Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Fase 3: Utlevering, tilpassing og montering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging av behov for hjelpemidler og tilrettelegging
Fase 2
Søknad om hjelpemiddel til bolig
Fase 3
Utlevering, tilpassing og montering
Fase 4
Opplæring og oppfølging av bruker
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Fasen omhandler utlevering, tilpassing og montering av hjelpemiddel i bolig.

Resultater fra fasen

Hjelpemiddelet er utlevert, montert og tilpasset slik at det kan tas i bruk av beboer/bruker og slik at det fungerer hensiktsmessig.

  • Kommunen, leverandør eller hjelpemiddelsentral leverer ut hjelpemiddelet
  • Kommunen, leverandør eller hjelpemiddelsentral tilpasser hjelpemiddelet til bruker
  • Kommunen, leverandør eller hjelpemiddelsentral monterer hjelpemiddelet i bolig

Avhengig av type hjelpemiddel og grad av kompleksitet i saken, er det kommunenes ansatte, hjelpemiddelsentral eller leverandør som leverer, tilpasser og monterer hjelpemiddelet. Ansvarsforholdet mellom kommunen og hjelpemiddelsentralen blir regulert i fylkesvise samarbeidsavtaler. Der hvor hjelpemiddelsentralene har ansvar for levering, tilpassing og montering, kan hjelpemiddelsentralen avgjøre at slike tjenester bestilles fra leverandør dersom det er mer hensiktsmessig. Avgjørelsen om dette er hovedsakelig basert på vurdering av hjelpemiddelsentralenes kompetanse.

Der det gis tilskudd fra hjelpemiddelsentralen i stede for å utlevere et hjelpemiddel, følger hjelpemiddelsentralen opp prosjektet underveis, utbetaler tilskuddet og ser til at det blir en hensiktsmessig løsning.


 
 
 
 
Gjennom hele formidlingsprosessen skal bruker og fagfolk sammen finne gode og hensiktsmessige løsninger, og det skal legges vekt på brukeres egen kompetanse og behov. Ved tilpassing av hjelpemiddelet er det viktig å ta med bruker, slik at hjelpemiddelet blir best mulig tilpasset bruker.

Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar

§ 7. Utgifter i tilknytning til formidlingen: Særlig aktuelt er punkt 3 som blant annet omhandler innstallering, montering, demontering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler. NAV kan dekke utgiften dersom arbeidet krever spesialkompetanse eller kapasitet som hjelpemiddelsentralen ikke har.

Handlingsrom

  • Dersom montering av hjelpemidler krever omfattende grunnarbeider, f.eks. ved montering av heis, faller grunnarbeidet utenfor stønadsordningen.
  • Krever monteringen fremføring av strøm til et hjelpemiddel, kan dette dekkes i form av å føre strøm fra eksisterende punkt i rommet, til stedet der nytt utstyr skal monteres. Det gis ikke stønad til elektrisk anlegg, å føre strøm inn et rom, fremføring eller installering av telefonledning/uttak, opprette ny strømkurs, åpning av vegger, tak og gulv, endring av avløp el.l.