Behov for å forbedre eller utvikling nye tjenester?

Er det et behov for å forbedre eller utvikle bedre eller nye tjenester for innbyggerne i din kommune?

Utvikle nye tjenester

Innovasjon betyr ikke alltid å etablere nye tiltak. Det kan også være nye måter å samarbeide på i kommunen. Et eksempel på dette er Sandnes kommune som har tenkt nytt ved å kombinere to evidensbaserte metoder; Housing First og FACT-team. 

KS har utviklet "Veikart for tjenesteinnovasjon" som et verktøy for tjenesteutvikling. Veikartet tar deg gjennom seks faser, fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift. Verktøyene presenteres under hver fase: 

 

illustrasjon faser i veikartet

Illustrasjon av fasene i Veikart for tjenesteinnovasjon fra KS nettside.

Her finner du Veikart for tjenesteinnovasjon på KS sin nettside. 

Bruk av veikartet for tjenesteinnovasjon

Under det regionale Samordningsutvalget Bolig for velferd er det etablert en tverretatlig arbeidsgruppe for å operasjonalisere de to tiltakene i tiltaksplanen Bolig for velferd 2018 - 2020. Fylkesmannen i Vestland og fylkesmannen i Rogaland er prosjektledere i sine respektive fylker, og alle etatene i samordningsutvalget har utnevnt sine fagpersoner inn i arbeidet. KS har gitt de statlige etatene opplæring i KS sitt "Veikart for tjenesteinnovasjon", og verktøyet skal brukes for å blant annet etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger, bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Resultatet av dette arbeidet vil foreligge i løpet av høsten 2020. 

I siste halvdel av filmen under presenteres samarbeidet i Vestland og Rogaland. Første del av filmen handler om hva en arbeidsprosess er, hvordan man kan kartlegge en prosess, og hvordan man kan forbedre en prosess ved hjelp av LEAN. Inne i filmen ligger også et eksempel på hvordan Molde kommune har brukt LEAN for å forbedre arbeidsprosesser mot innbyggerne i deres kommune.