Arbeidsinkludering

Fase 3: Beholde arbeid

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Muligheter for deltakelse i arbeidslivet
Fase 2
Kartlegging og bistand fra NAV til å komme i arbeid
Fase 3
Beholde arbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Fase 3 dreier seg om å støtte arbeidssøker/arbeidstaker i å opprettholde tilknytningen til arbeidslivet, ved å bistå arbeidstakere til å bli i arbeid, eller ved å bistå med å finne alternativt arbeid dersom dette er ønskelig. Etter en periode i arbeid vil det kunne oppstå utfordringer som gjør at arbeidstaker kan stå i fare for å falle ut av arbeidsforholdet. Det vil da være viktig å koble på de personene som kan gi den støtten det er behov for, enten det er NAV-veileder, jobbspesialist, behandler eller andre. Hvis det er forhold utenom helse eller arbeid som er utfordrende, er det viktig at rette instanser kobles på.

Dersom det er utarbeidet en jobbstøtteplan eller å bruke en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale vil det fremgå hvilke aktører som er involvert og som kan gi støtte til arbeidstaker dersom arbeidstaker og arbeidsgiver har behov for støtte.

Resultater fra fasen

Arbeidstaker får tilstrekkelig støtte slik at vedkommende kan opprettholde arbeidstilknytningen.