Refinansiering

Fase 1: Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet
Fase 2
Innhenting av informasjon
Fase 3
Søknadsbehandling og vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Oppfølging av en henvendelse til hjelpeapparatet i kommunen som følge av en mulig utkastelse fra bolig. Økonomisk råd og veiledning. Avklaring av situasjonen, alternativer og konsekvenser.

Resultater fra fasen

 • Etablert dialog mellom hjelpeapparat og søker.
 • Gjennomført dialog om økonomisk situasjon, lovverk og virkemidler.
 • Utarbeidet fremdriftsplan med arbeidsoppgaver.
 • Påbegynt arbeid med innhenting av relevant informasjon samt avklaring og kontakt med parter i saken.

Økonomiske utfordringer kan oppdages ved at innbygger tar kontakt, men kan også avdekkes ved at finansinstitusjoner, som bank henvender seg til kommunen som følge av mislighold av lån. Kommunen oppdager det selv gjennom mislighold av startlån, manglende betaling av kommunale avgifter osv. Dette fordrer oppfølgingsrutiner. Må tilpasses den enkelte kommuneorganisering. Henvendelse kommer til eks. Nav-kontakt, gjeldsrådgiver eller startlånansvarlig i kommunen.

 • Første mottaker i kommunen avklarer situasjonen og oppretter kontakt med riktig oppfølgingsinstans i kommunen.
 • Riktig oppfølgingsinnstans i kommunen viderefører dialog og informasjonsutveksling med søker og vurderer samarbeid med andre relevante parter.
 • Søker og hjelpeapparat avklarer forventninger til hverandre.
 • Søker og hjelpeapparat fordeler arbeid med innhenting av relevant informasjon.
 • NAV: Mottaker av bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Namsmannen: Mottaker/avdekker bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Boligkontor/startlånansvarlig: Mottaker av bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Gjeldsrådgiver: Mottaker av bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Søker: Uttrykker bekymring, gir informasjon om situasjon
 • Husbanken: Diskusjonspartner for kommune, økonomisk forvalter
 • Andre: Mottaker av bekymring og vurderer videre oppfølging

Handlingsrom

Forskrift om lån fra Husbanken (Kapittel 5, Startlån)  - Hva det kan gis lån til: § 5- 3 refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Sosialtjensteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte - Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.