Refinansiering med startlån

Fase 1: Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet
Fase 2
Innhenting av informasjon
Fase 3
Søknadsbehandling og vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Mulig tvangssalg kan avdekkes via søknad om startlån. Er gjeldsproblemet stort, og gjelden høyere enn boligens verdi, bør startlån-saksbehandler henvise søker til gjeldsrådgiver. Økonomisk råd og veiledning, se arbeidsprosess fra Nav. Avklaring av situasjonen, alternativer og konsekvenser.

Resultater fra fasen

 • Etablert dialog mellom hjelpeapparat/gjeldsrådgiver og søker
 • Gjennomført dialog om økonomisk situasjon, lovverk og virkemidler
 • Utarbeidet fremdriftsplan med arbeidsoppgaver
 • Påbegynt arbeid med innhenting av relevant informasjon, og avklaring og kontakt med parter i saken

Økonomiske utfordringer kan oppdages ved at innbygger tar kontakt, men kan også avdekkes ved at finansinstitusjoner, som bank henvender seg til kommunen som følge av mislighold av lån. Kommunen oppdager det selv gjennom mislighold av startlån, manglende betaling av kommunale avgifter osv. Dette fordrer oppfølgingsrutiner. Må tilpasses den enkelte kommuneorganisering. Henvendelse kommer til eks. Nav-kontakt, gjeldsrådgiver eller startlånansvarlig i kommunen.

 • Første mottaker i kommunen avklarer situasjonen og oppretter kontakt med riktig oppfølgingsinstans i kommunen.
 • Riktig oppfølgingsinnstans i kommunen viderefører dialog og informasjonsutveksling med søker og vurderer samarbeid med andre relevante parter.
 • Søker og hjelpeapparat avklarer forventninger til hverandre.
 • Søker og hjelpeapparat fordeler arbeid med innhenting av relevant informasjon.
 • NAV: Mottaker av bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Namsmannen: Mottaker/avdekker bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Boligkontor/startlånansvarlig: Mottaker av bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Gjeldsrådgiver: Mottaker av bekymring - avklaring videre oppfølging
 • Søker: Uttrykker bekymring, gir informasjon om situasjon
 • Husbanken: Diskusjonspartner for kommune, økonomisk forvalter
 • Andre: Mottaker av bekymring og vurderer videre oppfølging

Handlingsrom

Forskrift om lån fra Husbanken (Kapittel 5, Startlån)  - Hva det kan gis lån til: § 5- 3 refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Sosialtjensteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte - Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon