Refinansiering med startlån

Fase 2: Innhenting av informasjon

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet
Fase 2
Innhenting av informasjon
Fase 3
Søknadsbehandling og vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Avklaring og gjennomgang av alle opplysninger i saken og sette det  i system. Viktige punkter:

 • Innhente informasjon om inntekt og utgifter
 • Utarbeide gjeldsoversikt (også personlig gjeld) 
 • Verdivurdering på bolig
 • Avklare og opprette kontakt med parter i saken
 • Avklare økonomisk og sosial historikk
 • «Avklare» søkers ønske, vilje og mulighet for oppfølging av en refinansiering

Søker fremmer skriftlig søknad om startlån og/eller tilskuddsmidler for refinansiering til å kunne beholde sin bolig.

Resultater fra fasen

 • Økonomiske og sosiale konsekvenser er avklart og dokumentert.
 • Endelig søknad med riktig informasjon vedlagt er mottatt av kommunen.
 • Grunnlaget er lagt for endelig vurdering av saken.

Startlånansvarlig skal i samarbeid med beboeren og andre relevante parter:

 • Avklare økonomisk og sosial historikk
 • Avklare søkers ønske, vilje og mulighet for oppfølging av en refinansiering.
 • Innhente informasjon om inntekt og utgifter
 • Utarbeide gjeldsoversikt (også personlig gjeld) 
 • Avklare og opprette kontakt med parter i saken
 • Innhente verdivurdering av bolig

Beboer leverer søknad. Startlånansvarlig mottar og kvalitetssikrer søknaden.

 • Startlånansvarlig er ansvarlig for opprettelse samarbeid med aktuelle parter, plan fremover med avklart ansvarsforhold, lage helhetlig oversikt
 • Søker er ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjon som er relevant, gjerne i samarbeid med hjelpeapparat
 • Andre aktører kan være  NAV, Namsmann, bank osv.

Handlingsrom

Forskrift om lån fra Husbanken (Kapittel 5, Startlån)  - Hva det kan gis lån til: § 5- 3 refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Sosialtjensteloven § 15. Boliger til vanskeligstilte - Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.