Refinansiering med startlån

Fase 2: Innhenting av informasjon

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet
Fase 2
Innhenting av informasjon
Fase 3
Søknadsbehandling og vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Avklaring og gjennomgang av alle opplysninger i saken og sette det  i system. Viktige punkter:

 • Innhente informasjon om inntekt og utgifter
 • Utarbeide gjeldsoversikt (også personlig gjeld) 
 • Verdivurdering på bolig
 • Avklare og opprette kontakt med parter i saken
 • Avklare økonomisk og sosial historikk
 • «Avklare» søkers ønske, vilje og mulighet for oppfølging av en refinansiering

Søker fremmer skriftlig søknad om startlån og/eller tilskuddsmidler for refinansiering til å kunne beholde sin bolig.

Resultater fra fasen

 • Økonomiske og sosiale konsekvenser er avklart og dokumentert.
 • Endelig søknad med riktig informasjon vedlagt er mottatt av kommunen.
 • Grunnlaget er lagt for endelig vurdering av saken.

Startlånansvarlig skal i samarbeid med beboeren og andre relevante parter:

 • Avklare økonomisk og sosial historikk
 • Avklare søkers ønske, vilje og mulighet for oppfølging av en refinansiering.
 • Innhente informasjon om inntekt og utgifter
 • Utarbeide gjeldsoversikt (også personlig gjeld) 
 • Avklare og opprette kontakt med parter i saken
 • Innhente verdivurdering av bolig

Beboer leverer søknad. Startlånansvarlig mottar og kvalitetssikrer søknaden.

 • Startlånansvarlig er ansvarlig for opprettelse samarbeid med aktuelle parter, plan fremover med avklart ansvarsforhold, lage helhetlig oversikt
 • Søker er ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjon som er relevant, gjerne i samarbeid med hjelpeapparat
 • Andre aktører kan være  NAV, Namsmann, bank osv.

Handlingsrom

Forskrift om lån fra Husbanken (Kapittel 5, Startlån)  - Hva det kan gis lån til: § 5- 3 refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Sosialtjensteloven § 15. Boliger til vanskeligstilte - Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

 

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon