Knut Michelsen. Se også en egen artikkel hos NAPHA om "Landets første ACT-team 10 år".