Eksempler fra kommunene på bo-og tjenestetilbud

Personer vil ha ulike bo- og tjenestebehov, og disse vil også variere over tid. For at kommunene skal kunne møte innbyggernes behov, trengs et spekter av bo- og tjenestetilbud. 

Helsedirektoratet og Husbanken har laget en oversikt over ulike tjenestetilbud. Denne inndelingen blir brukt for å skille mellom de ulike eksemplene på bo- og tjenestetilbud som er samlet inn fra kommunene for personer med samtidig rusproblemer og psykiske lidelser. 

tjenestespekter 

Illustasjonen viser en inndeling mellom aktivitetstilbud, ambulante tjenester og døgnbemannede tilbud. 

Her følger en oversikt over relevante eksempler fra ulike kommuner fordelt på inndelingen over:  

1. Arbeid og aktivitetstilbud

2. Ambulante tjenester

3. Døgnbemannede tilbud

4. Overordnede tilnærminger i kommunene

I Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg beskrives krav for ulike boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester eller dagaktivitetssenter som kan finansieres med investeringstilskudd. I veilederens kap. 4.4 beskrives også bo- og aktivitetsbehov for personer med rusmiddelavhengighet, psykisk lidelser og samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP).