Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Fase 4: Opplæring og oppfølging av bruker

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging av behov for hjelpemidler og tilrettelegging
Fase 2
Søknad om hjelpemiddel til bolig
Fase 3
Utlevering, tilpassing og montering
Fase 4
Opplæring og oppfølging av bruker
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunens ansatte gir opplæring til bruker i hjelpemiddelets funksjon og motiverer til å bruke hjelpemiddelet.  Kommunens ansatte evaluerer brukernytten sammen med bruker/beboer, og bistår bruker/beboer når det er behov for å melde i fra om behov for service og reparasjon, eventuelt utskifting av hjelpemidlene.

Resultater fra fasen

Bruker/beboer har fått tilstrekkelig opplæring til å ta i bruk hjelpemiddelet og å benytter hjelpemiddelet etter hensikten. Videre har bruker blitt fulgt opp av kommunen for å få avdekket om hjelpemiddelet fungerer etter hensikten og om behovet for hjelpemiddelet fortsatt er tilstede. Kommunen fanger opp behov for service, reparasjon og eventuelt utskifting av hjelpemidler.

 • Kommunens ansatte gir opplæring til bruker i hvordan hjelpemiddelet skal benyttes
 • Kommunens ansatte evaluerer, sammen med bruker, om hjelpemiddelet fungerer etter hensikten
 • Bruker melder ifra til kommunens ansatte når det oppstår nye behov for hjelpemidler eller det er behov for service eller reparasjon
 • Kommunen bistår bruker med retur av hjelpemiddel som ikke lenger er i bruk
 • Kommunens ansatt gir opplæring til bruker i hvordan hjelpemiddelet skal benyttes og evaluerer, sammen med bruker, om hjelpemiddelet fungerer etter hensikten. Kommunens ansatte bistår bruker når det er behov for service og reparasjon. Kommunens ansatte bistår bruker med å returnere hjelpemidler som ikke lenger er i bruk.
 • Bruker melder ifra til kommunens ansatte når det oppstår nye behov for hjelpemidler eller det er behov for service eller reparasjon
 • Hjelpemiddelsentralen tar ansvar for opplæring, service og reparasjon på visse typer hjelpemidler der det ikke forventes at kommunene har kompetanse
Brukeren må gis muntlig og skriftlig informasjon om hvor og til hvem han/hun skal henvende seg til dersom det er behov for mer opplæring, service, reparasjon og retur.
 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av pasientens og brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra NAV eller fra andre relevante instanser.

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen

(hjelpemiddelforskriften) § 2, niende ledd.

Det gis ikke stønad til utredning, utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidler. Unntaksvis kan hjelpemiddelsentralen gi stønad til nødvendig opplæring dersom opplæringen må gis av spesielt kompetent personell som det ikke kan forventes at kommunen eller fylkeskommunen har.

Rundskriv til § 10-7 Bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd (hjelpemiddelrundskrivet)

 • I samarbeidsavtale mellom hjelpemiddelsentralene og kommunene er arbeidsdelingen mellom folketrygden ved hjelpemiddelsentralen og kommunene når det gjelder reparasjoner og montering fordelt.
 • I korthet går avtalen ut på at kommunene har ansvaret for enkle reparasjoner og monteringer som ikke krever fagfolk med spesialkompetanse f.eks. å skifte hjul på rullestoler og rollator, skifte bremsevaier på rullestoler eller montering av rekkverk o.l.
 • Hjelpemiddelsentralene har ansvaret for mer avanserte reparasjoner og monteringer som krever kompetanse som kommunen ikke har, og dette kan f.eks. være alle reparasjoner knyttet til elektromedisinsk utstyr. Dersom det er behov for reparasjon av hjelpemidler som er utlånt fra hjelpemiddelsentralen, skal hjelpemiddelsentralen kontaktes før reparasjon iverksettes.
 • Ved behov for service/reparasjon etter arbeidstid og i helgene er akuttreparasjonsordningen innført.

 

Handlingsrom

Ihendehaver av hjelpemidlet har plikt til å sørge for at det blir tatt godt vare på. Utgifter til reparasjoner på grunn av skjødesløs behandling dekkes ikke. Dette gjelder likevel ikke ved skader som skyldes barns normale aktiviteter som lek m.v.