far i rullestol

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Hva er en livsløpsbolig?

En livsløpsbolig har et sett av kvaliteter knyttet til planløsningen og utformingen som gjør den godt egnet for både ung og gammel. Livsløpsboligen kan være alt fra en enebolig til en blokkleilighet.   

En livsløpsbolig har

 • trinnfri adkomst fra adkomstvei og biloppstillingsplass
 • alle hovedfunksjoner på inngangsplanet (inngangsparti, entré, stue, kjøkken, minst ett soverom (parsengssoverom), minst ett bad, toalett, vaskerom, bod og uteplass)
 • plass til vaskemaskin på tilgjengelig bad eller vaskerom

Livsløpsbolig tar utgangspunkt i TEK17 § 12-2 sitt krav om tilgjengelig boenhet, men har utover dette noen tilleggskvaliteter som skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, kan bo i egen bolig, leve aktive liv og være selvhjulpne. Disse tilleggskvalitetene er:

 • trinnfri adkomst til boligen fra biloppstillingsplass, for å sikre god tilkomst til og fra boligen
 • innvendig bod, for å sikre lett tilgjengelighet til oppbevaring av nødvendig utstyr og ting
 • tilgjengelig parsengssoverom, for å sikre at rommet har plass til en dobbeltseng, gir tilkomst til begge sider av sengen og tilgjengelighet for rullestol
 • plass for vaskemaskin på tilgjengelig bad eller vaskerom, for å sikre lett tilgjengelighet til å vaske klær inne i egen bolig, også for person i rullestol

En livsløpsbolig legger til rette for at beboerne skal kunne motta pleie- og omsorgstjenester på en god, verdig og effektiv måte, slik at bolig og tjenester utfyller hverandre.

Se utfyllende informasjon om krav til livsløpsbolig på Husbanken sine nettsider og i Norsk Standard for universell utforming NS11001-2: Bolig.

livsløpsbolig

Illustrasjon fra heftet Universell utforming og likestilling - tilgjengelige bygg og uteområder av Norges Handikapforbund

Hvorfor bygge livsløpsbolig?

For kommunen er det viktig å sikre at det er nok tilgjengelige boliger i ulike typer. Dette er spesielt viktig med tanke på eldrebølgen, at eldre både kan bo hjemme lengre i en tilpasset bolig, ha et godt tilbud av omsorgsboliger og slik avlaste omsorgssektoren ved at tjenester kan bli tilbudt i hjemmet. 

For privatpersoner er det viktig å kunne bli boende hjemme selv om noen i familien brekker et bein eller får en sykdom som medfører bruk av rullestol, rullator eller andre hjelpemidler. En livsløpsbolig er en trygg bolig, der det er mindre sannsynlighet for at en snubler og faller i trapper, trinn og terskler.

Etterspørselen etter tilgjengelige boliger vil øke i takt med en eldre befolkning. Flest nordmenn bor i enebolig, og det er behov for å få tilpasset disse, slik at man kan bo hjemme lengre. Det er også behov for flere tilgjengelige og lettstelte leiligheter i sentrumsområder med lett tilgang til service- og tjenestetilbud. Dette må kommunen planlegge for. 

Er boligen din tilgjengelig?

Hvor tilgjengelig er egentlig boligen din? Denne filmen ser på noen aspekter som bidrar til en mer tilgjengelig bolig. Filmen er laget av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

 

Funksjonsnivå
En persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser.
Livsløpsbolig
Bolig med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, trinnfri atkomst og terskelfritt inne. En livsløpsbolig er tilrettelagt slik at den kan brukes i alle livsfaser, også om man blir bevegelseshemmet.
Livsløpsstandard
Utforming slik at man skal kunne bli boende i sin egen bolig gjennom store deler av livet, uansett om man blir såpass bevegelseshemmet at man må bruke rullestol.
Manøvreringsareal
Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir mulig å betjene funksjoner, f.eks. areal som er nødvendig for å åpne dører.
Terskelfritt
Areal der det er benyttet dør uten terskler.
Tilgjengelighet

Egenskap ved den fysiske utformingen av bygninger, transportmidler og uteområder som sikrer mennesker atkomst og bruk, fortrinnsvis ved egen hjelp.

