Arbeidsinkludering

Fase 1: Muligheter for deltakelse i arbeidslivet

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Muligheter for deltakelse i arbeidslivet
Fase 2
Kartlegging og bistand fra NAV til å komme i arbeid
Fase 3
Beholde arbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

De aller fleste ønsker å være i arbeid eller delta i meningsfulle aktiviteter. For de fleste mennesker vil arbeid gi opplevelse av mening, identitet, selvfølelse, mestring og sosial tilknytning. Arbeid kan være veien ut av fattigdom eller dårlig økonomi, og kan være avgjørende for muligheten for å oppnå en etablering og å bli værende i boligmarkedet. Forskning viser at arbeid er bra for den fysiske og psykiske helsen. Arbeid kan være terapeutisk og rehabiliterende, gi bedre helse, redusere sannsynligheten for varige funksjonsnedsettelser og reversere de negative helseeffektene av arbeidsledighet.

Vi kan ikke på forhånd vite hvem som kan lykkes i å få og beholde en jobb. Forskning på arbeidshåp viser at personer med høyere grad av arbeidshåp, tro på egne muligheter til å komme i arbeid, har større sjanse for å komme i arbeid. De viktigste individuelle egenskaper er motivasjon og selvtillit, om man ønsker å jobbe, som igjen henger sammen med om man tror man kan jobbe. Motivasjon og selvtillit er nært knyttet til opplevelse av mestring.

Tro på egen mestring påvirkes av egne forventninger, av menneskene man omgås og av støtteapparatet. Kvaliteten i bistanden som gis fra støtteapparatet er dermed en viktig faktor som påvirker om arbeidssøkere klarer å komme i jobb eller ikke. At arbeidssøker får mulighet til selv å ta valg når det gjelder type arbeid og arbeidssted, at arbeidssøker ved behov får bistand til å finne en arbeidsgiver og arbeidsplass som i størst mulig grad matcher egne ønsker og ressurser og at både arbeidsgiver og arbeidssøker får oppfølging når arbeidsforholdet er opprettet, er viktige elementer i en god kvalitativ oppfølging fra NAV.

For støtteapparatet handler dette ofte først og fremst om å støtte og gi personen håp om at de kan mestre egne helseutfordringer og aktivt søke arbeidsrettede utfordringer. Arbeidssøkere med sammensatte behov får oppfølging fra mange ulike aktører i helse- og velferdstjenestene. Samhandling mellom tjenestene med felles fokus på at arbeid er et realistisk mål er nødvendig for at arbeidssøker skal kunne komme i arbeid og beholde arbeidstilknytningen. Både for å styrke arbeidssøkers mestringstro og arbeidshåp og fordi praktisk tilrettelegging av eksempelvis boligforhold er helt nødvendig for å gjøre det mulig for arbeidssøker å komme i og stå i arbeid.

Resultater fra fasen

Hele støtteapparatet har fokus på arbeid og arbeidssøkers mulighet til å komme i arbeid, som bidrar til å styrke arbeidssøkers tro på at det er mulig å komme i arbeid.