Tilgjengelighetsgrad
Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.
Tilgjengelighetssymbolet
Internasjonalt symbol som gir informasjon om at atkomst, parkeringsplass, heis, toalett, mv. er tilgjengelig og brukbart for rullestolbrukere. Symbolet brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede.
Tilrettelegging av bolig
Å tilrettelegge en bolig betyr å gjøre boligen egnet til å bo i selv om man har nedsatt funksjonsevne. Tilrettelegging kan dreie seg om hjelpemidler, omrokkering av funksjoner i boligen eller ombygging av boligen.
Trappeheis
Løfteplate eller sete montert på skinner i eksisterende trapp som løfteforbindelse mellom to eller flere plan.
Uegnet bolig eller bomiljø
Personer som bor i bolig med dårlig fysisk standard Personer som bor i bolig som ikke er tilpasset deres spesielle behov Personer som bor i for liten bolig Personer som bor hos foreldre/foresatte, og situasjonen er uønsket og til problem for minst en av partene Personer som bor i et belastet bomiljø Når boligen ikke står i forhold til husstanden behov for en stabil bosituasjon som lokalisering og kvalitet. Barnefamilier stiller særlige krav til at boligen ligger i et trygt bomiljø. Dårlig tilgjengelighet kan også gjøre en eid bolig uegnet. Det samme gjelder fukt og råde, og mange eldre boliger kan være vanskelig å varme opp.
Universell utforming
Produkter, bygg og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
Varig bolig
En varig bolig er en egen eid bolig eller en utleiebolig med en ordinær leiekontrakt etter husleieloven, med minst tre års varighet. Leieforhold etter unntaksbestemmelsene i § 11-1 forutsettes være inngått etter de strenge vilkårene loven setter om at «det foreligger særlige grunner». «En tidsbestemt leieavtale inngått i strid med bestemmelsene her, skal anses som tidsubestemt.» Dette betyr at leietaker har et rettslig krav på en varig bolig gjennom et tidsubestemt leieforhold dersom kommunal eller statlig instans bryter vilkårene gitt i husleieloven.
Eksempler plantegning livsløpsbolig
 • Nye kriterier for Husbankens grunnlån

  - Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger

  Oppdragsutfører
  SINTEF Byggforsk FAG-rapport 60
  Utgivelsesår
  2018
  Forfatter
  Karine Denizou, Christoffer Venås, Jon Christophersen, Michael Klinski
  Type publikasjon
  Rapport
 • Lån fra Husbanken
  Lån til boligkvalitet er for deg som skal oppgradere eksisterende bolig, eller bygge nytt. Lån til boligkvalitet har gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og som ønsker en bolig som er brukbar i alle livsfaser.
 • Tilskudd til tilpasning
  Tilskuddet gis til husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen. 
 • Tilskudd til heis
  Husbanken kan gi tilskudd til heis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Det er også mulig å få tilskudd til konsulenthjelp til å prosjektere heis og budsjettere installasjon, samt tilskudd til installering av heis. 


 • Funksjonstilpasning av boliger i Steinkjer

  Mer funksjonelle boliger kan gi stor samfunnsgevinst og store innsparinger for kommunen. Målet for prosjektet i Steinkjer var å kartlegge om funksjonstilpasning av boliger kan være et effektivt forebyggende tiltak for å bidra til at flere kan bo hjemme lenger, også når de blir eldre.

  Kommune
  Steinkjer kommune
 • Godt å bu heime. Ta grep før noko uventa skjer.

  Prosjektet «Godt å bu heime» er eit prosjekt som skal gi kompetanseheving og spre informasjon om universell utforming og branntryggleik til innbyggjarane og bransjen tilknytta dette. Målet er at fleire skal kunne bu heime uavhengig av livssituasjon. Dette gjeld alle innbyggjarane i alle fasar av livet. 

  Kommune
  Stord kommune

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon